stoute geile meisjes geile pjes gratis

..

Body to body massage limburg vrouw zoekt sex zonder condoom

Toen hij zijne beeltenis in 't water bemerkte, meende hij een anderen bond te zien, die een ander stuk in Auxiliary Verbs. Vol begeerlijkheid, wilde hij bet hem afnemen en liet zijn stuk vleesch los.

Wat hield de bond in zijn bek? Waarover Across what zwom hij? Waar bemerkte hij zijne beeltenis? Wat meende hij daarin te zien? Waarmede meende hij dien anderen bond te zien? Wat wilde hij vol begeerlijkheid doen?

Wat geschiedde happened met zijn stuk vleesch? Wanneer When was zijne verbazing groot? This auxiliary verb has five forms only: The intransitive verb worden to become to get, to grow, to turn , is conjugated in the same manner, cp.: In compound tenses the Participle or Adjective must be placed directly after the verb: The woman would have been forgotten. The sleeping dogs have been awakened. The eggs wiU be laid.

The cricket would have sung in [the] summer. The miser would have been robbed. A stone was laid in its zijne place. The book was written. Do not be become sad! The other dogs were seen in the river. I should have been seen in the garden. We should have been forgotten. The piece of meat would have been eaten gegeten , 1 am robbed. The palace paleis, n. The song lied, n, will be sung.

We got rid of it. The eggs had been eaten. The book will be written. Eens stortregende het te Londen. Een rijk koopman, die van de Beurs kwam, bemerkt eene vigilante, stapt er in, en laat zich naar eene zeer ver verwijderde wijk van de stad brengen.

Wat nu te doen? Voor het huis aangekomen, waar hij wezen moest, stapte hij uit de vigilante en zeide tot den koetsier: Dadelijk legt de koetsier de zweep over 't paard en verdwijnt weldra om den hoek van de straat. Bedrieger deceiver hoek m. Exchange te Londen in London heurs f. Vanwaar Whence kwam de rijke koopman? Waarom wilde hij eene vigilante hebben? Waarheen liet hij zich brengen?

Wat bemerkte de koopman onderweg? Wanneer stapte hij uit de vigilante? Wat zeide hij tot den koetsier? Wat deed de koetsier? The Negative form of all Dutch verbs is like that of the EngUsh auxiliary verbs: Ik heh niet I have not, ik ben niet I am not, ik antwoord niet I do not answer, ik wenschte niet I did not wish, ik zing niet I do not sing, ik 0ong niet I did not sing.

The Interrogative form corresponds likewise to that of the English auxiliaries: Heh ik have I? Antwoord ik do I answer? Wenschte ik did I wish? Zing ik do I sing? Zong ik did I sing? Heh ik niet have I not? Ben ik niet am I not? Antwoord ik niet do I not answer? Wenschte ik niet did I not wish?

Zing ik niet do I not sing? Zong ik' niet did I not sing? In een medieijnkist verdronken. De dokter van een Engelsch schip placht bij alle on- gesteldheden zout water aan zijn patienten voor te schrij- ven.

Zekeren avond, bij gelegenheid van een zeilpartij, viel hij over boord en verdronk. Den volgenden dag vraagde de kapitein, die niets van het ongeval wist, een van de matrozen: Dokter or gmmmkter physician zeilpartij f. Wanneer en bij welke gelegenheid viel hij over boord en verdronk hij? Waarvan wist de kapitein niets? Wat vraagde hij aan een van de matrozen? There are three genders in Dutch: The Masculine manncUjk , the Feminine vrouwelijlc and the Neuter onzijdig.

Inanimate objects are eitlier M. The follow- ing are the chief rules for determining gender; in many cases the dictionary will have to be resorted to. All appellations of men and male animals. The names of trees: The names of stones: The names of coins: The najnesof a months: The primary nouns corresponding with the root of a strong verb, having an abstract signification: If such nouns are preceded by an inseparable prefix they are neuter s.

All words ending, in -dng, if they are not derived from verbs and -ling: Jcetting chain, penning I medal, farthing, hrdkding cracknel. The words ending in -donn, expressing a state or condition: AU names of female persons and of female ani- mals. Such names of materials as are not neuter s. Most names of flowers, grains, fruits, vegetables and foreign products: The names, also proper names, of vessels: The names of the letters of the alphabet, the figures, the notes and the intervals in music: The foreign names of musical instruments: Of the neuter gender are: The names of animals that express a whole class and the names of the young of animals: I The names of materials: Some names of materials are also used to denote an object; in this case they are either masc.

The infinitive mood of verbs and all other parts of speech used as nouns: The names of continents, countries, provinces and towns: All words ending in -schap when they express a dignity, an occcupation or a territory: Verwant- schap relation or affinity is feminine. Compound nouns have the gender of the principal word: Some words have two genders with a difference of meaning: Put the following words with the indefinite article into the Accusative Singular: Tantalus, de zoon van Jupiter, was bij de goden zoo bemind, dat Jupiter hem tot de maaltijden der goden toeliet en hem zijne plannen voor de toekomst toevertrouwde.

Maar Tantalus deelde, wat hij van zijn vader gehoord had, aan de stervelingen mede. Wegens deze misdaad werd hij in de onderwereld in het water gezet. Hij moest echter altijd dorst lijden, want zoo dikwijls hij een dronk wilde nemen, ging het water weg. Er hingen appels boven zijn hoofd, maar telkens als hij die trachtte af te plukken, dreef de wind de takken weg. Volgens anderen moet er een rots boven zijn hoofd hebben gehangen, en leefde hij in de eeuwigdurende vrees, dat deze zou instorten. Zoon son vader father God God sterveling mortal, PI.

Hoezeer How much was hij bij de goden bemind? Wat vertrouwden de goden hem toe? Wat deelde Tantalus aan de stervelingen mede? Hoe werd hij gestraffc? Kon hij Could he zijnen dorst lesschen to quench? Wat meet er volgens anderen boven zijn hoofd gehangen hebben? Wat vreesde to fear T. There are two declensions in Dutch: Almost aU nouns belong to the strong declension: The few words belonging to the weak declension end in the Gen. Declension of nouns in the Singular Enhelvoud: All feminine substantives remain unchanged.

The masculine and neater nouns take in the Genetive only a declension-ending: The Genetive is used very seldom in Dutch; especially in conversation and common style the preposition van is used as in English and French: The Genetive of the following words is always formed by van: The Accusative of all substantives has always, and the Dative has generally the same form as the Nominative.

Rules for the formation of the Plural Meervoud: All nouns have en or « in the four cases. A few neuter substantives have inserted er before the plural -ending. The following nouns take 8 in the plural: In words of foreign origin a is generally written in the plural instead of «. Some neuter nouns take er before the plural- ending en: Example of the strong declension.

Singular Plural Masculine N. Form the plural of: Twee kleine jongens hadden eene noot gevonden en raakten daarover hevig aan 't twisten.

Wat de pit aangaat, die houd ik voor 't vellen van het vonnis. Zij be- grepen nu dat men niets wint met twisten. Wat deden de jongens nadat zij eene noot gevoaden hadden after having found a nut? Waarom wilde de eerste de noot voor zich honden? Wat meende de andere? Hoe eindigde de twist? Wat zeide de derde jongen, die getuige was van den twist? Waar plaatste deze zich? Wat zeide hij, toen hij de noot kraakte? Wat hield hij voor het vellen van het vonnis?

Had de rechter de noot spoedig soon opgegeten? Wat begrepen zij nu? Additional Remarks on tlie PInral. Several nouns have a double form of the Plural, when their meaning is different; hroeders brothers broederen brethren dochters daughters dochteren f.

The Diminutives ending in Je, pje or ije y take a in the Plural: Some nouns change their vowel in the PL: As inEnglish some words are used only in the PL: Also the geographical names: The following English plural-forms have a singular- form in Dutch: Cent is always used in the PL, if preceded by a numeral. Some of these words denote by their plural-form the same difference as in English between pence and pennies, cp.: The names of sciences ending in ics have no plural- form in Dutch: Abstract nouns have no plural as a rule; however some of them take as their plurals, the plurals of words allied in meaning: Declension of Proper Nouns and foreign words.

As regards the declension of Proper Nouns and foreign words the following should be noticed: Proper nouns preceding immediately the sub- stantive on which they depend, take s in the Gen.

Willems vader, Karolines boek, Nederlands didders poets , Bilderdijks werken works. If the pre- position van is used, they remain unchanged: Those ending m s ov x take an apostrophe only: Floris' zoon, Beatriaf moeder; or and this is more usual, also with words ending in st: Compound words with man take en, or if the first part is an adjective, the word man is dropped and en added to the adjective: In elevated style often en is used: Inanimate things in ier, eur, oor always take en: Maria's hoeh, Garibaldis heldendaden heroic actions, Cicero's werTcen, de collega's colleagues, de sofas, de canape's, de mottoes, de bureau's.

Except those in ie: Maries, bougies, tralies; also those with unaccented e: Adelines, Lines, hor- loges watches, diligences stage-coaches.

Latin words ending in itt8 and ium generally, drop ti8 or um before the ending efi: Write down the simple tenses of: Write down the Plural of: Write down the S. Englishman, the English, expenses, embers, furniture. De liediende en zijn meestor. Een riik Engelschman zit aan tafel. Hi neemt het brood op, dat de knecht hem gebracht heeft en zegt toen op strengen toon: Hoe komt het dat ge mij nn weer ondbakken brengt? Het oudbakken brood kan toeh niet weggeworpen worden, wel?

Zijn meester hie master zeker certainly hrood bread toen then toon m. Wie zit aan tafel? Wat zegt de meester op strengen toon tot zijn knecht? Wat w3 hij weten?

Hoe het komt, dat Hoe en wat antwoordt Thompson? Wat kan niet weggeworpen worden? In Dutch an Adjective or Past Participle 3ed: Masculine Singular Plural N. Lastead of the Genetive Masc.

Neuter van is always us van den bUnde, van de Uinde, van het goede. Use of these endings: Instead of the Gen. The Snp 64 Lesson Adjectives preceding masculine nouns drop the ending e in the N. The old genetive-ending s of the Neuter remains in the Partitive-Genetive, if indefinite pronouns or numerals precede: The following Adjectives are andeclined: Those ending in en: Those ending in er, derived from the name of a place: These words form a compound word witli the follow- ing substantive: Generally for euphonic reasons the dissyllabic or polysyllabic adjectives in en and the trisyllabic or polysyllabic comparatives: Decline a in the S.

The death of the old woman. The bill of the sly host. In a large village-inn. During Gedurende the whole day and the whole night. The treasure of the unhappy miser. You should not have your great treasure.

The miser was poor. The servants of a young and very proud nobleman. They spoke about over the Mendly offer. The study-room of a learned man. The learned man wrote large books. The dog swam across the large river. How great was his astonishment! We go to naar a distant quarter. The physician of an English ship. He was drowned in his own medicine -chest. He communicated it to the man.

He lived in everlasting fear. That boy was a witness. Those boys were witnesses of the quarrel. He placed himself between the quarrelling boys. The little boys saw the nut.

In his great wisdom. At the right side. With the left hand and foot. He saw it with his right eye. Dertiende Les, Lodewijk de Teertlende en Fnget. De beroemde beeldhouwer Puget beklaagde zich eens bij den markies de Louvois, dat hij niet tevreden was met den prijs, dien de koning hem voor zijne standbeelden betaald had. De minister sprak er met den koning over; Lodewijk de Veertiende antwoordde den minister: Louvois drong bij den beeldhouwer aan hem den juisten prijs op te geven. Puget vroeg eene zeer aanzienlijke som.

Lodevrijk de Veertiende Lewis prijs m. There are three degrees of comparison: The Comparatire is formed by adding ejr: If tlie Positive ends in r, the A is inserted: The SnperlatiTe is formed by adding « , i Positive: For euphonical reasons the Comp. Some Superlatives are formed from Adverbs ised as Adjectives: The JPositives goed, veelj weinig have adverbial forms in the Comp. Jcleiner, Meinst Note 3. Tcwader, JcwaadsL § Some Adjectives with an absolute meaning are sometimes used in the Superl.

The Participles admit degrees of comparison, if they have become real Adjectives they have the accent on the root of the verb: The Participles uitstekend, innemend, ingenomen do not admit of degrees of comparison. In English the Comparative is often used, where the Dutch language requires the Superlative: Sometimes the Comparative expresses a contrast only: The Superlative is often strengthened by aller: If the Positive is a compound word the endings are added to the last part: The degrees of goedkoop cheap are: Ik ben zoo groot cUs hij I am as ttdl as he, hij is even eoo vergenoegd eUs wij he is just as contented as we.

The Comparison of Inferiority is expressed by minder. Bij is meer handig dan geleerd he is more r adroit than learned, deze Uerling is eerder vlug dijtig this pupil is rather quick than industrious.

The Superlative of Eminence is generally issed by an Adverb preceding the Positive: Sttiterir een or bii4tengev oon groot uncommonly or ex- dinarily large, uUernt Mein extremely small, Iwogst kig most happy, recht or seer blij very glad.

If die highest quality is predicated to an t under certain circumstances, the Superlative is ded by het: Tell was no bad man. The king is a good father. Do yon go the AmstOTdam boat? My most beloved friend goes The Verb. In the wood we enjoyed the greatest rest. The npper part of the house is decayed.

The younger of these two boys is ill jnek. This fact feit is of the utmost importance. He goes with a Eotterdam boat to New-York. We have seen the House of Commons and the House of Peers. That village is most lovely. Are you as tall as your brother? No I am much taller than he. That man is more clever than learned. Schoolbooks Schoolboeken are cheaper than novels romans.

This room is extremely large. Where is the river Thames Theems broadest? The miser was less happy than rich. Be contented and you will be happier than the richest man. De twaalf maanden ran het jaar. De maanden van het jaar zijn: April, Juni, September en November hebben dertig dagen. Februari heeft in een gewoon jaar acht en twintig, in een schrikkeljaar negen en twintig dagen.

Hoe heeten de maanden van het jaar? Welke maanden hebben dertig en welke hebben een en dertig dagen? Hoeveel dagen heeft Februari? Welke zijn de lente- en zomermaanden?

Welte de herfet- en wint«rmaanden? Welke maanden worden door velen voor de sehoonste gehoaden? In weUte moand vieren Tooral de kindereu feest? Imperaoaal verbs are used in the Third I 8. AD verbs denoting the workings of nature: The periphrastical expressions, denoting weather, or simply an action without mentioning the doer: Some verbs which express a sentiment or an im- , smart, verdriet ntij I am sorry ierouwt mtj I repent it.

All sorts of presents are delivered in a mysterious by the good old Saint, who is said to have lived as a of Lydia in fJie third century. If het, being the subject of a not genuine impersonal verb, is used instead of a Plural- form, the verb stands in the PL: Er daar is, er daar zijn are translated by there is, there are: JEr zijn slechte menscheni There are bad men!

Wat voor nieuws is er? Er daar zijn er weinig, die dot weten! There are but few, who know that! Conjugation of an impersonal verb: Pluperfect Het had gesnemtod it had Hei hadde geammwd it had snowed snowed Fntare Indefinite. Het edl sneeuwen it will snow Is wanting Future Perfect Het edl gesneeuwd hebben it jg wantins wiU have snowed ° PreBent Conditional e sneeuwen it wotdd Het zoude sneeuicen it wonld snow Past Conditional e gesneeuwd hebben Set eoude gesneewcd hebben A have snowed it woiild have snowed.

Most verbs used impersonally, denoting a it or an espression, govern the Accusative, a Dative: In January and in December it is cold.

In it often snowB. In March it is often stormy. In s not yet warm. In the Summer it is generally 1. It thundered and lightened yesterday. It was ;y this morning. It is warm enotigh now. I am b it has not rained. It is natural, that it freezes in '. In which month does it freeze most tr. There are many men, who do not know this. In which month are the apples ripe? Are there many apples and pears this year?

Were there many bad men in his com- pany gezdschap? Does it thaw now? No, it freezes again. I am very sony that he leaves verlaat us. I am very glad that it freezes again toeer. It is very late already.

There was much singing and dancing in the village. It seems that it freezes with a hoar-frost. What o'clock is it? It is half past five. Van alle boomen van ons vaderland onderscheidt zich de eik door zijn stevig, hard hout, zijn breede kruin en zijn knoe- stigen stam. Sedert overouden tijd is hij het zinnebeeld van mannelijke kracht, verheven rust en koninklijke waardigheid.

Nog thans schenkt men eenen krans van fiisch eikenloof aan den man, die door burgerdeugd uitblinkt. Van zijn hout maakt men nuttige gereedschappen en ge- bruikt het tot den bouw van schepen en huizen. Na honderd en meer jaren is het vaak nog zoo vast en sterk als of het nieuw ware. De meubelmaker verwerkt het daarom tot schoone stoelen, tafels, kasten en schrijftafels. Behalve de vruchtboomen is er geen boom zoo nuttig als de eik. De den, de linde, be- nevens den beuk en den olm, hebben geringere waarde dan hij.

De eik evenwel groeit slechts langzaam. Terwijl de po- pulier binnen weinige jaren zeer hoog wordt, heeft hij eerst na zeer langen tijd zijn vollen wasdom bereikt.

Kruin f top overoud very ancient stam m. In Dut«h w is often used as an expletive: Behalve de vrvchtboomen is er geen boom zoo mtitip als de eik. Er xijn er vden, die dat gelooven there are many who believe that, Conrersatioii. Waardoor onderscheidt zich de eik van andere boomen? Wat schenkt men nog tbans aan den man, die door barger- dengd uitblinkt? Wat maakt men van zijn tout?

Blijft het eikenhoot lang vast en stert? Waartoe verwerkt de meubelmaker dit hout? Welke boomen zijn even nattig als de eit? Welke boomen hebben geringere waarde? Hoe groeit de eik? Wanneer heeft hy zijn vollen wasdom bereikt? Groeit de popolier ook langzaam? I bad been Future Indefinite. Ik eal bemind warden I shall. Imperattve ig u rejoice I PI. Terheugt w rejoice I Interrogative form Present Imperfect ti»0?

Hegative-Interrogative form k my niet? Hier oefende The Verb. Bijna geen straat die niet een huis bevat, welks bewoner naam in de wereld gemaakt heeft.

Nog tegenwoordig is de stad op het gebied der fijne indnstrie yermaard en houdt daarin meer dan vier dnizend personen bezig.

Jaarlijks worden er minstens hon- derd dnizend nnrwerken gemaakt en naar het boitenland ver- zonden. Een der fraaiste plekjes te Geneve is het eiland van Bonsseau, dat met zijn bronzen standbeeld prijkt.

L er zoo al gewoond en gewerkt? The Cardinal numbers are: Beide both is declined like the De- finite Article: If preceded by a defining word it is declined like an Adjective: If used substantively for persons: Honderd and duizend when not preceded or followed by a numeral are also Substantives, PL: The genuine Cardinal Numbers are inde- clinable. In expressions of time, if the word uren is omitted: Hoe laat is het?

The number may be read and written: J- 80 Lesson If preceded by aziotber muneral honderd is written with the preceding nninber in one word, bat not duiisetMf. These are formed from the cardinals hy -de from 2 to 19, and -ate from 20 upwards: The former and the latter, when refering persons or objects are translated into Dutch by! The date is expressed as follows; oeveelste is het vandiwg 1 Wbat is the day of the ioeveelste hebben vij vcmdaag f month?

Distinctives are formed from the ordinals word ten: Tbe multiplicatives are formed by adding lable -votid to the Cardinal numbers: Of these words Adj. With all the othfer der is used: Words compounded with lei have also the same mean- ing: Except half they have the same form as the Ordinal Numbers: If Juxlf is used as an Adj.

Onbejpaalde telwoorden, § JSenig is also used as an Adj. SonvnUge, verscheidenef aUe must be used without the Article ; vele, weinige, enkelef eentgCj beide may be used without the Article; they have the same declension as the Adjectives: The Indefinite Numbers which are used in the Plural may be used sBbstantlTely, but for persons only, they are inflected like the Substantives ending in e; in the Gen.

What day of the month is it? It is the first, tbe third, the eighth. Een hoveling, die Beaumarchais, den schrijver van Figaro's Huwelijk, met een zeer mooien rok aan, in de galerij van Ver- sailles zag wandelen, meende den geestigen tooneeldichter, die de zoon van een horlogemaker was, eene gevoelige les te kunnen geven. Hij ging naar hem toe en zeide: Ik had u immers gewaarschuwd, gij wildet echter niet anders. Onbesehaamdheid Impudence hoveling courtier schrijver author, writer, clerk het huwelijk marriage rok m.

K the Infinitive of a verb is used with the auxiliaries: Een hoveling, die B. I hem daar vaadelen? Gv' ge , jij 0e thou — you G. The PronouQ of the second P. In polite conversation JJ is 3r the S. U heU or U heeft. In all other cases the Gen. Pronouns are used as Reflexive Prononns. The Reciprocal Prononns are: To strengthen the signification of the Pers. In Dutch the Pers. Pronouns are sometimes used instead of the Demonstrative s. They are declined as follows: Sing, of the masculine gender: If preceded by the definite article, they are used adjectively and inflected like an Adjective: Het huis mijns vaders of dot des uwen the house of my father or of yours D.

Ik gehoorzaam mijnen vader en gij den uwen I obey my father and you obey yours A. If they do not refer to a preceding substantive, they are used substantively and are inflected Hke masculine names of persons ending in e: Hoogachtendj blijf ik geheel de Uwe I remain, yours respectfully A. Hoogachtend noem ik mij den Uwe.

Geene menschen zijn hem dierbaarder dan de zfjnen nobody is dearer to him than his family G. Hij verwerft zich de liefde der zljnen he obtains the love of his family D.

Hij geeft den zljnen een goed voorbeeld he gives his family a good example A. Hij zorgt goed voordez4jnenh. Vragende voomaamwoorden, § Declension of the interrogative pronouns: Wdk is also used as an adjective, the N.

Wdke moeder zal dat doen what mother will do this? Van welk soldaat spreekt gij of which soldier do you speak? Instead of this adjective welk we may also use wat voor een or simply wat: Wat voor een soldaat is Mj? Wait voor een vrouw is dat? In the Plural wat voor: Wat voor soldaten vrouwen djn dat?

Which man is his brother? What mother would do this? Whom do you see? Whose house is this? Whose books have been lost? My house and yours. My dogs and his. Of what is he speaking tr. Have you seen each other? He always thinks of his family. The book of my brother or that of yours is lost. His family loves him.

The child has lost its money, it is sad. Have you sold verkocht your house? There you find your equals. We have done it for his sake. In which garden was his treo-sure? Whose book is this? My brother's or John's tr. Achttiende Les- Proza ,of poSzie, De heer Jourdain wil eene dame een brieve schrijven en verzoekt zijn meester hem daaraan te helpen.

Wilt gij haar verzen schrijven? Neea, neen, geene yerzen, M. Neen, noch proza, noch poBzie. Het moet toch een van beide zijn. Al wat gees proza is, ia poSzie; en al wat geene po zie ia, heet proza.

En wat men nn zoo gewoonlijk apreekt, wat is dat dan? Wei, dat is proza. Jan, breng me mijne pantofFels en geef mij mijne slaapmuts, is dat dan proza?

Wat vraagt deze hem? Wat wilde de heer Jourdain achrqven? Is er niets anders dan proza of po zie? Wat is dat, wat men zoo gewoonlijk spreekt? Wat noemde de heer Jourdain als voorbeeld? Wat had de heer Joordain meer dan veertig jaren gedaan? School Hoogere Burgerschool or a Gymnasium Gym- nasiumj is called leeraar, a professor of the university Universiteit OT Hoogeschool is called professor pron. Aanwijzende voornaam- woorden, § De is inflected like the article de, § Jie»e and die are declined as follows: Gene is inflected like deze, but has no singular form for the neuter gender, for which gindsch is used: Instead of dit and dat used substantively and preceded by a preposition, pronominal adverbs are used: Dezelfde, hetzelfdey diezelfde, daih zelfde, used adjectively, are inflected as an Adjective preceded by the Article.

If they are used substantively, they are declined as an Adjective which is used substantively: Diegene aud diemelfde are used but very seldom in modem Dutch, § Degene has no Genetive form. For the Neuter Singular datgene is used. In the other cases it is declined like an Adj. Zelve is placed after Substantives and Pers. The word «elf may be used invariably: In all cases eelve N. Plural, N, edve, G. In Dutch sometimes a Pers.

Pronoun is used instead of a Demonstrative: Kmt gij dien ofider? Neen hem niet, wd den andere. Do you know that officer? No, not that one, but the other. Pronouns hiJ, xij s. EsBmpleg; Degene is te heldagen, die geen vriend keefi he who has no friend is to be pitied. Die, welke geen vrimd heeft, is te beUagen. Wie geen vriend heeft is te heldagen. Sij sij , die geen vriend heeft, ens. J Wee hem, mens leven onnuttig hesleed is woe to him whose life has been fooled away. Dot, wot ik bedoel Wat ik bedoel , zal ik u zeggen I shall tell you what I mean ; waA Mj weet, segt hij ook he says what he knows; aan dtUgene wat ik ztg aan hetgeen Hi: Declension of the Relative Pronouns die, vrie: De honing van tvien ik gelezen heb the king of whom I have read; de honing dien ih gezien heh the king whom I have seen.

The Genetives taiens and tuier S. For objects, and generally for persons also, we make use of the pron. Declension of the relative welke: Neuter is welk, if it is used adjectively. Some Indefinite Pronouns may be used only substantively: Men, lets and niets are indeclinable: Men zegt people say, they say; ah men eiek ts when one is iU; men heeft hem geroepen he has been called. Neen, ik heb niets gesien have you seen anything? No, I have seen nothing. The wanting cases are paraphrased. Jeder, dk are used with masculine names of persons: If the Article een precedes, it is decUned like an Ad- jective: Hèl vlot Heel snel.

Hel mich dat nog 'ns Doe dat nog eens voor mij. Dao heb ich op geheld Daar heb ik op gezwoegd. Hèllige nach Heilige nacht, Kerstavond, de avond voor Kertmis          hèllige: Op g'n Plaank drage ze helpe a g'n brook Op de Plank dragen ze bretellen aan de broek.

Als je steeds maar vraagt voor gratis hulp kent men het woord helpen op het laatst niet meer, krijg je geen hulp meer. Helsj zieë Begerig zijn. Zich hensjele Ruzie maken met elkaar. Dae haant ze nao Hermal braat Die hebben ze naar het ziekenhuis in Hermalle gebracht. Ee d'r herres In de herfst. De uitgang -ter betekent boom gelijk dendro en het eng. Stamppot van drie delen aardappelen, één deel appelen en één deel gebakken uien.

Dao wurd e zoeväöl hingemakt Daar wordt zoveel werk van gemaakt V'r sjtunt hie in d'r hinger We staan hier in de weg. Ich höb, doe has, haeë haet, d'r höbt      Hocks: Hockse driete ee g'n bokse Hocksen schijten in hun broek, kinderscheldrijm. Op g'n hoeke Op de hurken. Ee g'n hoes, um g'n hoes, ater g'n hoes In huis, om het huis, achter het huis. Nao g'n hoes eroet goeë Naar buiten gaan. Mienge vinger klopt wie 'n hoesklok Mijn vinger klopt als een huisklok, bij een ontstoken vinger.

Want dan komt er weer voldoende water om de molen te doen draaien. In België en Frankrijk zijn er vele plaatsnamen als Hout-si-plout. Väöl hoevaat op 'ne zak Veel gepronk. Hoevaerdigheed brink dich dèk väöl elend Opschepperij mondt dikwijls uit in ellende.

Maat met een inhoud van een halve liter. Blaos mich op 't höjt Je kunt me wat. Een bos hooi in een emmer kokend water en een half uur laten trekken. Drie maal daags een emmer in plaats van de melk. Ook nadat er medicijnen beschikbaar kwamen, werd het advies nog dikwijls gegeven. Hollender, braobender, sjpekvraeter, koekoek! Hollander, Brabander, spekvreter, koekoek! Hae wónt op 't Hollensj Hij woont in Nederland. A g'n honestel Bij de kippenstal.

D'r hook um De hoek om. Gaef 't an de hoondere Geef 't aan de kippen. Ater de hoonder a Achter de kippen aan. Zoe kraank wie enne hoonk Zo ziek als een hond. Wen's te bie d'r hoond sjlöps, dan vings te de vluë Als je bij de hond slaapt, loop je de vlooien op. Slapen onder één deken, geeft dezelfde streken. Op d'r hoond kaome Zich in zijn plan vergist hebben en de gevolgen dragen. An d'r hoond Aan de hond, maar ook: Doe klènge höppel Jij kleine deugniet, kleine uk.

E zön dieke wèsp Zo'n dikke wesp. Tegenwoordige omschrijving van de hoornaar, omdat men de naam van het insect niet meer kent. D'r Hösj Aanduiding van een persoon met de naam Heusschen. Hod ze op ee Houd ze op elkaar, kop dicht, bek dicht. Hod dich, hod uch good Hou je, hou u goed.

Hod dich good gezaote Hou je goed gezouten. Hae wirkt dat 't huult en mölt Hij werkt dat de stukken er af vliegen JN. Doe huërs of doe huësj. Dan laot ich dich get huëre. Dan laat ik je wat weten. Luister eens hier du: Huuj d'r daag Heden ten dage, zie allewiel. Dieësdeg Wat voor een dag is het vandaag? De hoeveelste is het vandaag? Dat wuur nog 'ns 'n gooi iedei Dat was nog eens een goed idee.

Onder de boeren is er onzekerheid over het feit of deze dieren "an de keu zoeke" bij de koeien melk zuigen. Ieëte make Eten klaarmaken. Noon make middageten klaarmaken. D'r iegel vange De egel vangen. Vreemde vrijers uit Sint-Marten of Moelingen werden beet genomen. Iemand scheet in een hoed, die onder een haag geplaatst werd.

Kwam er een vreemde vrijer langs dan werd die uitgenodigd de egel te vangen. Hei jóng, kóm 'ns hie. Dörfs dich dae iegel oonder dae hood te pakke? Hee jongen, kom eens hier.

Durf jij die egel onder die hoed te pakken? Heel voorzichtig voelde de jongen onder de hoed en kon ook meteen weer terug naar huis. Vergelijk met 't loopmasjieng. Ieng, a g'n -: De Einde betekende in de middeleeuwen afsluithek als veekering, vergelijk met 'omheining' en 'heinde' 'dichtbij' in de uitdrukking 'van heinde en verre'.

Omdat we 'a g'n Ieng' zeggen is het duidelijk dat het de Einde is en niet het Einde! Schrijnemakers, Codex Nederlands-Limburgse toponiemen , blz              iers moe: Omdat we 'a g'n Ing' zeggen is het duidelijk dat het de Einde is en niet het Einde! Schrijnemakers, Codex Nederlands-Limburgse toponiemen , blz             Ingerveld, 't: Op de jaad goeë Op jacht gaan.

De jaad ès op De jacht is open. Da's niks mie jaad Dat is niks meer waard. Zich get van z'ne Jaan make Veel ophef maken. Hebs te jarpele geplaant? Heb je aardappelen geplant? Commentaar als je je schoenen uit doet en de dikke teen komt door de sok heen. Dae jas ziet oet of went d'r hoond 'm ee g'n koont hèj gehad Die jas ziet er uit alsof de hond 'm in z'n kont heeft gehad. Op de jats zieë Op stap zijn. Jetteke Haccourt-Weustenraad, kruidenierster in Veurs. Wie-te joonk waor Toen hij jong was.

Gèt va Judas nao Pilates lope Wat van Judas naar Pilatus gaan, doelloos van hier naar daar gaan, rondtoeren. Dómme kaal Domme praat. Kaal van de luuj Kletspraat.

Loeëze kaal Praat om iemand om de tuin te leiden. Die kaar is èrg kaduuk die kar is erg krakkemikkig. Die koo is semmelig kaduuk die koe is tamelijk ongezond. Sjtrange kaffee Sterke koffie. Pleintje achter voormalige boerderij in Teuven centrum, heden restaurant Moeder de Gans. Dan eerder sjpraeëke mod. Kalle wie die va Voere of wie ee Voere Spreken zoals die van 's-Gravenvoeren of zoals in 's-Gravenvoeren. Mit kalle versjteet me zich Met spreken krijgt men een goede verstandhouding.

Dae waor daovan an't kalle Die had 't er over. Neutraler dan "kap" dat misschien een beetje denigrerend is. Sjrief 't op in dienge kalpeng Schrijf het op in je boekje. Hae haat gènge kamaow ee Hij heeft geen fut. De gój kamer De goede kamer. Mit de kamjöngskes sjpaele Met de vrachtautotootjes, speelgoedautootjes spelen. Hae haat neet väöl kamouw ee Hij is niet erg levendig.

Dat is inge dae haat kamouw ee Dat is iemand die moed heeft. Café, feestzaaltje, kantine bij camping Rusticana in Moelingen.

Het begint koud te worden. Infectie na eenverwonding waarbij veel avitaal weefsel ontstaat b. Met risico op amputatie. Övver de kaoëd sjtoeë Over de koord staan, dwars liggen. Komt van het beeld van een aangebonden koe die onwillig met een poot over het zeel aan de voorkant gaat staan, buiten haar terrein.

Deze naam schijnt te wijzenop de "hebzucht" van het diertje de veldhamster. Men vergelijke met het Nederlandse "Geldwolf". Käöëte Kieëre, a g'n: Es 'ne witmaan mit kènger 'n nuuj vrow trowde, da how me twiefels of dat waal good kaom   Een koe likt geen vreemde kalveren: Als een weduwnaar met kinderen een nieuwe vrouw trouwde, dan had men twijfels of dat wel goed kwam. Hae zaat hae kieëm Hij zei dat hij kwam, hij zei dat ie zou komen.

Dóch de kap aaf Zet je muts af. Rochuskapel op de Plank. Went 't rent bie d'r pasjtoeër, dröppelt 't bie d'r kaplaon Wanneer het regent bij de pastoor, druppelt het bij de kapelaan, de een heeft voordeel van de voorspoed van een ander. Kapot goeë van de kou Sterven van de kou. Aan de voorpoot groeit de binnenste teen harder en krom, aan de achterpoten is dat de buitenste teen. De bende va kartoesj Bedne deugnieten.

Kasjtieële make Kastelen maken, als er regen in de lucht hing tijdens de hooitijd, werd het hooi op kleine hoopjes ca. Zo werd enkel het bovenste deel nat, en droogde dan ook weer snel op. Mak toch neet zoeväöl kattepoekele maak toch niet zoveel moeilijkheden, doe toch niet zo moeilijk. Króm kinger pese óch! Scheve zaken deugen ook. Kinkers, lastpaardjes met aan weerszijden een mand. Ee 's-Gravevoere nao 'n geboerte waor dat neuge daag ee ge bèd, daonao gong de vrow heure keerkgaank doeë, ummer der ierste kier dat ze op g'n sjtraot kaom.

In 's-Gravenvoeren na een geboorte was dat negen dagen in het bed, daarna ging de vrouw haar kerkgang doen, steeds de eerste keer als ze op straat kwam. Doe bès 'n groete keëts, mer doe gefs gee leech Jij bent een grote kaars, maar je geeft geen licht, gezegde tegen iemand die je in het licht staat. Ee g'ne kelder In de kelder , d'r kelder ee De kelder in. Kelders i genne Pley, wijnmerk van Jean-Marie Ernon uit sgv.

Dient dan nog als koeienvoer. Kètte, ee g'n sgv: In de Stashaag zwierf een spook helemaal omhangen met lange koekettingen. Dit wegje lag in 't verlengde van de Loesberggets Lusberg en men noemde het de Keunkelgets. Op 'ne vieze kieër Eens heel onverwacht. Dao han ich neet mie nao gekaeëke Daar heb ik niet meer op gelet. E kiet havver Een korrel haver. Hae kräg zich e kiet of drie, gee kiet Hij nam zich een korrel of drie, helemaal niks.

Gee kiet vertroewe Geen greintje vertrouwen. Blief op dienge kievief Blijf op je hoede. Kermis in betekenis verruimd: Da hot v'r kirmes dan houden we een familiefeest onafhankellijk van de dorpskermis. Vör de kommuunje van d'r Zjaak zeet 'r op d'r kirmes gerope Met de communie van Jaak zijn jullie voor het feest uitgenodigd.

Kirmes ee g'n höl Kermis in de hel, als de zon schijnt terwijl het regent. Nao de kirmes naar de kermis. Ze liet 't kaof sjtoon, want 't waor tied veur nao de kirmes te goon.

Het is allemaal wat zei Bet, het is me wat , en gaf de geit wat, ze liet het kalf staan, want het was tijd om naar de kermis te gaan, een versje moe dat al eens gezegd wordt in gezelschap als men even stil valt met praten. Kirmes in de hèl Kermis in de hel, als de zon schijnt terwijl het regent. Langs gewestweg nabij Hagelstein, m richting Magis. Klabberdows, dao laog ich Plots lag ik daar. Klamme vör sjtacheledraod a g'ne paol te naegele Krammen om prikkeldraad een aan paal te nagelen. Dalik kries te klatse op dien batse Dalijk krijg je klappen op je billen.

Pierre, zèt de klauwe ee g'n aeëd, 't geit neet väöroet! Madam Vreuls van g'n Eiken zei dat vroeger tegen haar man als ze de kruiwagen langs de holle weg omhoog duwde en hij de kar trok. D'r klauw van e mèlkmassjieng De klauw is het onderdeel waaraan de vier zuigspenen zitten. Dieke klauwe Dikke, zware stenen. E kleesper wiefke, vröwke, menneke Een tenger wijfje, vrouwtje, mannetje.

Bijna een staande uitdrukking. Zoondigse klèjer, gooj klèjer Zondagse kleren. Däör de waeëkse klèjer, wirkklèjer Door de weekse kleren, werkkleren. E klèngt, 'ne klènge, 'n klèng zelfst. Vogels werden gevangen met een getralied bakje, waarvan het deksel kon dichtklappen.

Ee g'n heng kletsje en op de batse of op de vot kletsje In de handen klappen en op de billen of het achterwerk slaan. En ich de kloeëten op En ik maakte dat ik weg kwam D'n örreme kloeët De arme zielepoot.

Laot dich mer neet kloeëte Laat je maar niet voor de gek houden. Dao han ich mich gekloeët daar heb ik mezelf gekloot. De mèlk kloetsjt in zienge boek De melk klotst in zijn buik. Sjnook, sjpook, driet in d'n brook, da bès te zoondegs klook! Senterklaos, pees ee g'n haos, sjiet in d'n brook, da bès te zoondegs klook! Dóch d'ch get op d'ne klutsj Zet wat op je hoofd.

Hierin komt knap van het middelnl. Laeg knabbe ater g'n raar Leg stukken hout achter de wielen. Uitgehold stuk tak, waarin een houten pin past, en waarin vooraan een stop word gestoken.

Bij comprimeren van de lucht in de buis door vooruitstoten van de pin ontstaat een overdruk. Als de stop het niet meer houdt ontstaat een knal. Ich sjtoeët mich ming knäöëk aoëpe Ik stoot me mijn handen kapot. Ich bruuj nog mit dieng knäöëk de paeren oet g'ne boom Zwijg jij ouwe!

Ik gooi nog met jouw botten de peren uit de boom. Nao g'n Knap op. Da bruje ze e knepke ee g'n sjaol Dan smijten ze een vijf centiemstuk in de schaal, bij de collecte in de mis. Wen's te 'ne knien wils vange, mos te 'm zaot op d'r sjtoets liegke Als je een konijn wilt vangen, moet je hem zout op de staart leggen. Als je zover geraakt, kun je hem ook zo pakken, dus    als je mensen of taken behoedzaam benadert, lukt het dikwijls gemakkelijker om iets voor elkaar te krijgen.

Kniengshaag, a g'n, of Knienshaag: Percelen links en rechts van de Knipkesweg, van Verloren Kost naar Kwinten. Doer merg en knoeëk Door merg en been. Doe kuns get knóttere Jij kan wat mopperen. Ouwe knótterpót Oude zeurpiet. Bruuj get knule n'op 'e vuur Smijt wat stukken hout op 't vuur. Tösje twellef en eng, is aal 't koed op geng sgv Tussen twaalf en een is al het kwaad op gang, na middernacht gebeuren de slechte dingen.

D'r jongeskoer en d'r metsjeskoer De jongens- en de meisjesspeelplaats. Is actiever dan fr: Ieëme'n op koerang zitte Iemand iets aanleren. Koers vare Wedstrijd rijden, met name fietsenrennen. Hod dich koesj Hou je rustig. Kokeleboom sjloeë De koprol doen. Kokkerel mit sjmik Speeltol met zweep. Hae zit op 't kolleesj ee Waezet Hij zit op het college in Wezet. D'r büro van de kómmieze Douanekantoor, grenskantoor.

Te kommunie goeë mod. Bijnaam voor fotograaf Cerfontaine uit de Vitschen, 1e helft 20e eeuw. Hij had de gewoonte iedereen die poseerde een beetje te dirigeren: Wat haas te noe wèr agevange, konkernool? Dat mos te neet doeë, mie konkerneulke Wat heb je nu weer gedaan, deugniet?

Dat moet je niet doen, mijn deugnietje. Gevormd uit conifeer, dennenbos. Ich goon oeë d'r könning te voot geit Ik ga waar de koning te voet gaat, naar het toilet. Als de hoogdrachtige koe bij het liggen de binnenkant van de vagina uitstulpte besmettingsgevaar!

Aeët dich e sjtök kook, krieg ich mich nog e keukske Eet je een stuk taart, neem ik mij nog een koekje. Het wordt nadien geploegd dwars op de langsvoor. Doe kals wie Pieëtres ee g'n koreente smv Jij geeft gefantaseerde informatie. Wie Powles ee g'n koreente dpl Verstrooid.

Beide gezegdes lijken hun oorsprong te hebben in de "brieven van Paulus aan de Korinthiërs". Op kot zitten Op studentenkamer wonen.

Kóm neet te köt bie Kom niet te kortbij. Doe has 'n kragk of die kies 'n kragk Je hebt een krakkemikkige of je krijgt een krakkemikkige, vroeg of laat krijgt iedereen zijn hulpbehoevende. Um d'r kraom Rond het huis. Krepkes mit appel Uitgebraden spekjes met appel. Die van d'r kras De vuilnisophalers. Moesj krasj verbastering van "bouger la krasse.

Dooch dich 'n kravat ee Doe je een stropdas om. D'r kreeg va vèttieën achtieën De oorlog van ' Va vör d'r kreeg Van voor de 2e w. Vertèlle övver d'r groeëte kreeg va Vertellen over de grote oorlog Die kreem van hienieëve Die zeug van hiernaast, scheldnaam.

De krengde a g'n beum Boomziekte. Krèt d'r jóng neet Pest die jongen niet zo. Door op nadrukkelijke wijze een stuk vla op te eten, terwijl de ander geen heeft. Dat ès de luuj krète Als iemand op verschillende manieren huis, kleren, Doe krèts, hae krèt.

Zit hie 's 'ne kriebel Zet hier eens een kriebel, handtekening. Krieg dich e bölke Neem je een snoepje. Ich krieg, doe kies of doe kries, hae kiet of hae kriet. Ich ha gister 'ne breef kraege Ik heb gisteren een brief gekregen. Kried uch aaf, 't ès riestevlaam Bedien u, het is rijstevlaai. Ook humoristisch bedoeld als er helemaal geen vlaai is.

Krieg mich de vlaam 'ns Haal mij eens de vlaai. D'r William kiet 45 William wordt 45 jaar. Väöësj is käöët a g'ne Krindel Veurs ligt kort bij de Krindaal. Nao kristelieër goeë Naar de catechismusles gaan. Ich kroep kroe~p , doe kruups, hae kruupt.

Oonkroed kroewe Onkruid wieden. Has te krómpiere geplaant? Als je je schoenen uit doet en de dikke teen komt door de sok heen    Krómpiere sjölle Aardappels schillen. Wat bes doe krötteltig huuj Wat ben jij kregeling vandaag. Ee g'n krözjelesjtruuk In de kruisbessenstruiken. Zich e kruuts make. Zichzelf een kruisteken maken.

Op 't kruutspeunt Op het kruispunt. Pas op, of doe kukels dao vanaaf! Pas op, of je dondert daar vanaf! Kuulsjes, ee g'n -: Dat is 'n kuum, die! Dat is een vrouw die altijd iets op te merken heeft. Kwaeëte a g'n heng Eeltplekken op de handen. Kwaeëte a g'n vingere Eeltplekken op de vingers. Kwaeëte oonder g'n erm Eeltplekken onder de armen gezegd van iemand die niet graag werkt. Kwakhaag, ee g'n -: Die haant kwatsj middee Die hebben ruzie met elkaar.

Kwètsj dich de krompieëre prak je de aardappelen    De paere waore gaans gekwètsjt wie ich heem kaam De peren waren helemaal geplet toen ik thuis kwam. De kapotte kat mèt de kwettelen oet De dode kat met de darmen eruit. De vrouwen van de raad van elf van de Böschuule, carnavalsvereniging van Teuven.

Vör te laache Om te lachen, voor de grap. Dat waor 'nt vör te laache Dat was niet om te lachen, was ernstig, kwam hard aan. Dat zów vör te laache zieë! Dat zou om te lachen zijn, dat is belachelijk! Da laach-se dich kapot Dan lach je je dood. E laamt, 'ne lame, 'n laam         laamp lèmpke of lèmpsje, laampe: Doe bès te sjlum veur op 't laand, doe mos 't water op Jij bent te slim voor aan wal, jij moet gaan varen.

D'r lange De lange, persoonsaanduiding. E langt, 'ne lange, 'n lang zelfst. Zèt d'r tv 'ns get laanksemmer! Naamsverandering onder invloed van een verkeerde benaming op een topografische kaart. Haol 'ns 'ne laeëpel vör d'r Zjeng Haal eens een lepel voor Jean. Doe has e fie laeëveke Jij hebt en mooi leventje, zorgenloos, hoeft niet te werken.

Laege zak Lege zak, vloeknaam. Doe les, hae laet, d'r laet. Ich laef, doe lefs, hae left. Ich laes, doe lus, hae lust. Noe haant v'r bezeuk gelaje Nu hebben we bezoek geladen, ongenood bezoek dat niet snel van opstappen weet          laje loeëd, gelaje: Laaj de kaar 'ns Laad de kar eens. Die hant get hoevaat gelaje Die hebben nogal wat hovaardigheid bij zich    Da has t'm óch gelaje Dan heb je hem ook geladen.

Als je hem te zeer aanhaalt, zit of loopt hij je ook in de weg. Ich laaj, doe lits, hae lit, d'r laadt. Ich loeëd, doe loeëds, hae loeëd, v'r loeëte, d'r loeëdt.

Dat paeëd laamt dat paard mankt. Lang mich d'r raeëk 'ns Geef mij de hark eens aan. Da kries te èng gelangd Dan krijg je een oorvijg. Doe bès of hebs 'n langmoel Je bent een opschepper of gedraagt je zo. E laoëk is e laoëk Een gat is een gat. Ee ge laoëk In het gat. Daeër zeet mich läöne Jullie zijn nietsnutten.

Da gunt ze nao d'r dins vör e lepke te laege Dan gaan ze naar de dienst om 5 centiem in de schaal te leggen bij de offergang. Wat zuus doe gelebsjt oet!

Wat zie jij er belabberd uit! An de mèlk lebsje Aan de melk likken. E lift, 'ne leve, 'n leef  zelfst. E leme huuske Een lemen huisje, vakwerkhuisje. Die ko haat de leier opvraeëte Die koe heeft de ladder opgevreten: D'r angs op e lief jage De schrik op het lijf jagen.

Zich liegke Liggen gaan. E loeëk ee d'r daag Een gat in de dag. Ich sjtoeët dat loeëk toe Ik gooi die kuil dicht, vol. D'r  loeëze sjpaele Zich dom! Ee g'n loeët In de lucht. Dörch g'n loeët Door de lucht.

Dat kaof es loer het kalf is vertraagd in zijn reacties. Van dit waer waeë-s-te loer Van dit weer word je neerslachtig. Vreemde vrijers uit buurdorpen die 's Gravenvoeren binnenliepen werden bij kraag en broek gegrepen. Zo werd er met ze verder gelopen richting de Voer. Met een nat pak konden ze terug naar huis. Vergelijk met d'r iegel vange. Dao is get loos Daar gebeurt wat, daar is heibel.

Lopen gaan, er vandoor gaan, wegrennen. Ook figuurlijk, bijvoorbeeld als het stinkt of een relatie verbreken. In Moelingen kènne de luij sjeef lore in Moelingen kunnen de mensen scheef kijken, figuurlijk, verwijtend of uit jaloezie          losj of lodsj: Boeëne löte bonen doppen.

Löts vèlt ee g'ne pöts Straks valt in de put, van uitstel komt afstel. Die va Luuk driete va truuk Een weinigzeggend rijmpje, om de draak te steken met de Luikenaars. Ich sjtoeët mich dat ee g'n maal Ik steek me dat in mijn zak. Maarja, Majja of Maj: Nao g'ne maat Naar de markt. Op g'ne maat Op de markt.

Vue sur Maer Zicht op Mheer, klinkt als zicht op zee, een vakantiebestemming voor thuisblijvers. Hae makt zich niks d'roet Hij laat zich er niet door uit zijn geestelijk evenwicht brengen. Ich maak, doe maks, hae makt.

Wie maks te 't? Hoe maak je het, hoe gaat het met je? Bóttermèlkse makkei is get pittiger es makkei va aafgedriejde mèlk Witte kaas gemaakt van karnemelk is wat pittiger dan witte kaas gemaakt van afgeroomde melk. Mallig de hellef Ieder de helft. Ee g'n Malt In de Malt. E gaans deel man Mannen. Manjebo a g'ne -: Die mankere mich Die heb ik niet erbij. Liene maogt, mèh waal truuk gieve! Lenen mag, maar wel terug geven! Op een bord met drie concentrische vierkanten waarbij de zijden op de helft met elkaar verbonden zijn en de hoeken en snijpunten bezet worden met 2 x 9 speelstukken.

Hae haolt zich get oet g'n marmiet Hij vertelt iets wat hij fantaseert. Bier met een scheut cola. Op ze meester kaome Ondervinden dat men niet doet wat men wil. Z'n aege meester eigen baas.

Aafgedriejde mèlk Afgeroomde melk. Hae mèlkt de ko väördat d'r boer in de wei is: Hae geet vrèmd mit 'n getrowde vrow Hij melkt de koe voordat de boer in de wei is: Hij gaat vreemd met een getrouwde vrouw.

Ouw mem Zeveraar, zeurkous. Ee Täöve hat zich ènge doeëd gemèngeld   In Teuven heeft zich iemand dood geschud, als serieuze grap gezegd als iemand te lang de kaarten schud. Vooral van belang bij het koejónge waarbij ervaren spelers de kaartvolgorde van het vorige spel proberen te onthouden. Voere alaaf, Oakergats en de Sjtadshaag.

Voere alaaf, Sjietekamer en 't Wit Pjaard. Oeze heemet dat es Voere, joa Voere alaaf. Refrein van het carnavalslied van De Waggellerre Eigen schrijfwijze        menukaat: Als een meid of knecht in dienst genomen werd betaalde de "heer" als bezegeling van de afspraak een "mè-penning". Dit was doorgaans een vijf-frank-stuk. Als de meid of knecht niet kwam opdagen dan moest dit geldstuk teruggegeven worden. Maar niet heus, bijvoorbeeld na een belediging of benadeling.

Wèts dich wat dae zienge mestie is? Weet jij wat zijn beroep is? Ee g'nne mèts In maart. Dan zèt v'r dem in te mids Dan plaatsen we die of hem in het midden.

In te midde In het midden. Vaeër mienke Wij meenden. Nog 'nt vör 'n miljoeën Nog niet voor een miljoen. Minuutsje of uun minuut fr: Wat d'r kop vergit mótte de bee misgaele Wat het hoofd vergeet, moeten de benen ontgelden.

Ich han d'r mismood Ik voel me mismoedig. Soms in 't Frans gezegd: Mit en mit haat 'n al z'n kammeraote verlaoëre Stuk voor stuk heeft hij al zijn kameraden verloren. Mit en mit és dae gaanse 'n hook groond van häöm waoëde Beetje bij beetje is dat hele stuk grond van hem geworden. Hottentotte mjeule, v'r rije nao de meule, v'r rije nao d'r Roejebösj, op 'ne dieke kwakvrösj. Misschien wordt reidansen bedoeld.

Maar ook in Moelingen gebruikt men vware voor rijden in tegenstelling tot Maastricht. Op 'ne kwakvrösj kikker zou men dan vware? Hae heef 'm piefedepaaf ee g'n moel Hij sloeg hem bam-bam op zijn bek.

Wen's te te good bès, wes te van de muus opvraete Als je te goed bent, word je door de muizen opgevreten. Twei mond laej Twee maanden geleden. D'r mond is roeëd De maan is rood. Die kreem is zich good an 't bajere in d'r mooj. Ze is nogal begaid Die zeug is zich goed aan het baden in de modder.

Ze is nogal vies. Hod dich moonter Houd je goed, houd je gezond. Moorzellig alleng Moederziel alleen. Doe vieze möp Jij viezerik! Dae is mörg, dae is vaeëdig Die is bekaf, die is helemaal op. De krompiere zunt mörg De aardappelen zijn gaar. Wie mösje op 'ne haop terf Als mussen op een berg tarwe, als de kippen er bij. Good gemötsjt Goed gemutst.

Sjlaag van de meuële Slag van de molen, niet normaal. Iemes murg kriege Iemand vermurwen. De naas nao De neus na. Op 'n naas Op de! Deep ee g'n naat Diep in de nacht. Al daag naat Elke dag nacht, altijd miserie en ellende. Rechde naeve moe Rechte, directe neven.

Kóm neet te nao Kom niet te kortbij, nabij. Nao gaen zie goeë Doodgaan, sterven. Ich höb d'r hik - Ich höb d'r kik. Ich höb 'm noe - Ich höb 'm daan. Ich gieëf 'm aan - M'ne naobermaan. Versje om van de hik af te komen. Ee näögetieënhónderd en In negentienhonderd zoveel. Hae let sjtillekes nao hij houdt er langzaam mee op. Hae haat mer näölekes gekäeke Hij heeft maar nauwelijks gekeken.

Dat waor mer näölekes Dat was maar op het randje. Naovenant mit wae dat's te kals Naargelang met wie je spreekt. Dat is naovenant Dat is naargelang het uitkomt. Baeëter d'r kop nat dan veut in d'r prat Beter het hoofd nat, dan voeten in de modder, Beter onmiddelijk bekennen dan achteraf in de penarie zitten.

Laeg dat neer Leg dat neer. Lot de kaar neer Kiep de slagkar neer. Ich wèt 't 'nt Ik weet het niet. Hae zaat 'nt väöl Hij zei niet veel. Kan ich och 'nt väör Kan ik ook niks aan doen.

Neem dich in aat! Greune nieëgel Magere, tengere deugniet. Met merkwaardig voorgevoegde n-, van 'ne iegel, die zelfs in het meervoud behouden blijft. De Niegel De egel, bijnaam van een vroegere kruidenierster in Moelingen. Omdat de kinderen in de winkel nergens aan mochten komen! Op 1 april werden kinderen gestuurd om een onsje niegelzaod te kopen.

De Niegel, zich bewust van haar bijnaam, werd kwaad: Nimport wae, nimport wat, nimport wienieë Maakt niet uit wie, wat, wanneer. In d'r noeëd In de nood. Väöër zienge noemer goeë Voor zijn dienst nummer gaan, in militaire dienst gaan. Noërbrig, Noërberg of Noërbik: De grens tussen beek bik en bach beg, brig ligt ergens tussen teu en sgv.

Wat noews ee Voere? Welk nieuws in sgv? Ich weet 't nöjjernoeëts Ik weet het ternauwernood, ik weet er feitelijk niet veel van af. Speciaal bij carnaval gegeten. Hae hat zich nöts gemakt Hij heeft zich vies gemaakt.

Oongenuujd is och debie Er is iemand bij die niet is uitgenodigd. Nuuj waeëk, jaor, kier Volgende week, jaar, keer. Noe bèn ich 's nuuj Nu ben ik benieuwd. Gelökzèllig Nuujjaor, de vot vol haor, de nak vol nietele, da kèns te dich 't gaans jaor kietele Nieuwjaarsrijmpje uit Moelingen.

Doch nietele zou oorspronkelijk niete neten zijn. D'r odder is dao De leeftijd is er, men heeft er de leeftijd voor. Löts kries te èng an 'n oeër Dalijk krijg je een draai om je oren. Löts kries te d'r get um g'n oeëre Dalijk krijg je een paar oorvijgen. Hae haat èng um g'n oeëre Hij heeft teveel alcohol gedronken. Hae waor in 'n oeër gesjaore Hij zat met de gebakken peren. Wie laat ès 't op 'n gój oer? Hoe laat is het op een goed uurwerk? Op 'n oer kieke Op de horloge kijken.

Wat oer is 't? Hoe laat is het? Een mooie tijd om naar huis te komen! Op de oer kaome Op tijd komen, klokslag. De laamp oetblaoze De petroleum lamp uitblazen, na de wiek laaggedraaid te hebben. De laamp oetdrieëne De electrische lamp uitdraaien.

Die geunt oeteree Die gaan scheiden. D'r op oetgoeë Uitgaan, stappen. Gaank oet, of korter: Ga naar buiten, of korter: Ben je je daar groter, rijker, sjieker gaan voordoen dan je bent? Ee g'n oethaot In de lente. A g'n oethaot In de lente, bij het begin van de lente. Hae haat zich oetgehotte dat 'n 't paeëd nog 'n waeëk däöët broeke Bij de verkoop heeft hij bedongen dat hij het paard nog een week mag gebruiken.

Keuns te 't oethotte? Kun je het uithouden? Tegen een luierik gezegd. Meester vör de kat oet te jage? Is die baas om de kat naar buiten te jagen?

Kums te oet nao de communie? Kom je naar buiten na de communie? Da moos te och däöre d'rväöër oetkaome Dan moet je ook durven er voor uit te komen. Op d'r oetkiek sjtoeë Op de uitkijk staan. Die koo is gaans oetgemergeld Die koe is helemaal uitgemergeld. Bökske sjprènge Bokje springen, kinderspel waarbij men met gespreide benen over een gebukte voorganger springt. Böm of 'ne paol oetriete Bomen of een paal uittrekken.

Wie ziet dat oet mit dich? Komt er nog wat van? Wie ziet 't oet mit 'm? Hoe stelt hij het als er veel kans is dat "het er slecht uitziet" met hem, dat hij het niet goed stelt. Ich weul 'ns wète wie 't oetziet Ik wil eens weten hoe de zaken staan als men gespannen wacht op een bekendwording. Der offergaank waor es te um 't hoofaltaar gongs eum de pietsj te pune, altied met de hoeg daag: Peenkste, Paosje, Kjaasmis en nog aander, en ooch es 'n begreffenis waor.

Da get me ten offere langs de liekkis en kriet me 'n aandènkbeelsje, me neet mie de pietsj pune. Pinksteren, Pasen, Kerstmis en nog anderen, en ook als er een begrafenis was. Dan gaat men ten offere langs de lijkkist en krijgt men een bidprentje, maar niet meer de pateen kussen. De usjte kieër dat 'n vrow boete kaam naodat ze e keend how kraege, gong ze nao g'n kirk.

Dat hoosj "d'r offergaank". Dao waor de betekenis bie, dat de vrow da "onrein" waor, en moos "rein" gemakt waeëde. Dat heette de offergang. Daar was de betekenis bij, dat de vrouw onrein was, en moest rein gemaakt worden. Peren schillen, snijden en drogen. Oonden ee g'n dèl Beneden in de del. Gaans van oonde Helemaal onderaan. Dat is oonder zich oet Dat is een meisje of vrouw die van wanten en aanpakken weet.

Greun moos oonderee Boerenkoolstamppot. Oonderèns hoeëd ich get Opeens hoorde ik iets. Dat doerde ore n'en ore Dat duurde uren en uren. Ons huis of zelfs het ouderlijk huis. Blome op 'n toffel, de kaeëtel sjtèt op e vuur Bloemen op de tafel, de ketel staat op het vuur.
stoute geile meisjes geile pjes gratis

..

Gratis sex eindhoven geille sletten


Observations on the Use of Auxiliaries Trek van zelfverloochening Verbs. De leeuw en de muis Alphabetical list of the strong and the irregular Verbs. Fdbridus en Pyrrhus Continued Prepositions Fabricius en Pyrrhus End. De veroveraar en de zeeroover Use of the Article. Goede raad van Eaopus Cases. The Genetive and the use of the preposition van.

Koelbloedigheid The Adjective. Place of the Adjective. The Government of Ad- jectives. Use of the Personal and Re- flective Pronouns. Peter de Groote enz YervolgJ Peter de Groote em Slot Verbs. Van Amsterdam naar Batavia Use of the Auxiliaries. The Auxiliaries of Mood. Van Amsterdam naar Batavia Vervolg.

Use of the Inf. The Infinitive in English. Verbs followed by a Nominative. Verbs which in Dutch govern the Gen. Verbs which in Dutch govern the Dative IV.

Verbs with the Accusative. Van Amsterdam naar Batavia Slot. On the Use of some Dutch Prepositions Contents. Wouvrom wordt men Merh? On the Dse of some Dutch Prepositions Continued n. On the Use of some English Prepositions.

Waarom wordt men Uerk? List of Verbs and Adjectives used with Prep. Waarom wordt men klerk? The Principal or Simple Sen- tence n. By means of vowel-change. By means of Suffixes De poppenkast VervoLg Formation of Nouns, in. De poppenkast Vervolg Formation of Adjectives I. By means of Suffixes Substantives and Part, used adjectively V. Derivations from geographical names. By means of Prefixes Composition yj Bilderdijk Grammatical Figures Appendix.

Dutch Sounds, and how they are represented in writing, I. Long and short vowels. In the Dutch language there are no long vowels. To faciUtate the study of the sounds, we adopt the general terms «long» and «short», although «long» is less correct.

Do not confuse this sound with the a in fat, man, which is not a pure a-sound, but intermediate between S, and 6. The student should simply shorten as much as possible the vowel in father, even before r.

It is always spelt: It is Ukewise spelt: It is very difficult for a foreigner to distinguish these two 5-sounds, especially as the pronunciation is not connected. It is spelt in the following ways: It is always written: This sound does not occur in English. It has the sound of German 8 in schBn or that of French eu in feu.

The 8-sound is always long, and lengthened before r; it is spelt: To the mixed vowels, generally called in Dutch onduideUJke Minkers indistinct vowels , belong e, u and i, ij.

The indistinct e-sound e is spelt: There are in Dutch three diphthongs: The first diphthong consists of an accented short with an unaccented u ; it sounds nearly like ou in Itonse and is written: The spellings used for this diphthong are; ei: Cosijn — Te Winkel, I, p. The first element of the third diphthong is like French en before i, f. It occurs neither in EngUsh nor in German, and is spelt: Besides the g-bove described vowel-com- binations, there are also used in Dutch: We should accordingly represent: It is spelt; w: It is represented by: In the combination sch at the beginning of a Dutch word s represents the same sound and ch that of the Dutch g see below g ; sch has in Dutch words never the German sound, but is generally heard in the Westpha- lian dialect: For ks as in heJcs witch, we have also the spelling X in foreign words: It is spelt z initial and after long vowels only: Avoid lengthening an accented short vowel preceding final r as in hard hSrt not hart hard.

This sound occurs but very seldom in Dutch and is always spelt k before b, d; iakhoord larboard, likdoorn corn, ik hen I am, ik doe I do. As in EngUsh it does not occur at the beginning of a word. It has the follow- ing spelUngs: Nearly the same sound is heard in the Scotch word loch and the German ach. There are two spelUngs for this soimd: This sound, the «glottal stop», is produced by closing and suddenly reopening the glottis on a passage of breath.

The glottal stop, which is not used in English, imless it replace a « dropped h», in Dutch regularly precedes every initial vowel, but generally is lost before the second and following parts of compounds. It raay be represented by ': This sound might be called a «voieeless vowel», but it resembles a consonant in its accoustic eflfect, and is generally considered as such.

Dutch h is pronounced forcibly and immediately connected with the following vowel. The Dutch h-sound is never dropped. The letters of the alphabet and their phonetic values in Dutch. The Dutch Alphabet consists of 26 letters: Long vowels in closed syllables are always represented by two letters: After short vowels the consonants are doubled, if the next syllable begins with a vowel: Consonants are not doubled: In Dutch syllabification, elmple consonants between vowels are added to the second syllable, the former syllable thus remaining «open».

L 12 Pronunciation and Orthography. Loan-words generally retain their original speltmg; however some which are considered as Dutch words have the Dutch spelling. Wetter weather, bete G. Biss bit; c in most loan-words belonging to the Romance languages: Waisen orphans ; c in words with dropped d: Mein hleen small, meid maagd maid, peil pegel water-mark; b in French loan-words: Men to sit, lichaam body. If 1 is followed by another consonant in the same syllable, very often a scarcely audible e is produced between 1 and the next consonant: Such is the regular pronunciation of refined people in the greater part of the Netherlands.

In the northern provinces Groningue and Friesland the Infinitive-ending "Cn is often pronounced with final m-sound whilst 9 is dropped: In diminutives and deri- vatives nk proceeds from ngr koning: Butter, over — G.

SQOrt kind, vos fox. In real Dutch words s never occurs before w see z and very seldom before vowels. X in loan-words and proper names only.

L Oennine Dntch words. Particles in compound words take the principal stress: The prefixes , er-, ge-, her-, ont-, ver- Sire always unaccented: In compound words, the first part of which is a noun, an adjective or a verb, the radical syllable of the first component as a rule has the principal stress: The second component has the stress in: The prefix pti- has the stress in adjectives without suffixes: Adjectives with the prefix Oor- have the stress on the second syllable: Suffixes as a rule cause the stress to be thrown backward: The participles of separable compounds have the stress on the prefix, but if used as adjectives they have the stress on the root of the verb, cp.

The verbs with the prefixes be-, ge-, ont-, ver-, er-, her- have the stress on the verb: Verbs compounded with adverbs or prepo- sitions have the stress on the verb, if they are inseparable compounds; but on the prefix, if they are separable com- poimds see Lesson Compound particles as a rule have the stress on the second part: Loan-words and Proper Names.

Loan-words except those which have become perfectly naturalized as a rule, retain their original accent. The suffixes -abel, -age, -eel, -es, -is, -ist, -eur, -ielc, -ier, -let, -ent are always accented: Words with -de have the stress on this ending or on the preceding syllable: Words in -tie have the stress on the syllable which precedes this ending: Words in -def as a rule have the primary accent: Words in -or have the primary accent in the singular, but not in the plural: Besides the above mentioned words the following differ from Enghsh accentuation: Proper names generally follow the same rules regarding the accent: Jakob, Darwin, Darwinist, Luther, Lutherdan, § Some proper names deviate from English accentuation, viz.

The Dutch language uses capital initials in almost all cases in which they are used in English. The following observations however should be noticed. When the first word of a new sentence is represented by one letter only, then the second has the initial.

When the article or a preposition is put between a christian- and the family-name, it is not written with a capital letter. Jan ten Brink, Matthias de Vries, § High titles as a rule are not written with capital initials, except on addresses: Onder de regeering van Koning Willem during the reign of King W. Hij is hij den minister geweest he has visited the minister, but: The personal and possessive pronouns referring to the name of God have capital initials. The pronoun ik follows the same rules as all other words.

In letters the pronouns of the second person are generally written with capital letters. I received your letter yesterday. I have written you already that you will always be welcome. The Marks which are used in Dutch are the following: The hyphen is used: When the principal part of some compounds is written once only. Tadl-, lees- en schrijfboeken grammars, reading- and copy-books.

Stoonir en jseilbooten steamers and sailing vessels. For the sake of clearness. De verbindingS'S the connecting-s. Het achtervoegsel-ster the suffix- ster. Between geographical names; both between two adjectives belonging together, and between an adj. De Engelsch-Biissische vloot the Anglo-Eussian fleet. De JBeneden-Bljn, the lower Ehine. The adjectives derived from such compound nouns are written without a hyphen: To connect two parts of a title.

Staten-Generaal states-general, Kapitein-commandant commanding captain. In compounds, in which the adjective, the article or the numeral determines a part only of the compound word. Onde-mannenhuis hospital for old men. The cirenmflex is used when two syllables are contracted into one; except in such words as are usually contracted into one syllable.

The trema is placed over vowels to denote that they are pronounced separately. If two vowels cannot represent a regular sound, the trema is not used. The accent is used for laying a strong stress upon a vowel. The apostrophe is used: Before the plural or genetive of loan-words, ending in an accented vowel, except ie. In genuine Dutch words and in those ending in ie or in an unaccented vowel the apostrophe is never used: Bimgies candles, tralies grates, raas yards, eegaas hasbanda, Willems Gen, or.

When the genetive-endmg is omitted. When one letter only of a word is written; e. The principal stops de scheiteehens used in Dutch are: The comma de homma ,. The full stop de or het punt. The colon de, het duhhele punt: The note of interrogation het vraagteeken {? The note of exclamation het uitroepingsteeken I.

The parenthesis het hadkje or [ ]. Dutch and Enghsh punctuation differ in the use of the comma only. Att«ntion should be paid to the following eases: A comma is placed between demonstrative personal and relative pronouns. Sij, die dot eegt Zij, die dot doeti. Dat, wot gij zegt. De man, die mij dit vertelde, the man who told me this staat daar stands there. Het huis, dat verkocht wordt, the house that will be sold is goed is good. If the subject is preceded by an adverb or an adverbial phrase, no comma is used.

Ten slotte moet ik u seggen finally, I must tell you, 'Wnnrlijh tk weet het niel in truth, I do not know. De dief evenwel ontsnapte the thief, however, escaped. No comma is used after a nominative in elliptical sentences.

Yergissen is menschelijJc, vergeven godddijk to err is human; to forgive, divine. The division of syllables, especially of short words, should be avoided as much as possible.

Where it be- comes necessary, the following rules should be observed. In compound words each letter remains with the word to which it belongs: Words with the prefixes be-, ge-, her- Ac, or with the suffixes -aard, -achtig must be treated as compounds as regards division. In derivatives the suj05xes beginning with a consonant are separated: Uef-delove, hoog-ste highest, meeste most, hdk-ster f.

The letters t, p, s before the diminutive ending belong to this endmg: A single medial consonant goes over to the next syllable: When there are two medial letters, the second one belongs to the next syllable: Of three or more medial letters one or two go over to the next syllable according to pronunciation: Words of foreign origin are separated according to pronunciation: Eene vrouw van negentig jaar zeide tot Fontenelle, die vijf en negentig oud was: In polite language u with the form of the second or third person singular of T: The names of persons are either masculine mannelijk or feminine vrouwelijk as in English.

The names of animals and things being masculine, feminine or neuter onzijdig , the gender of these names is indicated by m. There are in Dutch as in English two articles: The definite article has for the singular two forms, viz.: Declension Verbuiging of the definite article: The original form of the D.

Singular Neuter den being obsolete aan het is used. Den however is still found in some old expressions, viz. The indefinite article has also two forms. Declension of the indeflnite article: Kote, The Possessive Pronouns mijn my, zijn his, hoar her, zijn its, on5 our, uw or for the polite form Uw your, Mn their, are declined like the Indef.

In modem Dutch all Prepositions govern the Accusative: Hoe oud How old was de vrouw? De vrouw was negentig jaar oud. Hoe oud was Fontenelle? Wat zeide What did. Welke Which honden meet men niet wakker maken? The woman has a dog. The days dagen of the year. What have you answered? The house of the father. What have you made? We have a heart. Come Kom before dinner. The dinner of the woman. His mother has a house. A book boeJc for your perusal. Has she a dog? The book of the child. She was at the house of her mother.

For the use of schools scholen. He laid his finger on her mouth. Tweede Les- De slimme herbergier. De herbergier bezorgdfe hem het ei en zette eene guinje op de rekening. Such verbs as deviate from the rules for the conjugation of weak and strong verbs are irregular onregelmatig , § Weak verbs have no vowel change; their Past Participle is formed by adding el or f to the root.

Strong verbs have vowel change; their Past Part, is formed by adding en to the root. The Infinitive of all Dutch verbs is formed by adding en to the root. If the root ends in a double consonant, both consonants are written before e only; in all other cases one consonant is. In the Indicative Present the first person S. S; the first and the third p. Indicative Present Tense Ik leg I lay Ik zet I set hij legt he lays hij zet he sets wij leggen we lay wij zetten we set gij legt you lay gij zet you set zij leggen they lay zij zetten they set In polite speech: Waarheen Whither trok George II?

Door welk land trok George II? Waar Where vemachtte de koning? Wat wenschte hij voor zijn ontbijt te gebruiken? Hoeveel How much zette de herbergier hem op de rekening? Wat antwoordde de herbergier? Put the following words into the D. Give the Present Indicative of the following verbs: The woman is old.

The king has forgotten. How old are you? We have a dog. He has an egg. The host is sly. The king is old. The eggs are scarce. Have the Netherlands a king? Is the woman old? Has the host a dog? We have a receipt. We procure him a dog. Here Hier is an inn. He wishes an egg for his breakfast.

His country has a king. Was the host old? De krekel en de mier. De krekel had den geheelen zomer doorgebracht met zingen. Toen het winter geworden was, kreeg hij honger en wendde zich tot de mier, en verzocht haar hem wat te eten te geven. Maar de mier zeide: Heel goed, dans dan nu". He geef, ik gaf, ik heb gegeven.

Indicative Imperfect Tense Ik had 1 had Had ik? All weak verbs form the Imperfect Ind. If the root ends in t no second t is added in the Past Part.: The third person S. The first and the third p. If the root ends in dd or tt these forms are the same as those of the Present Ind.: Ik zette I set hij zette he set wij zetten we set gij zettet you set zij zetten they set The Verb.

Hoe had de krekel den geheelen zomer doorgebracht? Wanneer Whm kreeg hij honger? Tot wie wendde hij zich? Wat verzocht hij haar?

Wat zeide de mier toen then? Wat had de krekel nacht en dag gedaan? Welken raad advice kreeg hij? Give the Present and Imp. The host had a dog. Had the woman eggs? We had a receipt. Had you a guinea? The cricket had sung. The woman had danced and sung. Had he done anything iets? They had an inn. We wished some eenige eggs for [the] breakfast. They applied to the king. We saved a child.

The king liad some dogs. What had the child? The child had a guinea. Ik zou woedend kunnen worden! The first and third p. The three persons P. The Imperfect Subjunctive has the same form as the Imperfect Indicative s. The Present Part, is formed by adding de to the Infinitive; the Past Part, see §§ , has always the prefix ge, if no other prefix is added to the root.

The compound tenses samengestelde tijden are formed as in English with auxiliary verbs. Welken schat had men hem gestolen? Wat had men in de plaats gelegd? Wat antwoordde de buurman op het klagen van den vrek? Wat moest de vrek maar gelooven? Waarom Why zou der vrek woedend kunnen worden? The king was in Hanover and in the Netherlands. Were you in England? Was the woman old? She had a treasure. The stone was in the garden.

The neighbour was much richer. Were the eggs scarce? The dog was old. Was it in [the] summer? Was the cricket hungry hongerig? Een burgerman kreeg eens in den schouwburg twist met een Jong en zeer trotsch edelman. Deze bedreigde hem dat hij zijnen bedienden gelasten zou hem een dracht stok- slagen toe te dienen. Het aanbod the oflfer trotsch haughty burgerman commoner de eerste the former first schouwburg m.

Met wien kreeg de burgerman twist? Waar kreeg hij twist? Waarmede tvith what bedreigde hem de edebnan? Wien zou hij gelasten de stokslagen toe te dienen?

Wat antwoordde de burgerman? Welke eer wilde hij hebben? Remarks on the Dntcli constraction, § In sentences with compound tenses the Dutch Past Part, must always be placed at the end. Hij is koning geweest he has been king. Zij hebben een steen gevonden they have found a stone. Zij waren gelukkig geweest they had been happy. Zij zijn hier geweest they have been here.

Adverbs of time often begin the sentence, the following verb then precedes the subject; if they do not begin the sentence they must precede the object. Gisteren hebben uoij eenen steen in den tuin gevonden yesterday we found a stone in the garden. Dezen morgen zijn wij hier geweest this morning we have been here.

Wij hebhen dessen morgen eenen steen gevonden we have found a stone this morning. Wij zijn dezen morgen hier geweest we have been here this morning. In dependent clauses the verb is placed at the end of the clause, the auxiliary verb of compound tenses coming last: The negation niet follows the direct object: Hij heeft den steen niet gevonden he has not found the stone.

Wij hebhen hem niet gezien we have not seen him. The woman was ninety years old. The dogs were awake. The king is in England. The eggs will be scai'ce.

The king has been in Hanover. The inn-keeper would have been sly. The cricket had been lazy lui. It is all right. The miser will be very unhappy. You are not poorer than before. He would have been furious. Do not be translate: We would have been richer. The king has been here. The treasure is still nog in the garden. You have been lazy. The commoner was not sly. He has been fiiendly. I believe, he is rich.

Was the noble -man haughty? Would he have been happy? Een geleerde was in zi n studeervertrek bezig met een groot boek te schrijven. Een knecht kwam verschrikt tdeloopen en riep hem toe: Waarmede was de geleerde bezig? Wat riep de verschrikte knecht hem toe?

Wat antwoordde de geleerde koeltjes? Waarmede bemoeide hij zich niet? Welke eigenschap quality had dus therefore de geleerde? Present Hebben to have Present Uebbende having Indicative Ik heb I have hij heeft wij hebben gij hebt zij hebben Ik had I had hij had wij hodden gij hadt zij hadden Ik heb hij heeft wij hebben gij hebt zij hebben Ik had hij had Wij hadden gij hadt z{j hadden I have had Infinitive Perfect Gehad hebben have had Participles Perfect Gehad had Subjunctive Present Ik hebbe I have hij hebbe wij hebben gij hebbet zij hebben Imperfect Ik hadde I had hij hadde tvij hadden gij haddet zij hadden Perfect Ik hebbe hij hebbe wij hebben gij hebbet zij hebben Pluperfect I have had I had had I.

The king had eggs for voor his breakfast. The inn-keeper had had a bill. The cricket will sing in [the] summer. We shall have a long winter. One has stolen the treasure, which was in the garden. You will not have the treasure. I shall have the honour. He has written a large book.

I should have had patience. They have had fine mooie dogs. We had had a large book. He has had courage. We should have had a treasure. The cricket would have sung in [the] winter. Een bond, die een stuk vleesch in zijn bek hield, zwom over eene rivier.

Toen hij zijne beeltenis in 't water bemerkte, meende hij een anderen bond te zien, die een ander stuk in Auxiliary Verbs. Vol begeerlijkheid, wilde hij bet hem afnemen en liet zijn stuk vleesch los. Wat hield de bond in zijn bek? Waarover Across what zwom hij? Waar bemerkte hij zijne beeltenis? Wat meende hij daarin te zien? Waarmede meende hij dien anderen bond te zien? Wat wilde hij vol begeerlijkheid doen? Wat geschiedde happened met zijn stuk vleesch? Wanneer When was zijne verbazing groot?

This auxiliary verb has five forms only: The intransitive verb worden to become to get, to grow, to turn , is conjugated in the same manner, cp.: In compound tenses the Participle or Adjective must be placed directly after the verb: The woman would have been forgotten. The sleeping dogs have been awakened. The eggs wiU be laid. The cricket would have sung in [the] summer. The miser would have been robbed.

A stone was laid in its zijne place. The book was written. Do not be become sad! The other dogs were seen in the river. I should have been seen in the garden. We should have been forgotten. The piece of meat would have been eaten gegeten , 1 am robbed. The palace paleis, n. The song lied, n, will be sung. We got rid of it. The eggs had been eaten.

The book will be written. Eens stortregende het te Londen. Een rijk koopman, die van de Beurs kwam, bemerkt eene vigilante, stapt er in, en laat zich naar eene zeer ver verwijderde wijk van de stad brengen. Wat nu te doen? Voor het huis aangekomen, waar hij wezen moest, stapte hij uit de vigilante en zeide tot den koetsier: Dadelijk legt de koetsier de zweep over 't paard en verdwijnt weldra om den hoek van de straat.

Bedrieger deceiver hoek m. Exchange te Londen in London heurs f. Vanwaar Whence kwam de rijke koopman? Waarom wilde hij eene vigilante hebben? Waarheen liet hij zich brengen? Wat bemerkte de koopman onderweg? Wanneer stapte hij uit de vigilante?

Wat zeide hij tot den koetsier? Wat deed de koetsier? The Negative form of all Dutch verbs is like that of the EngUsh auxiliary verbs: Ik heh niet I have not, ik ben niet I am not, ik antwoord niet I do not answer, ik wenschte niet I did not wish, ik zing niet I do not sing, ik 0ong niet I did not sing.

The Interrogative form corresponds likewise to that of the English auxiliaries: Heh ik have I? Antwoord ik do I answer? Wenschte ik did I wish? Zing ik do I sing? Zong ik did I sing? Heh ik niet have I not? Ben ik niet am I not? Antwoord ik niet do I not answer? Wenschte ik niet did I not wish? Zing ik niet do I not sing? Zong ik' niet did I not sing? In een medieijnkist verdronken. De dokter van een Engelsch schip placht bij alle on- gesteldheden zout water aan zijn patienten voor te schrij- ven.

Zekeren avond, bij gelegenheid van een zeilpartij, viel hij over boord en verdronk. Den volgenden dag vraagde de kapitein, die niets van het ongeval wist, een van de matrozen: Dokter or gmmmkter physician zeilpartij f. Wanneer en bij welke gelegenheid viel hij over boord en verdronk hij?

Waarvan wist de kapitein niets? Wat vraagde hij aan een van de matrozen? There are three genders in Dutch: The Masculine manncUjk , the Feminine vrouwelijlc and the Neuter onzijdig. Inanimate objects are eitlier M. The follow- ing are the chief rules for determining gender; in many cases the dictionary will have to be resorted to.

All appellations of men and male animals. The names of trees: The names of stones: The names of coins: The najnesof a months: The primary nouns corresponding with the root of a strong verb, having an abstract signification: If such nouns are preceded by an inseparable prefix they are neuter s. All words ending, in -dng, if they are not derived from verbs and -ling: Jcetting chain, penning I medal, farthing, hrdkding cracknel.

The words ending in -donn, expressing a state or condition: AU names of female persons and of female ani- mals. Such names of materials as are not neuter s. Most names of flowers, grains, fruits, vegetables and foreign products: The names, also proper names, of vessels: The names of the letters of the alphabet, the figures, the notes and the intervals in music: The foreign names of musical instruments: Of the neuter gender are: The names of animals that express a whole class and the names of the young of animals: I The names of materials: Some names of materials are also used to denote an object; in this case they are either masc.

The infinitive mood of verbs and all other parts of speech used as nouns: The names of continents, countries, provinces and towns: All words ending in -schap when they express a dignity, an occcupation or a territory: Verwant- schap relation or affinity is feminine. Compound nouns have the gender of the principal word: Some words have two genders with a difference of meaning: Put the following words with the indefinite article into the Accusative Singular: Tantalus, de zoon van Jupiter, was bij de goden zoo bemind, dat Jupiter hem tot de maaltijden der goden toeliet en hem zijne plannen voor de toekomst toevertrouwde.

Maar Tantalus deelde, wat hij van zijn vader gehoord had, aan de stervelingen mede. Wegens deze misdaad werd hij in de onderwereld in het water gezet. Hij moest echter altijd dorst lijden, want zoo dikwijls hij een dronk wilde nemen, ging het water weg.

Er hingen appels boven zijn hoofd, maar telkens als hij die trachtte af te plukken, dreef de wind de takken weg. Volgens anderen moet er een rots boven zijn hoofd hebben gehangen, en leefde hij in de eeuwigdurende vrees, dat deze zou instorten. Zoon son vader father God God sterveling mortal, PI. Hoezeer How much was hij bij de goden bemind? Wat vertrouwden de goden hem toe? Wat deelde Tantalus aan de stervelingen mede?

Hoe werd hij gestraffc? Twee kleine bisex meisjes pijpen en worden geneukt door d Twee jonge lesbische meisjes vingeren zichzelf tot een or Wachtend met hun mondje open krijgen de twee meisje de sp In deze twee scenes spuiten grote lullen sperma in het ge Twee jonge bisex meisjes pijpen zijn stijve lul en laten Langzaam trekt het stoute meisje haar lingerie uit en mas Naast elkaar mastuberen de jonge lesbische meisjes tot ze Twee scenes van jonge meisjes die in hun keel geneukt worden.

Naakt liggend naast elkaar mastuberen de lesbische meisje Twee geile tiener mondjes pijpen zijn stijve lul tot hij Als hongerige jonge vogeltjes zuigen de twee meisjes aan Twee tiener bisex meisjes pijpen worden geneukt en krijge Twee geile meisjes pijpen likken anus en worden anal geneukt. Kreunend krijgen de twee lesbische meisjes een orgasme. De meisjes pijpen zijn stijve lul waarna hij ze beide neukt.

Twee bisex meisjes hard geneukt. Twee geile meiden pijpen en worden anal en vaginaal geneukt. Twee bisex tiener meisjes in een trio sex met een oudere man. Bisex meisjes die de grote lul pijpen en zich laten neuken. Kijk hoe hij de mondjes van de meisjes vol seprma spuit. Zijn stijve lul laat de twee tiener meisje kokhalzen tijd Twee meisjes pijpen zijn stijve lul en laten zich neuken.

Twee mooie blonde meisjes om de beurt geneukt door de gro Hij heeft een trio sex met twee jonge bisex meisjes. De meisjes betalen in natura door zich te laten neuken. Twee tiener meisjes pijpen de stijve lul van de man. Een nep lul en een echte lul die bisex meisjes neuken. Om de beurt neukt zijn grote lul de twee meisjes. Hij laat de bisex meisjes pijpen en neukt ze. Een trio sex met bisex meisjes en sex toy's.

Twee bisex meisjes pijpen beffen neuken en trekken hem af. Een buiten sex trio met twee bisex meisjes. Zijn grote lul neukt de twee tiener meisjes. De lesbische meisjes beffen vingeren en mastuberen. Twee bisex meisje pijpen en laten zich hard neuken.

stoute geile meisjes geile pjes gratis