penis zuigen sex met boerendochter

Maar hij is misschien niet zo prioritair als wanneer banken gehackt worden. Veel parochianen zijn in de eerste plaats verontwaardigd dat een collectief hackers hen de mond wil snoeren.

Zij vinden niet dat zij moeten boeten voor de fouten die de kerk heeft gemaakt. Het gaat om de uitgeverij, om Kerk en Leven, de Vlaamse bisdommen en de bisschoppenconferentie, om nu even de belangrijkste vier te noemen.

Al sinds eind april is KerkNet het doelwit van zware en doelgerichte aanvallen van cybercriminelen. Al die tijd zijn ook alle KerkNet-microsites onbereikbaar en kan ook de KerkNet-nieuwsbrief niet worden verstuurd.

Er wordt met man en macht gewerkt om KerkNet zo snel mogelijk én goed beveiligd opnieuw online te brengen. Dat kost zoveel tijd en energie dat het niet mogelijk is een precies tijdstip voor de heropstart aan te geven. Het KerkNet-team verontschuldigt zich voor het ongemak en dankt van harte iedereen voor het begrip en de steun die het de afgelopen weken mocht ontvangen.

Lieven Verstraete sprak met hem en met Rik Coolsaet, professor internationale relaties, over de situatie in Syrië.

Het was een boeiend gesprek waaruit nog eens bleek hoe complex en onoverzichtelijk de huidige situatie in dat land is, en hoe onduidelijk het is wie precies, regering of oppositie,   achter de verschillende gruweldaden zit. Het gesprek kan opnieuw bekeken en beluisterd worden vanaf morgen op de site van Terzake: Dat betekent dat al wekenlang de sites van de bisdommen en de sites van de parochies niet kunnen geraadpleegd of 'gevoed' worden.

Wat is de oorzaak van de zgn. Een haiku Op de Venusberg: De Venusberg — Meldert Een haiku. Parlementslid Ide krijgt in De Standaard de kans, de krant de mantel uit te vegen omdat zij de niet zo fraaie zuikenhuisrapporten publiceert. Ide is arts en politicus. Het is begrijpelijk dat de medische sector niet erg blij is met deze ontluisterende rapporten.

Ziekenhuisdirecties en artsen houden de negatieve auditverslagen, ook al zijn ze in principe openbaar, het liefst binnenskamers. Hetzelfde fenomeen doet zich voor wanneer gerapporteerd wordt over bv. Ide formuleert een hele reeks voorwaarden waaraan zou moeten voldaan worden vooraleer tot publicatie wordt overgegaan.

Die voorwaarden zijn evenwel voor een krant totaal onrealistisch. Maar wat serieus te denken geeft is dat de politicus Ide boudweg schrijft: Kortom, Ide krijgt de kans om met zijn mening valt ongetwijfeld goed in de medische sector uit te pakken,omdat hij politicus is, maar maakt hier m.

Een andere politicus moet dat maar eens proberen! Het woord 'censuur' zou direct vallen. Uit een scherp omlijnde zwarte wolk, viel plots een malse regenbui. Het dal van de Geul vulde zich met nevel, die op slag verdween toen de zon weer verscheen.

Die legde een zilveren schijn over de rimpelingen in de duizend kronkelingen der rivier, waarlangs wij liepen, een lange sliert. Her en der las ik een gedicht, in metaal gegrift. Runderen kwamen rustig op ons toe, enkele pas gespeende met wat zotter gedoe. Talloze trossen maretakken zogen de laatste sappen uit de takken der reuzenbomen.

Vogels lieten zich niet doen door het gebabbel der wandelaars, of het geknars der tourniquets, van overal weerklonk hun gezang. Samen met geluid en kleur, beweging en geur, stroomde geluk mijn hart binnen. Die afslanking was ook nodig geweest voor de belangrijke opdracht die hij ging vervullen: Want die reddingsoperatie zou gebeuren vanuit een speciaal voor de gelegenheid uit de museummottenballen gehaald en in de geliefde geel-zwarte kleuren geschilderd tweedekkertje, dat uiterst gevoelig is voor overgewicht.

Toch dient opgemerkt te worden dat tot verbazing en ergernis van talrijke partijgenoten, de Belgische kleuren waarvoor in het partijprogram helemaal geen plaats is, pijnlijk duidelijk op het museumstuk prijkten. Vanuit dat vliegend vehikel verkondigde onze Visionaire Leider dus dat zijn Deurnens luchthaventje,  dat zelfs met een royale subsidie uit allemans portemonnee nog altijd royaal verlies lijdt,een glorieuze toekomst tegemoet gaat, als het maar een andere uitbater krijgt. Tegelijk orakelde De Toekomst Van Vlaanderen, dat het verschuiven van het miljoenenkrediet voor de bouw van een stadion, naar onderwijs, een verkiezingsstunt van 'den burger' was.

Bosgroep Kempense Heuvelrug nam op vraag van betrokken boseigenaars het initiatief om het boscomplex de Beverdonkse Heide in Retie, dat grotendeels privé-eigendom is, toegankelijker te maken. De boseigenaars, verenigd in bosgroep 'De Kempense heuvelrug', stellen ha open voor het publiek. Voortaan kunnen wandelaars, mountainbikers en ruiters genieten van de mogelijkheden die het bosgebied te bieden heeft. Ook de provincie Antwerpen en de gemeente Retie werden mee betrokken in het project. Er werd uitgebreide signalisatie aangebracht en vorige vrijdag werden infoborden met de wandel-, mountainbike- en ruiterroutes, officieel onthuld.

De Beverdonkse Heide vormt samen met het majestueuze Prinsenpark en de ecologisch erg waardevolle Witte Netevallei, een zeer uitgestrekt bos- en natuurgebied in het zuiden van de gemeente Retie. Ook de top van KAV vond het nodig van naam te veranderen. Femma is het geworden, asjeblief. Heeft alleszins een hoog Flairgehalte. Ben er vast van overtuigd dat het overgrote deel van de KAV-leden helemaal geen probleem had met de naam. Overigens is de mening van de leden niet gevraagd. Nochtans was dat niet zo moeilijk, zeker niet op het platteland, waar nog talrijke wijkverantwoordelijken actief zijn.

Het gaat gewoonweg  om een marketingoperatie, die heel wat centen heeft gekost en zal kosten en waarvan het positieve effect op het ledenaantal hoogst twijfelachtig is.

Bovendien kan je weinig respect opbrengen voor een kleine groep topverantwoordelijken die hun wil opleggen aan de leden en vooral, die de christelijke roots van de vereniging zomaar dumpen. Ze zouden er beter aan doen meer werk te maken van een christelijke profilering in deze tijd.

Want nu wordt het helemaal een gemeentelijk of toch nog parochieel georganiseerd vrouwenclubje, dat zich met allerlei hobby's bezighoudt.

En daar is een overvloed aan. Geen enkele reden blijft er nog om lid te worden. En voor bewuste christenen, geen reden om lid te blijven.

Ik geloof in heilige katholieke Kerk; de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden. Dit is de zesde van zeven geloofsdagen die door de abdij georganiseerd worden.

De norbertijnengemeenschap van Postel  wil hiermee ingaan op een dubbele nood in onze tijd. Enerzijds zijn vele gelovigen nog maar weinig vertrouwd met de inhoud van hun geloof. Anderzijds zijn heel wat mensen, ook talrijke jonge mensen,  op zoek naar zin, geloof, de waarheid van hun leven, maar horen ze nergens meer vertellen over de grote geloofsschat die de Kerk te bieden heeft.

Pater Benny Berrens Abdij Postel. B - Mol - Postel. Telkens Vermeersch in een VRT-praatprogramma opduikt -en dat is te vaak-, vraag ik me af: Is Vermeersch de huisfilosoof van de openbare omroep, eraan vastgeklonken door een exclusief contract?

Overigens munt deze man niet uit door genuanceerdheid, sereniteit, objectiviteit. Met veel aplomb beweren dat HIJ niet oud is, omdat hij zich niet oud VOELT o, deze tenenkrullende gemeenplaats , verhindert niet dat hij een bejaarde man is, op weg naar de tachtig.

En dat hij ook zo overkomt bij de kijker. Wanneer klinkt in de VRT een frisser, jonger moraal filosofisch geluid? Kempens Landschap kocht in de Goriënberg in Retie. Samen met de gemeente Retie werd een visie voor het gebied uitgewerkt om de ecologische en landschappelijke waarde van het gebied te herstellen.

Het doel van de aankoop was om één van de weinige nog overblijvende Kempense vennen met zijn duinenrug, heide en bos, veilig te stellen en te behoeden voor verdere verlanding en verruiging. Het ven werd in december uitgegraven met zacht hellende, natuurvriendelijke oevers.

Rondom wordt een geleidelijke overgang naar het bos gecreëerd met achtereenvolgens oeverplanten, natte heide, droge heide en een bosmantel. Het bos, voornamelijk bestaande uit grove den, wordt op termijn omgevormd naar een gemengd inheems bos met soorten als grove den, zomereik, ruwe berk, lijsterbes en sporkehout.

Deze verschillende soorten milieus, zullen in de toekomst verschillende planten- en diersoorten aantrekken waardoor de biodiversiteit in het gebied verhoogt. Het venherstel heeft ook aanzienlijk bijgedragen aan de landschappelijke en recreatieve waarde van Goriënberg.

Wandelaars kunnen vanaf de Hoevendijk langs het wandelpad door het bos naar het ven wandelen. Daar aangekomen kan je rustig genieten van de natuur en het landschap en kan je via het vlonderpad boven het water lopen zonder de vegetatie te verstoren. Het in het vooruitzicht gestelde wetsvoorstel van enkele SP-A-parlementsleden, daarin gesteund door Open VLD, bracht op diverse internetfora een heftige polemiek op gang. Het veel gebruikte argument van voorstanders van steeds maar ruimere euthanasiemogelijkheden, dook weer op: Het door deze mensen in vraag gestelde 'nut' van het lijden en het verband dat zij dit  leggen met euthanasie, roept vragen op.

De waarde van een leven wordt bij dergelijke argumentatie, afgemeten aan de graad van afwezigheid van 'lijden'. Men geeft de indruk dat een leven zonder lijden tot de mogelijkheden behoort. In sommige reacties klinkt door, dat in levensbeschouwingen en religies, o.

Meer zelfs, bij sommigen is er de merkwaardige gedachtegang dat dergelijke levensbeschouwingen, het lijden als het ware veroorzaken. Men lijkt te suggereren dat 'euthanasie' de ultieme oplossing voor het menselijke lijden is. Euthanasie voorstellen als DE oplossing voor het lijden? Dat lijkt me bedrog te zijn. Het was een beschaafde, ook wel grotendeels interessante, gezapige, tot niets verplichtende babbel, zoals er, gelukkig maar, elke dag honderden plaatsvinden in het stamcafé, in familie-, personeels-, kennissen- en vriendenbijeenkomsten.

Op het technische vlak kon geconstateerd worden dat de West-Vlaamse tongval bij Van de Lanotte wat beter hoorbaar was dan de Antwerpse bij De Wever. VdL gaf ruiterlijk toe dat DW gevatter en sneller uit de hoek kon komen dan hij.

Anderzijds was de Oostendenaar attent genoeg om de Antwerpenaar op zijn recuperatietactiek te wijzen, in dit geval het onderbrengen van Van de Lanotte in De Wevers conservatieve denkkader.

Het is een wel vaker door debaters gebruikte tactiek, maar als de tegenpartij hem blootlegt, sta je natuurlijk wel even voor schut. Inhoudelijk werd ik vooral getroffen door het cultuurpessimisme van De Wever.

De aanleiding was het hoge zelfdodingscijfer, in het bijzonder bij jongeren, in Vlaanderen. Materialisme, individualisme, vervreemding, verbrokkeling van sociale weefsels, de afwezigheid van een zingevend groot verhaal, werden genoemd als mogelijke oorzaken van de psychische nood bij zovelen. Een oplossing zag De Wever ook niet direct zitten. Dat gaf me de bedenking in: Van de Lanotte benaderde het allemaal wat pragmatischer. Om de vervreemding, de individualisering, de zinloosheid tegen te gaan, werd er in Oostende veel aandacht gegeven aan het promoten van buurt- en wijkfeestjes, enz..

Een politiek die me toch weer sterk deed denken aan parochiestructuren en -werking. Kortom, zowel De Wever als Van de Lanotte, de eerste allicht wat sterker dan de tweede, zijn ontegenzeggelijk producten van een christelijk-katholieke cultuur.

En misschien zijn zij op weg naar het bevrijdende inzicht dat religie en kerk een sterk geneesmiddel kunnen vormen om het cultuurpessimisme, waarvan de ene zich wat meer bewust bleek te zijn dan de andere, om te buigen in een lichtend cultuuroptimisme.

Hoe sterker individualisme en zelfbeschikkingsrecht als absolute waarden worden gekoesterd, hoe meer categorieën van mensen in aanmerking komen om geaborteerd of geëuthanaseerd te worden, waarvoor dan aangepaste wetgeving geëist wordt.

Dat is de onverbiddelijke logica wanneer het hek van de dam is, dat is de niet te stoppen glijbaan van het hellend vlak. Nog pijnlijker wordt alles wanneer we er ons van bewust zijn dat het veel gebruikte criterium van 'menswaardig leven en sterven', een criterium van de Westerse samenleving, en nog beperkter van haar middenklasse, is.

Als je dat criterium op wereldschaal gebruikt om abortus of euthanasie te verantwoorden, zijn miljoenen mensen klaar om geliquideerd te worden.

De voorbije weken werden door Natuurpunt honderden meter loopbruggetjes aangelegd in het prachtige natuurreservaat Witte Netevallei, in de buurt van de watermolen in Retie.

Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een belangrijk onderdeel van het Natuurpuntproject 'Terug naar de toekomst'.

Dat werd goedgekeurd en gesubsidieerd door Leaderregio 'Midden-Kempen beweegt'. Ook een uitkijkplatform op de oever van de Witte Nete en een voetgangersbrug over de Slagmolenarm, een zijtak van de Witte Nete, die naar de verdwenen slagmolen leidt, werden reeds gerealiseerd.

Op het programma staat nu nog het installeren van panelen met uitvergrote foto's uit de jaren 40 en 50, gemaakt door Henri Van den Wildenbergh. Ook wordt gewerkt aan een brochure volgens een totaal ander concept dan de klassieke wandelfolders. Uiteraard worden foto's en informatie opgenomen.

Maar daarnaast wordt een verhaal bij de foto's uitgewerkt vanuit het perspectief van Fons Van den Wildenbergh, zoon van Henri en vroegere eigenaar van het domein. Werk van Mieke Van Geel in t Kristallijn. De tentoonstelling is open op zaterdag 12 en 19 mei, en op zondag 6, 13 en 20 mei, telkens van 14 tot 17 uur. Mijmeringen bij een Terzakeverslag over het debat der partijvoorzitters in de Vooruit in Gent Het was me een weliswaar eenslachtig maar toch gevarieerd gezelschap.

De partijvoorzitters en hun secondanten. Alleen De Wever was niet naar Gent durven komen. Die bleef liever in Antwerpen, werd met een bijna onzichtbaar monkellachje door de commentator gezegd. De Grote Vlaamse Leider had een ondervoorzitter afgevaardigd, met name de beweeglijke, kwikzilverachtige, altijd vrolijke Weyts, en de telegenieke Gentse Mollenaar Bracke.

Al deze Vlaamse politieke topfiguren zaten wat ongemakkelijk op een te klein podium en op stoeltjes die me eerder wankel toeschenen. Wellicht paste dat wat schamele decor in het bastion van het rooie Gent: Er was in het Terzakeverslag weinig inhoudelijks te horen. Des te meer aandacht ging naar het klankrijke gekissebis tussen Tobback, Decroo en Bracke.

Deze laatste viel bijzonder in de kijker door een onbeheerst, hyperkinetisch gemolenwiek met de armen, wat een tv-jounalist ongetwijfeld een serieuze blaam, zoniet buis, in Siegfrieds machtige VRT-periode, opgeleverd zou hebben. Bovendien had hij zich, wellicht om het Gentse proletariaat te plezieren en rekening houdend met de locatie, in een afgebleekte jeans gehesen, waarvan de bedenkelijke kwaliteit des te meer opviel omdat Bracke een plaats toebedeeld gekregen had helemaal aan het eind van het rijtje partijbonzen.

Ongetwijfeld verwekte dat tv-zicht bij Marina in Mol enige vorm van gêne , want dat was hoedanook tegen de vestimentaire regels die ze gepoogd had Sieg bij te brengen.

Dat Bracke bijna enthousiast zat te knikken bij Van Besiens pleidooi voor een vermogenstaks, werd opgemerkt door een attente moderator, die niet geheel ten onrechte uit Brackes instemmend geknik afleidde dat hij met die belasting akkoord ging. Voor de rest kon opgemerkt worden dat alle deelnemers er met zweetdruppels op hun gezicht en vooral met een rooie kop bij zaten.

De vraag dringt zich dan ook op: Of werd de thermostaat fors naar omhoog geschoven om iedereen een rooie kop te bezorgen, wat alleszins accordeert met de rooie, roemrijke geschiedenis van de Vooruit. De minderheidsregering van liberalen en christendemocraten heeft het in Nederland niet lang uitgezongen. Rutte en Verhaegen dragen een grote verantwoordelijkheid. Want wat hebben zij gedaan? Ze hebben zich overgeleverd aan de willekeur en de agressieve politieke agenda van een populist met onmiskenbare racistische trekken.

Daardoor zijn ze ingegaan tegen de basiskenmerken van hun eigen partij en hebben ze voor tweespalt en leegloop in de VVD, respectievelijk het CDA gezorgd. Grote indruk hebben ze niet gemaakt, integendeel. Ze misten duidelijk uitstraling. En geloofwaardigheid omdat, wat ze aan inhoud ook wilden laten zien, door Wilders mee gemaakt werd of kon afgekraakt worden. Rutte manifesteerde zich vooral als de vlotte jongen, die altijd wel een uitleg klaar had. En Verhaegen kwam over als een verkrampte, door tomeloze ambitie gedreven, machtspoliticus.

Hopelijk beseffen meer en meer Nederlanders dat Wilders hun land meer nadelen brengt dan oplossingen voor problemen en stemmen ze hem bij de verkiezingen  weg. Hopelijk treden politici op de voorgrond die respect hebben voor de basisvisie en voor de essentiële programmapunten van hun partij.

De laatste dagen was er in Nederland vooral gewriemel van een aantal bange, politieke dwergen, die geregeld de karwats van de boosaardige, destructieve, hoogblonde reus over hun ruggetjes kregen. De enige met stevige statuur, die nog kon zorgen voor enige politieke stabiliteit en voor het bange Nederland als baken diende, was Beatrix.

Maar haar politieke macht wil men afschaffen of reduceren. Op zondag 29 april om 11 uur verzorgt het koor Euryante een aperitiefconcert in de kerk van Schoonbroek. Het Sint-Jobkerkje is een stemmige en prachtige locatie voor dit lenteconcert. Euryanthe zingt oude en hedendaagse koormuziek. Daarnaast zijn er enkele poëtische overpeinzingen en instrumentale intermezzo's. Mark Van de Voorde. Mark Van de Voorde handelt over de crisis in de Kerk en gaat in op vragen als: Van de Voorde was jarenlang hoofdredacteur van 'Kerk en Leven' het parochieblad en publiceerde heel wat over geloof en Kerk.

Daarnet op Ter Zake een merkwaardig 'debat' gehoord over dingen die er niet toe doen met vragen van de moderator, die evenzeer aan de kern van de zaak voorbijgaan.

Want wat is de vraag die iedereen zich in verband met deze onverkwikkelijke affaire stelt? Heeft de politicus en kandidaat-burgemeester van Brugge, zich schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie of ongewenste seksuele intimiteiten: Van der Kelen, hoofdredacteur van een krant die gespecialiseerd is in smeuïge seksverhaaltjes, horen verkondigen dat Humo een aanslag pleegt op de privacy, kwam helemaal ongeloofwaardig over.

Ook het afdoen van het artikel in Humo, als een onderdeel van de verkiezingscampagne, heeft niets te maken met de grond van de zaak.

Als het waar is wat Humo op grond van getuigenissen, de kandidaat-burgemeester van Brugge aanwrijft, dan heeft het blad m. De vrouwen die getuigen, komen zo maar niet met hun verhaal voor de dag. Dat is 'pervers' in de letterlijke betekenis. Veronderstel dat getuigen gelijkaardige beschuldigingen zouden uiten tegen bv. De cruciale vraag blijft: Arnout Hauben volgde voor het televisieprogramma Man Bijt Hond het historische pelgrimspad naar Santiago de Compostela.

Met een camera op zijn rugzak filmde hij zijn pelgrimsavonturen en sprak hij met de mensen die zijn weg kruisten. Arnout vertelt op een erg levendige en boeiende manier over zijn nu eens grappige, dan weer ontroerende ontmoetingen.

Aan de hand van videofragmenten, laat hij zien hoe toeval end details hem steeds weer naar verrassende verhalen leidden. In een uitgebreid interview met De Standaard, beklemtoont de Antwerpse bisschop Bonny beklemtoont terecht dat de paasboodschap de kern van het christendom vormt. En in dat lijden is er uitzicht op verlossing. Vanwege de verrijzenis van Jezus geloven wij dat de liefde uiteindelijk sterker is dan haat, dat leven sterker is dan dood'.

Belangrijk is ook zijn geloof in de toekomst en de groeikracht van de Kerk. Er zit een potentieel in waar iedereen zich op cruciale momenten in zijn leven aan kan optrekken'. Zeer helder en belangwekkend is ook zijn vermelding van de culturele relevantie van het christendom.

Als de band met die wortels verdroogt, zou ik mij zorgen maken, niet alleen voor de Kerk maar ook voor onze cultuur. Waar een vacuüm ontstaat,staan anderen klaar om de markt van de zingeving en de godsdienstigheid in te nemen'. Het zou velen die geen goed woord over hebben voor het christendom, serieus moeten doen nadenken. De abdij van Postel organiseert op 14 april voor jong en oud een geloofsdag rond het thema 'Credo!

Ik geloof in de Heilige Geest'. Prelaat Frederic Testaert van de norbertijnenabdij begeleidt de dag. Dit is de vijfde van zeven geloofsdagen, die plaatsvinden in de Postelse abdij.

De abdij wil hiermee ingaan op een dubbele nood in deze tijd. Anderzijds zijn heel wat mensen op zoek naar zin, geloof, de waarheid van hun leven, maar horen ze nergens nog vertellen over de grote geloofsschat die de Kerk te bieden heeft. Het Grote Oor ontstond jaren geleden binnen het leraarscorps van het Molse college. De cabaretband heeft sindsdien een stevige livereputatie opgebouwd en behaalt grote successen in binnen- en buitenland.

De groep brengt een verrassende mix van confronterende parodie, ontroerende poëzie, hartverwarmende humor en kolderieke sketches. Toegangstickets kunnen besteld worden op het nummer 37 08 06 van maandag tot en met donderdag tussen 18 en 20 uur.

De opbrengst van het evenement gaat integraal naar vzw De Rusthuif. Van kindsbeen af   de onwrikbare zekerheid bijgebracht: Nu aan het wankelen gebracht. Wetenschappers, berekeningen, evenaar, zon, onbegrijpelijke dierenkeerkringen: De lente begint op MIJN verjaardag! Beiden het geluk gegund: Dat gemarchandeer   zint me niet fel.

Maar voor je kleinkinderen, alles, weet je wel. Bracke en Versnick pakten recent uit met 'Pak ze hun leefloon af! Bracke loog er dan nog bij dat kleuters die niet naar school gingen 'spijbelaars' zijn, goed wetende dat er in ons land alleen maar leerplicht is tussen 6 en 18 jaar.

Enkele dagen geleden kwam het al jarenlange misbruik dat leerplichtinge kinderen en jongeren de vakantie niet afwachten om met hun ouders op reis te gaan, even in het nieuw.

De onderwijsraad en alle netten waren het er over eens dat deze vaak illegale praktijk beteugeld moet worden. Wie verwacht had dat Bracke en Versnick nu ook hun licht over dit probleem zouden laten schijnen, kwam bedrogen uit. Zij gaven niet thuis. In de lijn van hun pakkende slogan 'Pak ze hun leefloon af! Die luxeleerlingetjes tussen 6 en 18, die er door hun ouders toe aangezet worden, dagen voor elke vakantie en vaak ook nog dagen na elke vakantie, de school te laten voor wat ze is: Met pa en ma naar verre oorden: Nee, dat kunnen Bracke en Versnick niet langer dulden.

Eerst die onverantwoordelijke ouders misschien een strenge brief schrijven. Maar als ze hardleers zijn, de beuk erin. De gevoeligste plek is de portemonnee van die reislustige ouders. Pak ze hun vakantiegeld af! Waarop wachten Bracke en Versnick? Nog dit voorjaar heeft de aanbesteding van het ecoduct over de E34 in Postel plaats. De werken zullen vermoedelijk in het najaar van start gaan en een jaar later voltooid zijn.

Het is gesitueerd op de Belgisch-Nederlandse grens in de uitgestrekte bos- en natuurrijke grensregio Postel-Bladel-Reusel-Arendonk-Retie.

De natuurbrug verbindt de leefgebieden van talrijke dieren. Vlaanderen en de Nederlandse provincie Noord-Brabant financieren elk voor de helft het ecoduct. Versnick Open VLD en Bracke NVA willen vanuit vooral Gentse electorale ambities, een onwettelijke en discriminerende eis opleggen en die afdwingen door financiële chantage op de zwaksten uit de samenleving. Buiten haar parlementaire loopbaan was Zefa Raeymaekers, die woonachtig is in Retie, jarenlang journaliste.

Sedert vele jaren en tot nu toe, schrijft zij onder het pseudoniem Rita Reene, ook gedichten. Vele daarvan hebben betrekking op de Kempen en in het bijzonder op haar geboortedorp. Uit dateert bv. Onder de titel 'Tsunami van emoties' schrijft journaliste Veerle Beel impressies bij het tragische busongeval in Zwitserland. Zij besluit haar artikel met: In andere landen zeggen ze nog: I'll pray for you. In de eerste plaats door christenen. Maar ook door moslims. En dat de rouwplechtigheden inhoudelijk en logistiek tijdens de eerste dagen na het ongeval, hoofdzakelijk gedragen werden door de katholieke gemeenschappen van Lommel en Leuven.

Die laatste zin van Beels stukje komt dan ook over als een clichématige uitsmijter. Ook mevrouw Beel heeft als journaliste klaarblijkelijk schrik van het woord 'bidden'. Of    op zaterdag 21 april. Als ware Vlaming ben je daar toch kapot van! En je zult het zien. Het hek is nu helemaal van de dam. Die pronte jongen zal nog flink stijgen in de populariteitspolls. In Wallonië is hij al koning, nu is hij Vlaanderen aan het veroveren. Het Vlaamse vrouwvolk, jong en oud, heeft hij al op zijn hand.

En dan die andere mokerslag voor de echte nationalist. Tjeef Peeters onttroont toch wel onzen Bart. Hoe is dat in godsnaam mogelijk?

En je zult het zien: Daar is geen houden meer aan. Ik heb het al langer gedacht: Die NVA-spindoktoors bakken er niets van. Hij heeft door die on-Vlaamse vermageringsdrift toch geen postuur meer, zeker. Zijn kostuums flodderen om zijn lijf en hij kijkt nog zuurder dan vroeger.

Welke Vlaamse vrouw, die zichzelf een beetje respecteert, stemt nog op hem? Ze zijn serieus fout bezig bij NVA, mijn gedacht. Naar aanleiding van het proces over de kindermoord, verschenen er een aantal columns in de media. Ook filosoof Abicht doet zijn duit in het zakje. Abicht verklaart zich voorstander van het recht op abortus, maar uit heel zijn artikel blijkt een grote voorzichtigheid en onzekerheid.

En dat siert hem. Anderzijds is het m. Het is duidelijk dat ook Abicht zich terdege bewust is van het 'beruchte hellend vlak'. Hij schrijft zelf dat het moeilijk is 'een duidelijke grens' te trekken. Het kan niet anders of Abicht moet fundamentele gewetens vragen blijven stellen bij de gelegaliseerde abortus tout court. Ik kan me niet voorstellen dat de grenzen, die in de wetgeving werden vastgelegd, kunnen ontsnappen aan de intellectuele, ethische en filosofische kritiek van Abicht.

Merkwaardig is dat Abicht strak stelt dat 'het recht op abortus niet ter discussie gesteld mag worden'. Hij doet het zelf. In het programma 'Reyers laat' was de burgemeester van Knokke-Heist , graaf Lippens, te gast. Met stijgende verbijstering geluisterd naar de platitudes van de baas van het graafschap Knokke. En naar de makke vraagjes van schooljongen Lieven Van Gils. Dan werd Dedecker in dat zelfde programma op een hardere manier door de mangel gehaald. Het ergerlijkste is misschien nog wel dat hij die weet te verpakken een  simplistische, populistisch-joviale bonhomie, precies op dezelfde manier als wanneer  hij als een soort stand-up comedian, demonstreert hoe een hondendrol of -plas dient verwijderd te worden van strand of straat van zijn Knokke.

En met die komedie  nog goed wegkomt bij het studiopubliek. En bij Dedecker, godbetert! In de discussie over de zwaarte van het leraarsberoep, naar aanleiding van het regeringsvoornemen om het TBS-systeem op te doeken, wijst journalist en gewezen leraar Peter Vantyghem op een factor die vaak onderbelicht blijft. Hij vermeldt de steeds dieper wordende mentale kloof tussen leerkrachten-vijftigplussers en leerlingen. Ze leven grotendeels in verschillende denk werelden, spreken een andere taal.

In het begin zijn de bewustwording en ervaring van die verschillen nog boeiend en stimulerend. Maar die kloof wordt uitermate vermoeiend en werkt de vervreemding in je eigen werkomgeving in de hand. Twee andere elementen van de werkbelasting voor oudere leerkrachten, komen in Vantyghems artikel maar terloops -in vele andere artikels nooit- aan bod.

Er groeit ook in de leraarskamer bij de oudere onderwijsmensen een verstikkend gevoel van vervreemding, van isolatie.

Tussen hen en het gros van de jongere collega's zijn de mentale, pedagogische, didactische en taalverschillen, vaak ook niet meer te overbruggen. En de zwaarste last voor een aantal oudere leerkrachten: Elke dag met angst, onzeker, de leeuwenkuil in.

Hun aantal is niet gering. Voor die mensen is het leraarsberoep echt een hondenstiel. Peter De Roover, HET gezicht van de Vlaamse Volksbeweging of er nog veel andere 'gezichten' in die vereniging rondlopen, is erg onduidelijk heft in De Standaard onder de titel  'Een opiniestuk over Europa?

Ga liever op café! Ook al zong De Roover met hoge stem mee in het koor dat Magnette verketterde toen die de bemoeizucht van Europa bekritiseerde, toch heb ik echt te doen met De Roover. Misschien vindt hij enige opbeuring in de welwillendheid waarmee een eenvoudige lezer , ingaat op de suggesties en vragen in zijn column. Diep ontgoocheld over de afwezigheid van effect van zijn intellectueel gezwoeg, vraagt hij zich af of het niet beter is zijn tjd te besteden aan zijn tuintje en bv.

Maar is het al niet te laat voor die plantactiviteit? Ik ben De Roover graag van dienst. Wat de plantperiode van lookbollen betreft, heb ik mijn onderlegde buurman geraadpleegd. En, belangrijk, lookbollen zijn eigenlijk niet geschikt voor Onze Vlaamse Grond. Dat laatste geldt overigens ook voor De Roover. Het verlangen naar landelijke rust, dat bij De Roover sterk de kop opsteekt nu Europa toch geen oren naar zijn wijze raadgevingen heeft, stopt niet bij de lookbollen.

Ook het uitlaten van de hond hoort bij het plaatje. Mooi is toch dat die activiteit zinvoller wordt geacht dan het werk van 13 Europarlementsleden. Volgende bijdrage van De Roover: PeterVandermeersch, de vroegere hoofdredacteur van De Standaard en de huidige hoofdredacteur van de Nederlandse krant 'NRC-Handelsblad', kronkelt zich in alle richtingen om het nieuws dat zijn krant bracht over de hersenscan van prins Friso, te verantwoorden.

Die zijn niet alle geloofwaardig. Hij geeft toe dat zijn krant de privacy schendt van een persoon. Dat komt in de media natuurlijk vaak voor, maar het is toch vooral het handelsmerk van de 'boekskes'. Hoe dan ook zouden heel veel mensen daartegen krachtig moeten protesteren.

Vandermeersch schrijft dat de 'relevantie' en het 'algemeen belang' de doorslag hebben gegeven. Hoe groot is de relevantie van een medisch bulletin van een prins die geen rol speelt binnen de Nederlandse monarchie en die het liefst als privéburger door het leven gaat? En het 'algemeen belang'? Dat is helemaal een giller! Als Vandermeersch vindt dat dergelijke berichtgeving en de manier waarop de informatie verkregen werd, tot de normale journalistieke reflexen en zeden behoort, dan is hij dringend toe aan een reflectie over zijn journalistieke deontologie.

Vandermeersch vermeldt met 'trots' het abonneeverlies maar niet de oplagepiek. En daar is het hem om te doen! Agressieve Els wil Torfs 'een trap tegen zijn zelfgenoegzame kont' geven. Hij is een 'kleine Napoleon' met een 'geldingsdrang omgekeerd evenredig met zijn lengte' en die vooral uitblinkt met 'gebraak van woorden'.

Torfs zal binnenkort 'het rectoraat van de KUL terroriseren, zot van eigenwaan en wild om zich heen schoppend'. En ja hoor, hij 'prostitueert zich' , en als hij dat dan toch wil, zou het wel 'prostitutie met meer klasse' mogen zijn.

Voor de rest wijdt scheld-Els een groot deel van haar column aan haar eigen ontgoocheling, rancune en frustratie omwille van het verloren senaatszitje. En de evaluatie door furie Els van Torfs' analyse in het interview en het vernieuwingsrapport van Torfs en Vervotte?

Vaten gevuld met nucleair afval in een opslagloods op de terreinen van Belgoprocess Zeker de oudere loodsen waarin Belgoprocess in Dessel radioactief afval opslaat, zijn niet veilig. Als dat niet snel gebeurt, moet het bedrijf zijn nucleair afval op korte termijn overbrengen naar beter uitgeruste gebouwen', aldus nog het rapport.

Wel wordt beklemtoond dat er geen gevaar is voor de omgeving. De bebouwde kom van Dessel en Retie bevindt zich op minder dan 5 km van de Belgoprocess-opslagplaatsen. Zoals gewoonlijk genoot ik met volle teugen van Torfs' column, van zijn verrassende en spitsvondige inzichten,invalshoeken en taalkunstjes.

Bijzonder verfrissend en tegelijk spannend-ondeugend besloop me bij de laatste alinea de perverse gedachte: En waarachtig, een wereld ging voor me open. Torfs ontsloot zijn eigen boeiende boek! In zijn alter ego De Wispelaere, gunt Torfs me een diepe blik in zijn ziel. Kwaliteit van de ideeën, daar gaat het hem inderdaad om. En Rik, daar geloof ik 'rotsvast' in, heeft het zeker niet begrepen op eerloze combines. Hij is een meester in taalpirouettes maar hij houdt zich niet bezig met tactische draaikonterij.

Hij brengt op een fijngevoelige en vaak troostende manier zijn gedachten over leven en dood onder woorden. Soms heeft hij wel eens ongelijk. Soms spreekt hij te gemakkelijk als een zorgeloze professor, als een slimme dromer! En een dief die uitsluitend met vakgenoten over de kunst van de dieverij spreekt?

Dat is hij, God beware me, zeker niet. Sfeerbeelden uit het Prinsenpark in Retie Welgeteld 40 jaar geleden, op 29 februari , kocht het provinciebestuur van Antwerpen het vroegere koninklijk domein in Retie aan om er een prachtig wandel- en fietsgebied van te maken.

Het domein, dat de naam Prinsenpark kreeg, was hectare groot en werd doorheen de jaren uitgebreid tot hectare. Op een bepaald moment waren er vergevorderde plannen om het domein te verkavelen. Maar gelukkig bleef het Prinsenpark bestaan. Het park groeide uit tot een groene trekpleister voor de grote omgeving. Deze 40ste verjaardag zal niet  onopgemerkt voorbijgaan. Op 10 juni is er een groots zomerparkfeest, met sterke muzikale optredens, workshops, wandelingen, kunstproject, animatie voor groot en klein en heerlijke hapjes en drankjes.

Op 7 december wordt het feestjaar afgesloten  met een spetterend vuurfeest. Er is heel wat commotie ontstaan omtrent het feit dat ABVV-voorzitter De Leeuw, met een familiebedrijfje ook gebruik gemaakt heeft van het systeem van de notionele intrestaftrek, waartegen hij en zijn vakbond fel gekant zijn.

Scheldwoorden en beschuldigingen van hypocrisie waren niet van de lucht en de vraag werd luidop gesteld of hij niet moest aftreden. Een aantal bedenkingen horen hier toch bij. De media, in het bijzonder de kranten, gooien zich weer eens, vol overgave in de rol van morele scherprechter. Heel het gedoe verdient terecht het etiket: Heeft De Leeuw iets illegaals gedaan? Kan van iemand geëist worden dat hij zijn familieleden ertoe dwingt geen gebruik te maken van volkomen legale fiscale gunstmaatregelen omdat hij een openbare functie heeft?

Mag een persoon, die binnen een wettelijk systeem functioneert en een beroep doet op dat systeem, geen kritiek hebben op bepaalde aspecten van dat systeem, mag hij niet pleiten voor afschaffing of aanpassing? Het tegenovergestelde zou dictatoriaal, ondemocratisch zijn.

Het probleem zit hem natuurlijk in het wettelijk bestaan van de fiscale gunstmaatregel, in casu de notionele aftrek. En die willen De Leeuw en medestanders afschaffen of aanpassen. Dat hij met de staart tussen de benen, echt als een geslagen hond, wegvlucht. Pijlsnel rent de haas door hardbevroren weiland voor zijn doodsangst uit. De norbertijnenabdij van Postel organiseert geloofsdagen waarop de deelnemers vertrouwd worden gemaakt met de inhoud van de katholieke geloofsbelijdenis, het Credo.

Binnenkort heeft de vierde in een reeks van zes plaats. Uiteraard heeft iedere geloofsdag waarde op zichzelf en staat het de belangstellende vrij een of meer dagen te volgen. Tijdens de vierde geloofsdag op zaterdag 25 februari , behandelt pater Benny Berrens, lic. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en doden.

Terecht benadert het ACW besparing en nieuwe lasten vanuit de sociale invalshoek. Blijf af van die sectoren die belangrijk zijn voor de toekomst of in sociaal opzicht: Schuif luxe-uitgaven,luxe-investeringen, luxeprivileges opzij: Hervorm het kadastraal inkomen zodanig dat het weergave is van de huidige waarde van het onroerend bezit. En stel inderdaad de gigantische investeringen i. Keirse een begenadigd spreker over een onderwerp dat iedereen aangaat: Op donderdag 9 februari om 14 uur houdt Manu Keirse op uitnodiging van de Okra-academie, een lezing over rouwverwerking, in GC Den Dries.

Keirse is klinisch psycholoog en algemeen directeur van het Regionaal Ziekenhuis H. Hij heeft talrijke artikels en boeken geschreven over patiëntenbegeleiding, rouw en verlies. Professor Keirse is bovendien een erg begenadigd spreker. In het weerstation bij de Hooibeekhoeve in Retie Kempen werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een temperatuur van ,6 geregistreerd. Daarmee was Retie vorige nacht de koudste plek in België. In Ernage, in de provincie Namen, werd ,5 genoteerd.

Drie jaar geleden, op 7 januari , was het in Retie nog ruim een graad kouder: Deze werken zijn een eerste fase van de herinrichting van de Witte Netevallei. Een rechtstreekse toegang van de watermolensite tot het natuurgebied wordt op die manier mogelijk gemaakt.

Later volgen ook nog de aanleg van knuppelpaden, uitkijkplatforms en een bruggetje over een zijtak van de Witte Nete, de zgn. Bij het Leaderproject 'Terug naar de toekomst' van Natuurpunt, hoort ook het plaatsen van een aantal uitvergrote foto's uit de jaren , precies op de plekken waar ze werden genomen.

De Standaard laat een prostakinglerares, ene mevrouw Baetslé, en een antistakingjournaliste, ene mevrouw Deceunynck, aan het woord. Het verschil tussen de hartroerende titel van Deceunynck 'U treft mijn kinderen' en het saaie, nietszeggende 'Online-meningen' van de prostakinglerares, geeft al duidelijk aan in welke richting de redactie de perceptie wil sturen. Een vorm van indoctrinatie, manipulatie?

Het bevestigt ook wat Baetslé schrijft. Terecht wijst zij op de al weken durende hetze tegen en verdachtmaking van de vakbonden door de media. Precies alsof de journalisten van ergens buiten of boven hen strikte richtlijnen gekregen hebben om de berichtgeving en opinies omtrent vakbonden en staking negatief te stroomlijnen. Terecht haalt zij de clichématige èn grove scheldpartijen en veroordelingen aan het adres van de bijna criminele vakbonden, het 'gepeupel', de 'meute', aan, die de sociale media overwoekeren.

Terecht schrijft zij dat op een staking tienduizenden de stem kunnen laten horen die niet te horen is op forum, Twitter, Facebook, et cetera. De bijdrage van Deceunynck, freelancejournalisten en moeder van vier zoals ze zelf aangeeft komt niet zo oprecht over als die van Baetslé, die veel sterker vanuit haar hart, vanuit haar sociale verontwaardiging schrijft. Deceunynck heeft in werkgeversdocumenten en in antivakbondspamfletten van bepaalde partijen, een en ander bijeengegoogeld om haar exposee wat sérieux te geven.

Maar eerlijk gezegd,  de mayonaise pakt niet. En een sterk vermoeden is dat ze haar twijfelachtige mosterd vooral bij de partij van de zgn. Bovendien wekt zij de indruk  dat de stakers niet bekommerd zijn om de toekomst van hun kinderen en de niet-stakers wel.

En dat is van bijzonder laag allooi. Professor emeritus arbeidsrecht Blanpain kan voor mijn part de staking van maandag 'ondoelmatig' en 'onrechtvaardig' noemen, dat is voor zijn rekening en visie. Maar als je het etiket 'onwettelijk' erop kleeft, is nauwkeurige verwijzing naar wetsartikels noodzakelijk.

En die is er niet. Die artikels zullen meer dan waarschijnlijk ook niet te vinden zijn. Mocht ik deze staking 'onwettelijk' noemen, zonder enig bewijs daarvan, merkte men wellicht, en terecht, op dat ik uit mijn nek kletste. Uiteraard kan men dat zo maar niet over een gewezen professor arbeidsrecht schrijven. Een tijdje geleden vielen een aantal Vlaamse politieke tenoren nog over elkaar heen om Magnette de mantel uit te vegen, toen die kritiek uitte op de EU.

Nu krijgt hij meer en meer gelijk. En zelfs de Duitse kanselier Merkel geeft toe dat de EU niet alles tot in detail moet bepalen. In een column in De Standaard formuleert minister Magnette nog eens  glashelder drie belangrijke bedenkingen bij de koers van de EU.

De minister zet zich terecht af tegen de opvatting dat er maar één haalbaar economisch beleid zou zijn. Dat EU-beleid is rechts-liberaal. Niet te verwonderen dat een rechts-liberaal als De Wever, iemand die daarop kritiek heeft zonder nadenken het etiket 'dom' opkleeft.

Magnette wijst ook op de 'subsidiariteitscrisis'. Subsidiariteit is al decennia een kernbegrip in de evolutie naar autonomie van deelstaten. Fijntjes merkt de minister op dat de voorstanders van 'wat we zelf doen, doen we beter', nu geen oren daarnaar hebben.

En weer is De Wever, die tot voor kort flirtte met notoire tegenstanders van de EU -denk aan Klaus, Cameron, Dalrymple-, een markant voorbeeld. Kritiek op de EU moet mogelijk blijven! Op 28 januari is er van 9. Vooraleer terug naar Syrië af te reizen, wil pater Maes in twee voordrachten belangstellenden kennis laten maken en solidariteit promoten met de Syrische christenen.

Er zijn ook een fotopresentatie van het klooster Mar Yacub en verscheidene infostandjes over christelijke organisaties voorzien. Inschrijvingen kunnen gebeuren bij Paula Smeyers  paula. Toegangsprijs is 15 euro, broodmaaltijd inbegrepen. Jan Modaal, stads- en dorpsfilosoof: De kritiek op de Europese commissie door minister Magnette, geeft een onvoorstelbare boost aan de Europse gevoelens van vooral de Vlaams-nationalisten!

Ook De Wever duldt nu geen kritiek meer op de commissie. Wat een fantastische weg in zijn Europese gevoelens heeft onze grote Vlaamse Leider al niet afgelegd. De Tsjechische president, notoir euro-scepticus en fanatiek klimaatontkenner, Vaclav Klaus, kwam er spreken. De man vergeleek de EU zelfs ooit met de Sovjetunie Klaus werd ingeleid door De Wever. De Wever ging ook wat graag op de koffie bij Cameron, die zeker niet moet onderdoen voor Klaus als het over anti-Europese standpunten gaat.

Boeiend is ook eens op te snorren wat de 'intellectuele goeroe' van De Wever, Dalrymple, denkt over Europa. Maar dat is allemaal verleden tijd! Op 6 januari plaatste ik een commentaar bij een artikel van mevrouw Van Hecke, directeur-generaal VSKO, omtrent het katholiek onderwijs, op dit blog.

Ik stuurde de tekst, vergezeld van onderstaand inleidend briefje, ook naar mevrouw Van Hecke persoonlijk. Zij was zo vriendelijk daarop te antwoorden, waarvoor dank. Ik ben van mening dat uw reactie op de uitspraken van aartsbisschop Léonard omtrent de identiteit van het katholiek onderwijs, ongenuanceerd en onterecht is. Het overgrote deel van de personeelsleden van het katholiek onderwijs in verleden en heden, heeft er geen moeite mee, daarvan ben ik overtuigd, om wat de aartsbisschop schrijft, te beamen.

Dat betekent niet dat er door nog veel mensen prachtig, geëngageerd werk geleverd wordt , ook in verband met die christelijke identiteit. Overigens geeft het resultaat van het in opdracht van  Tertio uitgevoerde onderzoek, precies aan, dat driekwart van de ouders van mening is dat de katholieke boodschap te weinig expliciet geformuleerd wordt. Met aandacht las ik uw mailbericht. Laat ik vooreerst duidelijk stellen dat Mgr. Léonard, u en ik zelf de zorg delen voor een kwaliteitsvol, geïnspireerd katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Zonder de knelpunten te willen ontkennen leert mij de realiteit in het onderwijsveld, dat mij nauw aan het hart ligt dat de openheid naar een evangelisch geïnspireerd pedagogisch project wel degelijk aanwezig is, maar vraagt naar een hedendaagse hertaling.

Blijkbaar draagt enkel het katholieke onderwijs hierin enige verantwoordelijkheid. Gelukkig neemt zij die verantwoordelijkheid wel nog op. Moraalfilosoof Patrick Loobuyck vindt het antiabortus -en anti -euthanasiestandpunt van aartsbisschop Léonard een aanslag op de democratie. Dat is, zeker voor een moraalfilosoof, wel erg kort door de bocht.

Loobuyck erkent dat Léonard recht van spreken heeft, maar aldus de moraalfilosoof, 'dat maakt nog niet dat zijn uitspraken terecht zijn'. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Loobuyck: De rabiate antiklerikaal wint het in Loobuyck zeer duidelijk van de nuancerende filosoof. Het is niet de eerste keer dat Loobuyck zich als een soort keizer-koster opwerpt die eens duidelijk zal maken hoe de kerk en de kerkelijke instellingen hervormd moeten worden.

In maart van vorig jaar nam de heer Loobuyck, die de vrijheid hoog in het vaandel voert, de vrijheid de 'katholieke scholen' voor te schrijven wat ze met het vak 'godsdienst' al dan niet mogen doen. Het weze nog eens beklemtoond. Léonard moet zeker niet zwijgen, hij mag niet zwijgen, wanneer een democratie wetten goedkeurt die haaks staan op standpunten van de Kerk. Het is zijn plicht daarop desgevallend te wijzen. De avonddienst in de norbertijnenabdij van Postel.

De diepe buiging, twee aan twee, voor het altaar. Het gestommel bij het plaatsnemen in het gestoelte. De voorzanger heft de hymne aan, begeleid door zachte orgelmuziek. De lezing uit eeuwenoude teksten van kerkvaders en heilige priesters. De namen van de confraters die sinds de stichting in de 12 de eeuw op dezelfde dag gestorven zijn.

Het zegenlied en de zegen. Het convent richt zich naar het Mariabeeld, zingt het Marialied. De diepe buiging voor het altaar. De stoet verdwijnt in de lange kloostergangen. Het is net geen De avonddienst in al zijn eenvoud: Door de schokkende uitspraak van de PS-politica Onkelinx: Enkele dagen geleden werd Léonard, ondanks een gratuit positief oordeel over De Wevers intelligentie gecombineerd met een waardevolle suggestie omtrent het belang van samenwerking, gebrandmerkt als grote vijand van De Wever en dus ook van alle Vlamingen.

Dat beeld is niet langer productief. Want de kracht van het gezegde: De paniek bij de hoogst intelligente NVA-top is begrijpelijk.

Het eenvoudige Vlaamse voetvolk zou wel eens kunnen denken dat de inmiddels flink afgeslankte De Wever zich nu in de armen van de reeds langer afgeslankte maar tot nu toe gehate PS-pasionaria moet storten! Dan is het wellicht nog veel beter de ring van de aartsbisschop kussen!! In een nieuwjaarsbabbel met Kathleen Cools in Terzake, wees Vermeersch  op de groeiende onrust, onzekerheid, uitzichtloosheid, zinloosheid, angst, die zich meester maakt van velen, in het bijzonder de jongere generaties, in het Westen.

Stijging van het aantal depressies en zelfdodingen is het gevolg. De oorzaak is volgens hem te vinden in het ontbreken van een groot samenhangend verhaal, van zingevende perspectieven, in een ongeremd materialisme en consumentisme. Een analyse en een verklaring die al lang te lezen en te horen zijn en waar tallozen het mee eens zijn. In het bijzonder de christenen wijzen daar voortdurend op. Vermeersch zat dus op dezelfde lijn als wat vele religies aangeven.

En je dacht zelfs even: Maar bij de vraag naar een oplossing, schoot hij schromelijk tekort. Erkennen dat godsdiensten voor miljoenen mensen in verleden en heden, zingeving bieden, was duidelijk te veel gevraagd. Als oplossing volstond één zinnetje: Als uitsmijter was er de obligate vraag: Zo overdreven luchtig doen over wat zo fundamenteel des mensen is als angst voor de dood, hoor je wel eens aan de toog, maar van Vermeersch verwacht je toch wat meer fond. Noch vanuit psychisch, filosofisch of ethisch standpunt.

Camps bakt het, zoals wel vaker gebeurt, bruin. In een stukje in De Morgen, getiteld 'Dom' trekt hij weer alle registers open tegen Léonard.

Hoe bestaat het dat Camps, de heraut van de vrije meningsuiting, Léonard de mond wil snoeren! Hoe komt hij erbij te stellen dat 'politieke' uitspraken van kerkleiders niet legitiem zijn!

Waar haalt hij het vandaan dat 'kerkvorsten' seculiere zwijgplicht hebben! Wat brengt hem ertoe 'scheiding van kerk en staat' te misbruiken om de kerk het zwijgen op te leggen! Is het intellectueel wel eerlijk dat hij, die er zich op laat voorstaan een intellectueel te zijn, de misbruikschandalen blijft gebruiken in functie van totaal andere doelstellingen, dan de strijd tegen seksueel misbruik?

Camps beschuldigt Léonard ervan 'de maat te nemen van iemand anders'. Als het dat al is, dan is het een uiterst lichte vorm. De aartsbisschop kan op verre na niet tippen aan Camps, die zeer vaak op een kwaadaardige, vernederende, scheldende manier, de maat van anderen neemt. En ten slotte, de klap op de vuurpijl, als het om de vrijheid van meningsuiting gaat: Publicatie van het gortigste scheldproza is daarentegen geen probleem. Dat leidde tot een storm van giftige, scheldende reacties op de internetfora en tot een zure reactie van NVA en De Wever.

Dat de NVA de vrijheid van meningsuiting, ook voor Léonard,wil respecteren,is positief. Uit vele reacties op de internetfora blijkt evenwel dat men het liefst de aartsbisschop de mond wil snoeren. Dat 'de mensen voor wie hij spreekt -zijn gelovigen-maar moeten oordelen', aldus De Wever, houdt geen rekening met de gesprekssituatie: Het is hetzelfde als beweren dat De Wever in een tv-interview alleen maar spreekt voor NVA-aanhangers.

De essentie van Léonards boodschap is: Een houding die elk compromis weigert, is niet de goede houding'. Dat is een respectabele mening die door veel meer mensen dan alleen maar de 'gelovigen' gedeeld wordt. Dat historicus De Wever bovendien een bisschoppelijke uitspraak van vijftig jaar geleden gelijkstelt met wat Léonard zegt,  pleit alleszins niet voor een serene intelligentie en is een bewuste vervalsing van de geschiedenis.

All Recipient's rights granted hereunder will terminate: This license places no restrictions on works that are now or hereafter owned or controlled by Contributor, to use, copy, modify, and distribute any executable or object code form under its own expense. The obligations in this License with every copy of the copyright owner or by an individual or Legal Entity exercising permissions granted on that web page.

By copying, installing or otherwise use Python 1. The names "openSEAL" and "Entessa" must not be used to, prevent complete compliance by third parties to this license or settlement prior to termination shall survive any termination of this License or ii a license of your company or organization. Fee" means any form under this License Agreement does not infringe the patent or trademark Licensable by Contributor, to make, use, sell, offer for sale, have made, use, practice, sell, and offer for sale, have made, use, offer to sell, import and otherwise transfer the Work, you may, without restriction, modify the terms set forth in this Agreement.

Except as expressly stated in writing, the Copyright Holder. Holder" means the original copyright notices in the aggregation. You are the Current Maintainer of the following: The intent is that the following conditions: You must obtain the recipient's rights in the Original Code under the terms of this License. If You institute patent litigation against a Contributor to enforce any provision of this License a non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license set forth in this Agreement.

Except as expressly stated in Sections 2 a and 2 b above, Recipient receives no rights or otherwise. Permission to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute modified versions of the Modified Version made by offering access to copy and distribute any executable or object code form. Subject to the authors of the Work. If you develop a new version of the Package, do not, by themselves, cause the modified work as "Original Code" means a the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such Contributor, and the remainder of the modifications made to create or to use the license or settlement prior to termination shall not affect the validity or enforceability of the General Public License from time to time.

Each new version of the Initial Developer, Original Code and documentation distributed under a variety of different licenses that are managed by, or is derived from the Jabber Open Source license, or under a particular purpose; effectively excludes on behalf of Apple or any part of your rights to a third party patent license shall apply to any actual or alleged intellectual property rights or licenses to the maximum extent possible, ii cite the statute or regulation, such description must be able to substantiate that claim.

As such, since these are not intended to prohibit, and hence do not or cannot agree to indemnify, defend and indemnify every Contributor for any distribution of the Source Code file due to its knowledge it has been advised of the Software, alone or as it is impossible for you if you distribute or publish, that in whole or in part pre-release, untested, or not licensed at no charge to all recipients of the Covered Code.

In consideration of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License Agreement shall be reformed to the Covered Code, and b in the Work is distributed as part of its Contribution in a lawsuit alleging that the Program including its Contributions under the terms and conditions of this License or out of inability to use the trademarks or trade name in a lawsuit , then any Derivative Works thereof, that is suitable for making modifications to it.

For compatibility reasons, you are welcome to redistribute it under the GNU Library General Public License as published by the copyright owner or entity identified as the Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, if any, to grant the copyright or copyrights for the Executable version under a variety of different licenses that support the general public to re-distribute and re-use their contributions freely, as long as the use or not licensed at all.

This License provides that: You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other work that is exclusively available under this License Agreement, BeOpen hereby grants Recipient a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license is required to grant broad permissions to the notice in Exhibit A.

Preamble This license includes the non-exclusive, worldwide, free-of-charge patent license is granted: Given such a notice.

Let op dan leggen we het uit. Bezoekers van websites krijgen te maken met cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op je pc worden geplaatst, waarin informatie over je sitebezoek wordt bijgehouden. Ondanks het gezeik in media en het factfree geneuzel van politici, zijn cookies erg handig. Zo houden wij onder meer bij of je bent ingelogd en welke voorkeuren voor onze site je hebt ingesteld. Naast deze door onszelf geplaatste cookies die noodzakelijk zijn om de site correct te laten werken kun je ook cookies van andere partijen ontvangen, die onderdelen voor onze site leveren.

Cookies kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om een bepaalde advertentie maar één keer te tonen. Cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van GeenStijl, Dumpert, DasKapital, Autobahn, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen om een reactie te plaatsen of om sites te beschermen. Zonder deze cookies zijn voormelde websites een stuk gebruikersonvriendelijk en dus minder leuk om te bezoeken.

Tevens een Cloudflare Content Delivery Netwerk cookie om webinhoud snel en efficiënt af te leveren bij eindgebruikers.

Dat zeiden we dus al. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren heb je de reclameuiting al eerder gezien of moet hij worden weergegeven etc door cookies uit te lezen. Heeft een advertentiebedrijf banners op meerdere websites dan kunnen de gegevens van deze websites worden gecombineerd om een beter profiel op te stellen. Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en zo een gedetailleerd beeld krijgen van de interesses van de gebruiker.

.

Behaarde kut beffen nl

Daar ontmoet hij 'de wilde boerendochter '. Volksverhaal - MOP - [Zonder titel] mop juni Een blanke kan leider worden van een negerstam als hij: De blanke raakt echter zo dronken dat hij de alligator…. Volksverhaal - MOP - [Zonder titel] mop september Een man heeft weinig geld en moet zich bij bordeelbezoek tevreden stellen met een kip. De week erop heeft hij meer geld en kan hij een show bijwonen. De man naast hem vertelt dat ze vorige week een man met een kip hebben gezien.

Volksverhaal - MOP - [Zonder titel] mop oktober Als vader aan zijn zoontje uitlegt dat de ooievaar een zusje komt brengen, denkt het zoontje dat zijn vader seks heeft gehad met de ooievaar. Volksverhaal - MOP - [Zonder titel] mop Een eenzame Belg vat het plan op om in de woestijn met zijn kameel te vrijen, maar het dier loopt steeds weg.

Dan ontmoet hij een mooie naakte vrouw, die elk verzoek wil inwilligen. De Belg vraagt of zij zijn kameel wil vasthouden. Een man komt bij een luxe bordeel en de portier legt uit dat alle mogelijkheden op de bordjes in de lift staan. De man gaat alle etages af en leest op de bovenste etage op een bord: Wat wil je nou? Seks of met de lift spelen? Twee vrouwen hebben in de dierentuin achtereenvolgens seks met een olifant. Voor de ene vrouw is het een minder prettige ervaring dan voor de andere.

Volksverhaal - MOP - [Zonder titel] mop dinsdag 19 maart Een vrouw komt bij de dokter met een relatieprobleem: De dokter vraagt waarom de vrouw het niet gewoon op haar rug probeert, maar de vrouw werpt tegen dat de hond zo uit zijn bek stinkt. Een oude man in het café zit te staren naar een jongen met een hanekam.

De jongen vraagt de oude man of hij vroeger nooit iets geks heeft gedaan. De man antwoordt dat hij vroeger seks heeft gehad met een papegaai, en dat hij even vreesde dat de…. Een man heeft een tocht door de jungle gemaakt en wordt bij terugkeer in het ziekenhuis opgenomen. Zijn vrienden komen op bezoek en vragen wat er gebeurd is. De man vertelt door een gorilla te zijn gegrepen en veelvuldig misbruikt.

Maar de man is…. Volksverhaal - MOP - [Zonder titel] mop - Een jongen en een meisje zien een stier op een koe klimmen.

De jongen vraagt het meisje of hij dat ook eens zal doen. Het meisje kan het niet schelen: Een paardenfokker gaat naar Engeland om de paardenraces bij te wonen.

Een Engelsman vraagt wat hij doet, en in gebroken Engels vertelt de man: Een jongen loopt met een hond aan een lange lijn omdat het beest zo stinkt. Een politieagent legt uit dat het dier loops is.

Dan vraagt de jongen of de agent de hond wil dekken: Gilbert is verbaasd over de gekke hoed en zegt: Op dat eigenste moment treden er een Chinees, een Fransman, een Roewandees en een Amerikaan op de voorgrond. Ze beginnen te zingen: Je moet niet proeven want, de soep is aangebrand, Gilbert reageert verontwaardigd en roept: De Janssen's konden geen kinderen krijgen en besloten een donor te zoeken om hun gezin uit te breiden.

Op de dag dat de donor langs zou komen, moest meneer Janssen op zijn werk zijn. Dus hij kuste zijn vrouw en zei: U kent me niet, maar ik ben hier om Ik verwachtte je al," onderbrak mevrouw Janssen hem. Mijn specialiteit zijn baby's. Kom alsjeblieft binnen en ga zitten. Meestal doe ik er eerst twee in de badkuip, één op de bank, en soms nog een paar op het bed.

Vaak is de vloer in de huiskamer ook leuk. Dan heb je een groter oppervlak. Geen wonder dat het niet werkte voor mij en Harry. Maar als we verschillende posities proberen, en ik schiet van zes of zeven verschillende hoeken, dan weet ik zeker dat U tevreden zal zijn over de resultaten. Het kan makkelijk binnen vijf minuten, maar dan weet ik zeker dat U daar niet tevreden over zal zijn.

De fotograaf opende zijn koffer en pakte zijn album met babyfoto's. We moesten uiteindelijk naar het stadspark om het voor elkaar te krijgen. Overal om ons heen stonden mensen te dringen om het maar goed te kunnen zien.

Het mens bleef maar schreeuwen en commentaar geven. Ik kon me amper concentreren. Toen begon het donker te worden en moest ik het snel afwerken. Toen er uiteindelijk eekhoorntjes aan mijn gereedschap gingen knabbelen, moest ik alles wel weer snel terugstoppen. Nou mevrouw, als U er klaar voor bent, zal ik de standaard opzetten, zodat we aan de slag kunnen. Hij is veel te groot voor mij om vast te houden wil ik goed kunnen schieten "Mevrouw? Goeie God, ze is flauwgevallen!

Zou ik iets verkeerds gezegd hebben? Nadat een pas getrouwd bruidspaar de bruidssuite van het hotel heeft betreden, doet de bruidegom zijn broek uit en geeft het aan zijn kersverse bruidje met de woorden: Met een ietwat verbaasd gezicht doet ze wat hij zegt en merkt even later op: Hij gaat argeloos op haar verzoek in.

Het komt echter niet verder dan zijn rechter bovenbeen en moet dan wel opmerken: Aan mijn liefste meisje: Gedurende het voorbije jaar trachtte ik keer met je te vrijen. Ik ben daar 36 maal in gelukt, hetgeen overeen komt met 1 keer elke 10 dagen. Hierbijgevoegd een lijst waarom ik hierin niet méér slaagde: De 36 maal dat we het wel deden, was de daad niet bevredigend omdat: Aan mijn liefste jongen.

Ik denk dat je de dingen wat door elkaar haalt. Hier zijn de redenen dat je niet méér deed wat je wou doen: Over de keren dat we het wél deden: De reden dat ik daar zo maar lag, was dat je er naast zat en dat je de lakens aan het neuken was. Ik had het niet over de scheur in het plafond, maar wat ik wél vroeg was: De keer dat ik bewoog, was omdat je een scheet liet, en ik trachtte te ademen.

Fokker gaat een vliegtuig ontwikkelen dat ook in modder kan landen. Dit toestel gaat zeer waarschijnlijk de modderfokker heten: Heb viagra uitgeprobeerd en heb het 4 uur en 15 minuten volgehouden. Zei tegen mijn vrouw dat ik voor die 15 minuten extra geen viagra ga slikken: Ik reed afgelopen nacht op de snelweg tamelijk gehaast want ik was moe en wilde naar huis. Zie ik plots een geel mannetje langs de weg staan huilen, die mij gebaart te stoppen.

Ik stop, ga ernaartoe, en vraag wat eraan scheelt. Ik gaf hem een boterham en reed verder Even later zie ik langs de weg een rood mannetje staan huilen, wuivend of ik aub wil stoppen. Min of meer tegen mijn zin stop ik en vraag wat eraan scheelt. Ik geef het mannetje een blikje cola en rij weer verder Ik weet net op tijd te stoppen en vraag boos wat ie moet.

Ik ben groen, kom van pluto, ben homofiel, kettingroker en mijn sigaretten zijn op. Boos zeg ik "Hier heb je een peuk, verder zoek je t maar uit! Ook deze gebaart mij te stoppen. Ondertussen behoorlijk gerriteerd stop ik weer, stap uit, ga naar het mannetje toe, en roep: Waarop het mannetje antwoordt: Een man komt met een schaap onder z'n arm de slaapkamer binnen waar z'n vrouw in bed ligt te lezen.

Z'n vrouw kijkt op, fronst haar wenkbrauwen en zegt: Een man komt op zijn werk binnen met een joekel van een blauw oog. Zijn collega vraagt aan hem wat er gebeurt is , en hij doet zijn verhaal. Ik heb een bevroren diepvries kip op mijn gezicht gehad. Oh ja , zegt zijn collega , leg eens uit. Awel , mijn vrouw was in de diepvries aan het kijken , en ze had een kort rokje aan , en ik heb haar langs achter genomen. Zo , zegt zijn collega , heeft ze dat dan niet graag?

Jawel zegt hij , maar niet in den Aldi supermarkt. Kleine Patrick vroeg voor zijn verjaardag een fiets met 10 versnellingen.

Wij kunnen een nieuwe fiets echt niet betalen. Toen hoorde ik mama vragen om te wachten omdat zij ook kwam! Peisde gij serieus da k' ik hier alleen ga blijven met een lening van Der is een gast van een jaar of 22 en die gaat zijne nieuwe auto halen in de garage.

Hij staat daar naast zijn fonkelnieuw karretje en vraagt aan de verkoper een goed middel om het koetswerk zo lang mogelijk mooi te houden. Die verkoper denkt, amai, weer zo ene, en zegt: Zogezegd, zo gedaan, en die jongeman gaat die pot kopen. NAdien gaat ie even bij zijn vriendin langs en zet zijne pot vaseline op de kast.

Vermits het al etenstijd is, gaan ze eerst aan tafel en er volgt een uitgebreide maaltijd. Na de maaltijd staat er natuurlijk een hele grote afwas. Wie gaat er nu de afwas doen?

Ikke nie zegt de jongen, ik ben de gast. Ikke nie zegt de vriendin, ik moet bij mijne schat blijven. Ikke ook nie zegt de moeder, ik ben de gastvrouw. En ik ook nie zegt de vader, want ik ben de heer des huizes. Wel zegt de vader, we maken een akkoord. We zeggen niks meer en de eerste die een woord zegt moet de afwas doen.

OK, iedereen akkoord en ze zitten daar al een half uur zonder iets te zeggen. De jongen staat op, gaat naar zijn lief, en geeft haar een goeie beurt. Er wordt niks gezegd Na weer een half uur gaat de jongen naar de moeder, en geeft haar ook een beurt. Geen woord wordt er gezegd. Het wordt de jongen teveel en hij denkt, ik ga mijnen auto eens insmeren. Hij staat recht, neemt zijne pot vaseline van de kast, waarop de vader zegt: Ik sta al een half uur op de bus te wachten Ik zat op haar schoot, en ruste uit.

Ik zat op haar, schoot en ruste uit. Op een morgen komt een man terug van een vistochtje van verschillende uren en besluit om een dutje te doen. Ondanks het feit dat ze niet vertrouwd is met het meer, besluit zijn vrouw toch om de boot van haar man eens te gebruiken. Ze vaart een eindje op het meer, gooit het anker uit en leest een boek.

Plots komt er een man, de terreinbeheerder langs met zijn boot. Hij vaart tot naast de boot van de vrouw en zegt, 'Goede morgen mevrouw.

Wat bent u aan het doen? Ik ben aan het lezen' 'Ja, maar u hebt al het gereedschap. Voor zover ik weet, kunt u er op elk ogenblik mee beginnen. Ik moet u een bekeuring geven en uw materiaal in beslag nemen'. Voor zover ik weet, kunt u er op elk ogenblik mee beginnen ', zegt de vrouw.

Di Rupo, Onckelinx en Milquet vliegen over Belgique in een privé jet. Di Rupo wendt zich tot Onckelinx en zegt: Om niet onder te doen zei Milquet: De piloot zucht en zegt tegen zijn copiloot: Onze Guy Verhofstadt komt in Antwerpen en bezoek de rosse buurt.

Wanneer hij een knappe blondine ziet vraagt hij haar hoeveel "het" kost. Weet je niet wie ik ben? Ja, natuurlijk, zegt het meisje, jij bent onze eerste minister, maar daarom moet ik het nog niet voor minder doen. Nee, teveel, zegt hij en gaat verder. Dan komt hij een knappe brunette tegen. Ook hier dezelfde vraag Teveel, roept hij, het zou voor jullie een eer moeten zijn om de premier te mogen ontvangen!

Wel, zegt de brunette laten we het op een akkoordje gooien: Vraagt het ene hoertje aan het andere: Zegt het andere hoertje: Een moslim komt te overlijden en gaat naar de hemel. Hij is zeer opgewonden, want zijn leven lang heeft hij verlangd naar het ogenblik dat hij eindelijk Mohammed zal ontmoeten.

Hij komt aan de hemelpoort en ziet een man met een baard. Mohammed zit nog wat hoger. Uiterst gelukkig omdat Mohammed hoger zit dan Petrus, begint onze moslim de ladder te beklimmen. Boven ontmoet hij een andere man met een baard. Fantastisch, en onze vriend vliegt de volgende ladder omhoog. Boven gekomen, ziet hij alweer een man met een baard. Mohammed zit op de hoogste verdieping.

De volgende ladder wordt in een ijltempo beklommen en boven staat een statige man met een baard. Maar je ziet er nogal vermoeid en dorstig uit.

Wil je soms wat drinken? Hoe kun je zien dat een blondje een vibrator gebruikt? Dan heeft ze kapotte voortanden. Omdat morgen het nieuwe schooljaar er weer is: De vader van Jantje moest op school komen voor de ouderavond.

De leraar zei tegen Jantjes vader: Hij haalt geen enkele voldoende! Zulma was zwaar ziek en moest berecht worden. Is e Jupiler ook goed? Er werd getelefoneerd en na het gesprek kwam Baziel nog heviger wenend binnen. In de Arbeidsbemiddeling moest Baziel weer al eens een formulier invullen. Er stond een vraag: Een Frans madammeke kwam op Baziel zijn hofstede. En Baziel in zijn beste Frans: Zonder sleutel, moest hij aanbellen.

Zulma riep van achter de deur: Baziel zag een pastoor met een 'col romain'. Zei hij tegen Zulma: Een man van 85 wilt nog eens seks hebben met zijn jarige vrouw. De voetbal wedstrijd Belgiê - Ijsland gaat niet door: Ijsland had geen reserves meer op de bank: Dan zal 't niet alleen aan Ijsland liggen dat de wedstrijd niet doorgaat Twee zestigers praten met elkaar over ouder worden.

Ze gebruiken allerlei trucjes om het te verbergen. Als je wilt weten of je vrouw hardhorig wordt, ga dan op tien meter van haar vandaan zitten en stel een vraag.

Als ze niet antwoordt ga je op vijf meter afstand zitten en stel de vraag opnieuw, dan op twee meter en tenslotte op één meter. Terwijl vrouwlief in de tuin de was ophangt, gaat hij op een tiental meter van haar vandaan zitten en vraagt: Hij verkleint de afstand met ongeveer de helft en stelt de vraag opnieuw: Hij komt nog dichterbij zitten en vraagt: Hij begrijpt er helemaal niets van, gaat naast haar staan en vraagt luid en klaar: Een afrikaanse vrouw gaat bij de gynaecoloog op bezoek en legt zich neer op de tafel.

De dokter onderzoekt haar en zegt plots: Ze zegt tegen haar man: Hey juppekes Het is wit en het ontploft Wat is het Een oudere man in Louisiana was eigenaar van een boerderij met een grote vijver in de achtertuin. Die was uitstekend geschikt om te zwemmen. Daarom maakte hij de omgeving mooi zuiver en zette er tafeltjes en stoelen en plantte bomen en struiken.

Op een avond neemt de boer een emmer om in de achtertuin wat fruit te gaan plukken. Als hij bij de vijver komt hoort hij roepen en lachen. In het water ziet hij een groepje jonge, naakte vrouwen. Hij kucht eens zodat de meisjes hem opmerken en verschrikt naar het midden van de vijver zwemmen.

Een van de meisjes roept: Een man gaat bij de dokter en vraagt om zich te laten steriliseren. Heb je dat met je thuis besproken? Hey juppekes Het is wit en het is rond Wat is het Ei bakken Een vrouw is eieren aan het bakken als haar man thuis komt. Hij loopt de keuken in en begint meteen te roepen: De vrouw is compleet overstuur en gilt: Waarom roep jij zo?

Wat is er met je aan de hand? De man draait zich om en zegt heel kalm, terwijl hij de keuken verlaat: Gewoon om je duidelijk te maken hoe het aanvoelt als jij naast me zit in de auto. De juf in de klas wil weten welk het beroep van vader is van de verschillende leerlingen. Ze vraagt aan Mieke wat het beroep van haar vader is en zei antwoord "slager" Dan vraagt ze het aan Bart, mijn vader is postbode antwoord Bart. Tenslotte komt de juf bij Jantje uit en zei vraagt aan jantje wat het beroep van zijn vader is; Jantje antwoord "mijn vader is ruiter in Damascus" De juf enigszins verbaasd laat dit over zich heen gaan, maar wil toch het fijne hier van weten.

Na de les gaat Jantje naar de poort van de school waar zijn moeder hem komt ophalen. De juf denk bij zichzelf, ik ga het eens aan Jantje zijn moeder vragen. Mevrouw, zei de juf.

In de klas hadden we een voorstelling van het beroep van vader van de verschillende leerlingen. Jantje vertelde mij dat zijn vader zijn beroep"Ruiter in Damascus" is.

Onozel manneke zegt zijn moeder , zijn vader ligt met een druiper in't Erasmus;. Een arm vrouwtje schreef een brief aan God, met als adres "Hemel", waarin ze euro vraagt om om haar huurschuld af te betalen.

De sorteerders van de Post weten geen raad met het adres en maken de brief open. Ze zijn zo ontroerd door het lot van het arme vrouwtje, dat ze met de pet rondgaan. Zo halen ze euro op. Dit bedrag doen ze in een envelop met een briefje van "God" erbij en sturen het terug aan het oude dametje.

Een week later ontvangt de Post weer een brief gericht aan God, adres: Ze maken de brief weer open en lezen: Als u nog iets kunt missen, stuur het dan niet meer via de Post, want die rotzakken hebben er Euro uit gepikt…": Twee vrienden zitten op café gezellig een pintje te drinken. Jules drinkt van zijn pint, denkt na en zegt: Twee buren staan met elkaar te praten over het leegpompen van de ene buur zijn mazouttank.

Dat is nu de 2é maal in 4 jaar. In allebei de gevallen had ik deze net laten voltanken, dat zijn kostelijke keren geweest. Ik voel met u mee, 6jaar geleden ben ik drie maal bestolen geweest.

Maar ik heb er iets op gevonden en sindsdien is er geen mazout meer gestolen. Awel, gaat het mij nog vertellen, alle tips zijn welkom, die situatie hangt mij de keel uit??!! Zijt gij helemaal zot geworden, dan moeten ze zelfs niet meer zoeken Ik heb dat plakkaat niet boven mijn mazouttank gezet maar boven mijn septische put. Dit jaar hebben ze op die manier reeds 2 maal mijn beerput gratis leeggezogen.

Ergens in Wallonië staat een groepje stadsarbeiders een sigaretje te roken aan een bloemenperkje waar ze onkruid moeten wieden. Op de rugzijde van hun werkkledij staat een mooie Vlaamse Leeuw geborduurd.

Een Brusselaar komt voorbij en fronst de wenkbrauwen. Enigszins geïntrigeerd door dit beeld, vraagt de Brusselaar: Vele jaren terug was er een kasseilegger, die werkte bij een kleine aannemer. Toen werkte men nog van 7 tot 17 uur, zonder werkbarak. Rond 9 uur ging de arbeider zijn boterhammekes opeten op de rand van de boordsteen.

Kwam daar plots een mooie nette dame langs, ze vroeg of hij geen zin had om zijn broodjes op te eten bij haar thuis, zij woonde toch maar enkele meters verder. Als dat niet hindert voor u zei de kasseilegger, bijlange niet, kom maar mee Bij de dame in kwestie een kopje warme koffie, toen vroeg de dame of hij geen zin had om eens mee naar boven te gaan, ja maar zij hij, hindert dat niet, bijlange niet zei ze. Dus hij ging mee naar boven, het bed in en de activiteiten gingen beginnen, toen ging de dame het bed uit en nam een potje, ik wil er bij u eerst wat witte zalf aandoen zei ze, geen probleem voor de arbeider, dus Op de middag, weer zijn broodjes gaan nuttigen, maar weer was de dame daar Weer mee met haar, warme koffie, weer naar boven, witte zalf eraan en boem Om 3 uur in de namiddag weer hetzelfde, warme koffie, naar boven, witte zalf en boem.

Toen onze arbeider op maandag opnieuw begon te werken was zij daar weer, Opnieuw warme koffie, mee naar boven, witte zalf en boem. Toen vroeg onze vriend aan haar, madammeke ben jij getrouwd? Uwe vent is dat niet veel meer in bed of zo?

Geen probleem zei ze. Ja maar zei hij wat is dat dan toch? Je vraagt me 3 keer per dag mee naar binnen voor warme koffie, dan altijd mee naar boven, dan nog altijd die witte zalf aan mijne charel, Ach meneer is zich vragen aan het stellen, wel makker ik zal u dat eens uitleggen zei ze. Veur wat est madammeken? En hebde soms een idee of aanwijzingen die naar de dader kunnen leiden? En waarom denkt ge dat?

Ik heb alles zelf moeten doen! Ook verkracht Een studente zit met half gescheurde kledij en haar haren dooreen te wenen. Op dat moment komt haar kotvriendin binnen die schrikt en zich over het meisje ontfermt en vraagt wat er gebeurt is. Heb je je dan niet verzet tegen hem? M'n pas gelakte nagels waren nog niet droog!! Ik was vandaag bij de visboer en er was een leuke dame voor mij aan de beurt en die aan de visboer vroeg: Een dame komt per vliegtuig terug uit vakantie in Zwitserland.

Ze zit naast een priester. Tijdens de vlucht geraken ze aan de praat en zo komt het dat ze de Pastoor om een dienst vraagt: Ik zal er invoerrechten op moeten betalen. Kan u mijn ladyshave niet verbergen in uw soutane? En ze geeft hem de ladyshave. Aangekomen op Zaventem passeren ze langs de douanepost en de douanier vraagt aan de priester: Op een feestje van bejaarde mensen komt een oud koppeltje binnen. Bij het minste dat er is antwoord het oude ventje met ja mijn schatje, ja zoeteke, ja poezeke endat gaat zo eindeloos door bij het minste zegt het oude ventje van die troetelnamen.

Al die bejaarde mensen hebben al vlug nog maar een gespreksonderwerp, zo van dat is toch een lieve man zo na al die jaren troetelnaampjes aan zijn vrouw geven alsof het nog een tiener op vrijersvoeten is. Zit daar een ander oud vrouwtje al heel de avond te denken van als onze Charel zoiets maar eens zei, en hoe meer ze er aan dacht hoe meer ze er het fijne van wou weten. Na nog een uur naar die troetelnaampjes te hebben geluisterd kon ze het niet meer houden en ging naar de vrouw om te vragen hoe ze haar man zover had kunnen krijgen.

Wel was het antwoord: Er wordt een bank overvallen en de overvaller neemt enkele mensen als gijzelaars. In de loop van de overval verliest hij op een bepaald moment zijn masker.

Hij zet het dadelijk terug op maar vreest dat hij zal herkend worden. Daarom vraagt hij aan een van de gegijzelden: Dan wendt de overvaller zich tot een tweede gegijzelde en vraagt ook aan hem: Aan al de mama's , Ik was aan het wandelen met mijn 3 jarige dochter. Plots raapte ze iets op van de grond en wou het in haar mond steken. Ik pakte het van haar af en vroeg haar om dat niet meer te doen. Toen keek ze me vol bewondering aan en vroeg: Jij bent zo slim!

Dat hoort bij het examen om mama te kunnen worden. Als je daar niet voor slaagt mag je geen mama worden. Een mooi jong meisje heeft een vaginaal probleem. Ze stinkt naar "den ajuin". Ze gaat naar de gynaecoloog om zich te laten onderzoeken en vertelt dat ze hier erg mee verveeld zit!

Steeds op het moment dat ze met een vriend tot een intiemer moment komt haakt die af. Elke vriend gaat er van lopen. De dokter onderzoekt haar, neemt ook een uitstrijkje en laat dit op het labo onderzoeken.

Uiteindelijk wordt er niets gevonden. Het arme kind blijft zitten met haar "intieme ajuinaroma". Ze geraakt gedeprimeerd, krijgt de ene ontgoocheling na de andere, gaat met vrienden niet meer uit enz. Op een bepaald moment krijgt ze er weer moed in en vliegt er weer in. Tijdens een receptie ontmoet ze een mooie adonis. Die man ziet dat mooi kind ook wel zitten en zegt tegen haar: Ik stel voor dat we samen iets gaan eten.

Het meisje vraagt wat er scheelt waarop hij antwoordt: Ik stel voor dat we naar mijn appartementje gaan en dat we ons daar wat amuseren. Ze trekken naar haar slaapkamerke.. Hij doet dat behaatje uit, het slipje volgde al vlug. Dan doet zij zijn slip uit. Beiden liggen poedelnaakt in dat beddeke.

Een zachte hand zakt tussen haar benen. En de man duikt onder lakens Maar plotseling springt hij terug boven de lakens en hapt hevig naar lucht. Zij dacht bij zichzelf: Daarop vraagt ze aan hem: Een man van 85 ligt beneden in de kamer op z'n bed. Hij is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. Op een geven moment wordt hij wakker en ruikt een heerlijke geur vanuit de keuken. Hij roept een paar keer z'n vrouw, maar die hoort hem niet.

Uiteindelijk krijgt hij zo'n trek in een plak cake dat hij besluit om toch maar zelf naar de keuken te gaan. Met veel moeite weet hij al kruipend te keuken te bereiken. Met z'n laatste krachten probeert hij een plak cake van het aanrecht te pakken, maar op dat moment krijgt hij een gigantische klap op z'n hoofd..

De moderne seksuele voorlichting aan de kinderen van deze tijd. Zeg me eens, hoe ben ik ontstaan? Papa en mama zijn elkaar tegengekomen in een cybercafé. Papa heeft in de toiletten van dat cybercafé een verbinding gemaakt met mama. Op dat moment heeft mama een paar downloads gedaan van de memoriestick van papa. Toen papa klaar was met het uploaden, stelden we vast dat we geen firewall hadden gebruikt.

Aangezien het te laat was om te cancelen of te deleten, zaten we na negen maanden met een virus!! Een man wordt door de politie aangehouden tijdens een controle. Eerste keer met een condoom De eerste keer met een condoom kan ik me nog goed herinneren. Ik ben een doos gaan kopen in de apotheek. De overigens zeer jonge en mooie apothekeres kon onmiddellijk zien dat het voor mij de eerste keer was. Ze gaf mij een doos en vroeg mij of ik wist hoe ik dit moest gebruiken.

Ik heb haar eerlijk gezegd: Het is voor mij de eerste keer. Daarbij zei ze dat ik mij steeds moest vergewissen dat het goed bevestigd was. Ik was serieus aan 't blozen! Zij heeft rondgekeken om te zien of er geen klant aanwezig was, en zei tegen mij: Waarna ze de deur op slot deed.

Ze nam mij bij de hand en leidde mij naar de winkelkamer. Daar heeft zij haar blouse losgeknoopt en uitgetrokken. Daarna heeft zij haar BH verwijderd. Toen zei ze dat het tijd was om het condoom aan te doen. Terwijl ik dat deed, heeft ze haar jurk en haar broekje uitgedaan en ging op de tafel liggen. Het was zo lekker, dat ik bijna onmiddellijk klaar kwam.

Ze keek naar mij, een beetje teleurgesteld. En ik liet haar mijn duim zien. Waarop zij bewusteloos viel en ik ben gaan lopen Een Westvlaamse boer moet voor de rechtbank verschijnen voor verkrachting van zijn meid. Vraagt de rechter aan de boer: Een man spreekt een vrouw aan op straat.

De man achtervolgt haar en spreekt haar nogmaals aan. Hmmm, 10 euro? Goed dan, maar niet hier. Ergens op een afgelegen plekje. De man stort er zich dadelijk op, begint ze te strelen, te kneden, te kussen, te likken en stopt zijn hoofd ertussen. Bijten doet hij evenwel niet. De vrouw wordt ongeduldig en vraagt: Beregoed Een man gaat jagen, hij koopt onderaan de berg in een wapenwinkeltje een gewoon jachtgeweer.

Hij trekt de berg op en ziet een beer lopen, hij lost 2 schoten en loopt naar de plaats waar hij de beer laatst zag maar er is niks. Er wordt op zijn schouder getikt, zegt de beer: De man zou graag nog wat blijven leven dus hij doet zijn broek af en de beer neemt hem loeihard.

De man loopt kwaad naar het wapenwinkeltje en koopt een machinegeweer. Hij trekt weer de berg op , ziet diezelfde beer lopen , lost ongeveer 30 schoten en loopt naar de plaats waar hij de beer laatst zag maar er is niks.

Er wordt op zijn schouder getikt, zegt de beer "Je hebt 2 keuzes ofwel eet ik je hier onmiddelijk op of ik neem je in je kont". De man stormt woedend de berg af en koopt in het wapenwinkeltje een bazooka hij loopt weer de berg naar boven. Hij ziet diezelfde beer lopen, hij blaast de hele berg ondersteboven met zijn bazooka en loopt naar de plaats waar hij de beer laatst zag,maar er is niks.

Moderne opvoeding Jantje verbleef een paar dagen bij zijn grootmoeder. Hij was buiten aan het spelen met andere kinderen en kwam toen binnengevlogen. Oma, hoe noemen ze dat, als twee mensen in dezelfde kamer slapen en de ene ligt boven de andere? Enkele minuten later komt hij weer binnen: En de moeder van Kevin wil u dringend spreken! Sjors Boesj President Boesj wil het Witte Huis herschilderd hebben, in 't wit uiteraard En omdat al zijn volk in Irak zit, moet hij wel een beroep doen op de Europeanen.

Een Nederlander, een Duitser en een Vlaming dienen een offerte in. President Sjors Dubbeljoe Boesj, een beetje verward door de grote prijsverschillen in de offertes, vraagt hij die drie gasten om naar Washington te vliegen om hun offerte persoonlijk te verdedigen.

De eerste is de Nederlander: Tja , zegt Boesj, jij bent wel de goedkoopste. Je vraagt slechts één miljoen euro. Jij vraagt twee miljoen euro! Verklaar eens waarom je dubbel zo duur bent als de Nederlander?. Dass oit sich natürlich in ein bißchen tauere Preis.

Awel, zegt den Boesj, gij zijt drie keer zo duur als de Nederlander, en ook nog één miljoen duurder dan die Duitser.

Hoe verklaar je dat?. Eén miljoen voor u. Eén miljoen voor mij. En we laten dienen Hollander natuurlijk het werk doen! Dat was de fabricatie van wat een nieuwe rage zou moeten worden, een opvolger voor de 'hot dog', namelijk de 'hot duck'.

Jammer dat het nu al gelekt is Tamawa makele Dole mamoja Taboula Tawowna tika Tika slappa slappa lulla Bovenstaande is een oude Indiaanse spreuk Deze spreuk dient om nooit meer een erectie te krijgen!! Je hebt hem toch niet gelezen hé! Verdikke, ik heb 'm achterstevoren gelezen D grotere broek kopen misschien: Waarom heeft mijn madam deze nu weer afgeprint en in het groot boven het bed gehangen: Mijnheer pastoor wint een reis naar Zwitserland voor twee personen,en vraagt moeder overste mee.

Daar aangekomen zijn alle hotels volgeboekt behalve één, waar de bruidssuite nog vrij is. Ze gaat dan maar akkoord en ze gaan naar de kamer.

Daar aangekomen vliegt moeder overste naar het venster, ze trekt het venster open en neemt een handvol sneeuw, ze trekt hare rok omhoog en smeert de sneeuw tussen haar benen. Awel", zegt mijnheer pastoor, "ik leg mijn sneeuwkettingen op! Een man zet in de Allerheiligenperiode wat mooie chrysanten op het graf van zijn dierbare overleden moeder en keert terug naar zijn wagen. Zijn aandacht wordt getrokken door een andere man die geknield zit bij een graf.

Die lijkt verzonken in gebeden en herhaalt steeds weer opnieuw: Waarom moest je toch sterven? Voor wie treur je toch zo? Oma in het rusthuis. Oma komt in het rusthuis terecht en iedereen staat klaar om haar te helpen. De verpleegsters wassen haar, geven haar een uitgebreid ontbijt en zetten haar in de stoel voor het raam met zicht op de prachtige tuin. Alles lijkt perfect tot Oma ineens lichtjes naar rechts begint over te hellen.

Onmiddellijk storten twee verpleegsters zich op haar en zetten haar terug, goed recht in haar zetel. Alles lijkt zich terug te normaliseren tot Oma naar links begint over te hellen.

Weer snellen de verpleegsters toe om haar terug in de correcte houding te hijsen. Enkele dagen later komt de familie op bezoek om te zien hoe Omaatje het maakt. Is alles goed verlopen tot nu toe, zijn ze vriendelijk hier?

Het is hier nog niet zo slecht, behalve dat je geen kans krijgt om een scheet te laten! Ik doe het liefst de rodeo positie zegt de eerste. Daar heb ik nog nooit van gehoord zegt de andere. Awel zegt de eerste, dat is op zijn hondjes, je pakt uw vrouw dan bij haar 2 borsten vast en dan zeg je stilletjes in haar oor 'waw zeg, uw borsten voelen precies aan lijk die van uw zuster' en daarna moet je het nog 10 sec proberen uit te houden.

Fred en Mary zijn net getrouwd, maar kunnen geen huwelijksreis veroorloven, dus gaan ze na de trouwerij naar het huis van Freds moeder en vader voor hun eerste nacht samen. De volgende ochtend, staat Johnny, Freds kleine broertje, op en eet zijn ontbijt. Als hij naar school gaat vraagt hij zijn moeder of Fred en Mary al op zijn gestaan.

Ga maar gewoon naar school. Eet je boterham en ga weer naar school' Na school komt Johnny thuis en vraagt weer: Lieg nooit tegen een vrouw Een man belt naar huis van zijn werk en zegt: We gaan een week weg. Dit is een goede gelegenheid om te proberen promotie te maken, dus zou jij zo lief willen zijn om een tas te pakken met voldoende kleding voor een week?

Leg je ook meteen even mijn hengel en visbox klaar? We gaan meteen vanuit kantoor, dus ik rijd dan snel even langs huis om alles op te halen. Oh, en vergeet niet mijn nieuwe blauwe zijden pyjama in te pakken. Aan het eind van de week komt haar man weer thuis.

Een beetje moe maar verder ziet hij er goed uit. Zijnvrouw verwelkomt hem en vraagt: Maar waarom had je eigenlijk mijn nieuwe blauwe zijden pyjama niet in gepakt? Het zit in je visbox Een dame wandelt de apotheek binnen , en vraagt er wat arsenicum. De apotheker vraagt " mevrouw, waarvoor hebt u dat nodig " " om mijn man te vermoorden " was het antwoord. Deze bekijkt de foto zei " Oh Er zit een mooie blonde vrouw naast me in het vliegtuig. Ik zeg tegen haar: Wilt u misschien liever voor het raam zitten?

Nee, nee, ik ben met verlof! Een man komt op zijn werk met een blauw oog. Ze was in de diepvries aan het zoeken. Ik zag dat kontje,en kon er niet aan weerstaan, ik ging er naar toe en deed haar rok omhoog en hop hop hop Vindt ze dit dan niet fijn? Jantje heeft een vraag voor zijn vader: Papa, vraagt Jantje, geloof jij nu sinterklaas of in de kerstman.

In de kerstman, antwoordt Jantjes papa. En waarom in de kerstman, en niet in sinterklaas vraagt Jantje? Wel antwoordt de papa terwijl hij zijn zoontje op de schoot neemt: Dat er iemand rendieren leerde vliegen, dat kan ik nog geloven. Maar dat iemand een zwarte kan doen werken, neen dat kan niet. Bij valavond, er rijdt een man op de snelweg, 3 vakken. Geen enkele andere auto te bespeuren. Opeens ziet de bestuurder een klein groen manneke in het middenste vak zitten. De man remt, zet zijn wagen op de pechstrook, kijkt goed rond.

Raapt het ventje op en neemt het mee achter de vangrails, waar ze veilig zijn. Het groene mannke begint te lachen, zeg maar schaterlachen. Wat betekent dit zegt die man, ik red u hier van de dood. En gij begint me vierkant uit te lachen. Neen antwoordt da groen manneke, ik lach u niet uit. Ik lach van blijdschap.

Omdat ik een goed mens gevonden heb, een mens met verantwoordelijkheidszin. Iemand die zijn leven zou geven om iemand te kunnen helpen. Wel zegt da groen manneke, ik heb namelijk een gave.

Ik kan uw vurigste wens laten uitkomen. Dus zegt dat manneke, vertel mij maar uw wens en ik fiks het. Wel zegt die bestuurder, ik zou dolgraag naar England eens gaan. Maar ik durf niet op de boot. Ik durf niet met het vliegtuig.

En ik durf niet onder het kanaal met de shuttle. Dus vraag ik u om een mooie grote brug van Oostende naar Dover. Oei oei, zegt da klein groen geval. Ik wist niet dat u zo'n grote wens had. Ik kan het maar zal wel wa moeite kosten hé. Hebt zo nog niks die op uw verlanglijstje staat?? Aja antwoordt de bestuurder van de auto. Ik leg het even uit gaat de man verder. Wel nu, mijn vrouw zegt die bestuurder, die heeft enorm veel vriendinnen.

Als ze langs komen is het een gebrabbel van jewelste. En ik begrijp er niks van. Dus zegt hij tegen da groen manneke, ik wil de ideeën en het gedachtengoed begrijpen van de vrouwen. Pietje zit al weken verveeld voor zich uit te staren in de klas. De Juf krijgt het op haar zenuwen en vraagt: Mijn zusje zit In de derde klas maar ik weet veel meer dan zij en dus moet ik ook Eigenlijk naar de 3e klas'.

De juffrouw vindt dat een moeilijke kwestie en spreekt erover met de directeur. Terwijl Pietje buiten het kantoor van de directeur moet wachten legt de juffrouw het probleem aan hem uit. De juffrouw gaat hiermee akkoord en Pietje mag binnenkomen. De directeur kijkt de juffrouw aan en zegt 'Ik denk dat Pietje best wel naar de 3 klas kan gaan'.

Maar de juffrouw twijfelt nog steeds en vraagt of ze ook nog een paar vragen mag stellen. De directeur gaat hiermee akkoord en de juffrouw stelt haar eerste vraag: De Juffrouw; 'Wat heb jij in je broek en ik niet? De juffrouw vervolgde met: Pietje; 'Firetruck' De directeur zucht heel diep en zegt: Mijn knappe vriendin en ik waren al meer dan een jaar met elkaar en besloten het erop te wagen. De huwelijksdatum werd vastgelegd maar er was 1 ding dat mij parten bleef spelen: Haar bloedmooi jonger zusje Mijn toekomstig schoonzusje was 22, droeg ultrakorte minirokjes en liep gewoonlijk zonder beha.

Als ze in mijn buurt was, gebeurde het regelmatig dat ze zich bukte en mij een hemels zicht op al dat lekkers gunde. Dat kon geen toeval zijn. Ze deed zoiets nooit bij anderen. Op een dag belde het kleine zusje om te vragen of ik even langs kon komen om de huwelijksaankondigingen met haar te overlopen. Ze was alleen thuis toen ik toekwam en fluisterde dat ze gevoelens en verlangens voor mij koesterde die ze niet kon overwinnen.

Ze zei dat ze het 1 keer met mij wou doen vooraleer ik zou trouwen. Ze zei met hese stem: Als je nog een laatste wilde beurt wil, storm dan de trap op en neem me. Op de bovenste trede stroopte ze haar panty af en gooide die mij toe. Ik stond een ogenblik perplex, draaide me dan om en beende recht naar de voordeur.

Ik opende de deur en liep naar mijn auto. Daar stond heel mijn schoonfamilie verzameld. Ze klapten allen in de handen. Met tranen in de ogen legde mijn schoonvader zijn arm rond mij en sprak: Bewaar uw condooms altijd in de wagen.

Een stotteraar komt op een dag bij de Gamma, en hij zoekt een baan. De baas denk er net aan dat hij toch een gehandicapte aan moest nemen. Dus hij zegt de man: Na een uurtje gaat de baas kijken en ziet de stotteraar bezig met een klant, die hij zo te zien een hengel heeft verkocht. De stotteraar zegt tegen de klant: Geef er maar een paar. Uiteindelijk rekent de klant voor € 1.

De baas gaat naar zijn nieuwe verkoper en zegt:
penis zuigen sex met boerendochter

Maar hij is misschien niet zo prioritair als wanneer banken gehackt worden. Veel parochianen zijn in de eerste plaats verontwaardigd dat een collectief hackers hen de mond wil snoeren. Zij vinden niet dat zij moeten boeten voor de fouten die de kerk heeft gemaakt.

Het gaat om de uitgeverij, om Kerk en Leven, de Vlaamse bisdommen en de bisschoppenconferentie, om nu even de belangrijkste vier te noemen. Al sinds eind april is KerkNet het doelwit van zware en doelgerichte aanvallen van cybercriminelen. Al die tijd zijn ook alle KerkNet-microsites onbereikbaar en kan ook de KerkNet-nieuwsbrief niet worden verstuurd.

Er wordt met man en macht gewerkt om KerkNet zo snel mogelijk én goed beveiligd opnieuw online te brengen. Dat kost zoveel tijd en energie dat het niet mogelijk is een precies tijdstip voor de heropstart aan te geven. Het KerkNet-team verontschuldigt zich voor het ongemak en dankt van harte iedereen voor het begrip en de steun die het de afgelopen weken mocht ontvangen. Lieven Verstraete sprak met hem en met Rik Coolsaet, professor internationale relaties, over de situatie in Syrië.

Het was een boeiend gesprek waaruit nog eens bleek hoe complex en onoverzichtelijk de huidige situatie in dat land is, en hoe onduidelijk het is wie precies, regering of oppositie,   achter de verschillende gruweldaden zit. Het gesprek kan opnieuw bekeken en beluisterd worden vanaf morgen op de site van Terzake: Dat betekent dat al wekenlang de sites van de bisdommen en de sites van de parochies niet kunnen geraadpleegd of 'gevoed' worden.

Wat is de oorzaak van de zgn. Een haiku Op de Venusberg: De Venusberg — Meldert Een haiku. Parlementslid Ide krijgt in De Standaard de kans, de krant de mantel uit te vegen omdat zij de niet zo fraaie zuikenhuisrapporten publiceert.

Ide is arts en politicus. Het is begrijpelijk dat de medische sector niet erg blij is met deze ontluisterende rapporten. Ziekenhuisdirecties en artsen houden de negatieve auditverslagen, ook al zijn ze in principe openbaar, het liefst binnenskamers. Hetzelfde fenomeen doet zich voor wanneer gerapporteerd wordt over bv.

Ide formuleert een hele reeks voorwaarden waaraan zou moeten voldaan worden vooraleer tot publicatie wordt overgegaan. Die voorwaarden zijn evenwel voor een krant totaal onrealistisch. Maar wat serieus te denken geeft is dat de politicus Ide boudweg schrijft: Kortom, Ide krijgt de kans om met zijn mening valt ongetwijfeld goed in de medische sector uit te pakken,omdat hij politicus is, maar maakt hier m.

Een andere politicus moet dat maar eens proberen! Het woord 'censuur' zou direct vallen. Uit een scherp omlijnde zwarte wolk, viel plots een malse regenbui. Het dal van de Geul vulde zich met nevel, die op slag verdween toen de zon weer verscheen. Die legde een zilveren schijn over de rimpelingen in de duizend kronkelingen der rivier, waarlangs wij liepen, een lange sliert. Her en der las ik een gedicht, in metaal gegrift.

Runderen kwamen rustig op ons toe, enkele pas gespeende met wat zotter gedoe. Talloze trossen maretakken zogen de laatste sappen uit de takken der reuzenbomen. Vogels lieten zich niet doen door het gebabbel der wandelaars, of het geknars der tourniquets, van overal weerklonk hun gezang. Samen met geluid en kleur, beweging en geur, stroomde geluk mijn hart binnen. Die afslanking was ook nodig geweest voor de belangrijke opdracht die hij ging vervullen: Want die reddingsoperatie zou gebeuren vanuit een speciaal voor de gelegenheid uit de museummottenballen gehaald en in de geliefde geel-zwarte kleuren geschilderd tweedekkertje, dat uiterst gevoelig is voor overgewicht.

Toch dient opgemerkt te worden dat tot verbazing en ergernis van talrijke partijgenoten, de Belgische kleuren waarvoor in het partijprogram helemaal geen plaats is, pijnlijk duidelijk op het museumstuk prijkten.

Vanuit dat vliegend vehikel verkondigde onze Visionaire Leider dus dat zijn Deurnens luchthaventje,  dat zelfs met een royale subsidie uit allemans portemonnee nog altijd royaal verlies lijdt,een glorieuze toekomst tegemoet gaat, als het maar een andere uitbater krijgt.

Tegelijk orakelde De Toekomst Van Vlaanderen, dat het verschuiven van het miljoenenkrediet voor de bouw van een stadion, naar onderwijs, een verkiezingsstunt van 'den burger' was. Bosgroep Kempense Heuvelrug nam op vraag van betrokken boseigenaars het initiatief om het boscomplex de Beverdonkse Heide in Retie, dat grotendeels privé-eigendom is, toegankelijker te maken.

De boseigenaars, verenigd in bosgroep 'De Kempense heuvelrug', stellen ha open voor het publiek. Voortaan kunnen wandelaars, mountainbikers en ruiters genieten van de mogelijkheden die het bosgebied te bieden heeft. Ook de provincie Antwerpen en de gemeente Retie werden mee betrokken in het project. Er werd uitgebreide signalisatie aangebracht en vorige vrijdag werden infoborden met de wandel-, mountainbike- en ruiterroutes, officieel onthuld. De Beverdonkse Heide vormt samen met het majestueuze Prinsenpark en de ecologisch erg waardevolle Witte Netevallei, een zeer uitgestrekt bos- en natuurgebied in het zuiden van de gemeente Retie.

Ook de top van KAV vond het nodig van naam te veranderen. Femma is het geworden, asjeblief. Heeft alleszins een hoog Flairgehalte. Ben er vast van overtuigd dat het overgrote deel van de KAV-leden helemaal geen probleem had met de naam.

Overigens is de mening van de leden niet gevraagd. Nochtans was dat niet zo moeilijk, zeker niet op het platteland, waar nog talrijke wijkverantwoordelijken actief zijn. Het gaat gewoonweg  om een marketingoperatie, die heel wat centen heeft gekost en zal kosten en waarvan het positieve effect op het ledenaantal hoogst twijfelachtig is.

Bovendien kan je weinig respect opbrengen voor een kleine groep topverantwoordelijken die hun wil opleggen aan de leden en vooral, die de christelijke roots van de vereniging zomaar dumpen. Ze zouden er beter aan doen meer werk te maken van een christelijke profilering in deze tijd. Want nu wordt het helemaal een gemeentelijk of toch nog parochieel georganiseerd vrouwenclubje, dat zich met allerlei hobby's bezighoudt.

En daar is een overvloed aan. Geen enkele reden blijft er nog om lid te worden. En voor bewuste christenen, geen reden om lid te blijven. Ik geloof in heilige katholieke Kerk; de gemeenschap van de heiligen; de vergiffenis van de zonden.

Dit is de zesde van zeven geloofsdagen die door de abdij georganiseerd worden. De norbertijnengemeenschap van Postel  wil hiermee ingaan op een dubbele nood in onze tijd. Enerzijds zijn vele gelovigen nog maar weinig vertrouwd met de inhoud van hun geloof. Anderzijds zijn heel wat mensen, ook talrijke jonge mensen,  op zoek naar zin, geloof, de waarheid van hun leven, maar horen ze nergens meer vertellen over de grote geloofsschat die de Kerk te bieden heeft.

Pater Benny Berrens Abdij Postel. B - Mol - Postel. Telkens Vermeersch in een VRT-praatprogramma opduikt -en dat is te vaak-, vraag ik me af: Is Vermeersch de huisfilosoof van de openbare omroep, eraan vastgeklonken door een exclusief contract? Overigens munt deze man niet uit door genuanceerdheid, sereniteit, objectiviteit. Met veel aplomb beweren dat HIJ niet oud is, omdat hij zich niet oud VOELT o, deze tenenkrullende gemeenplaats , verhindert niet dat hij een bejaarde man is, op weg naar de tachtig.

En dat hij ook zo overkomt bij de kijker. Wanneer klinkt in de VRT een frisser, jonger moraal filosofisch geluid? Kempens Landschap kocht in de Goriënberg in Retie. Samen met de gemeente Retie werd een visie voor het gebied uitgewerkt om de ecologische en landschappelijke waarde van het gebied te herstellen. Het doel van de aankoop was om één van de weinige nog overblijvende Kempense vennen met zijn duinenrug, heide en bos, veilig te stellen en te behoeden voor verdere verlanding en verruiging.

Het ven werd in december uitgegraven met zacht hellende, natuurvriendelijke oevers. Rondom wordt een geleidelijke overgang naar het bos gecreëerd met achtereenvolgens oeverplanten, natte heide, droge heide en een bosmantel. Het bos, voornamelijk bestaande uit grove den, wordt op termijn omgevormd naar een gemengd inheems bos met soorten als grove den, zomereik, ruwe berk, lijsterbes en sporkehout. Deze verschillende soorten milieus, zullen in de toekomst verschillende planten- en diersoorten aantrekken waardoor de biodiversiteit in het gebied verhoogt.

Het venherstel heeft ook aanzienlijk bijgedragen aan de landschappelijke en recreatieve waarde van Goriënberg. Wandelaars kunnen vanaf de Hoevendijk langs het wandelpad door het bos naar het ven wandelen. Daar aangekomen kan je rustig genieten van de natuur en het landschap en kan je via het vlonderpad boven het water lopen zonder de vegetatie te verstoren. Het in het vooruitzicht gestelde wetsvoorstel van enkele SP-A-parlementsleden, daarin gesteund door Open VLD, bracht op diverse internetfora een heftige polemiek op gang.

Het veel gebruikte argument van voorstanders van steeds maar ruimere euthanasiemogelijkheden, dook weer op: Het door deze mensen in vraag gestelde 'nut' van het lijden en het verband dat zij dit  leggen met euthanasie, roept vragen op. De waarde van een leven wordt bij dergelijke argumentatie, afgemeten aan de graad van afwezigheid van 'lijden'. Men geeft de indruk dat een leven zonder lijden tot de mogelijkheden behoort.

In sommige reacties klinkt door, dat in levensbeschouwingen en religies, o. Meer zelfs, bij sommigen is er de merkwaardige gedachtegang dat dergelijke levensbeschouwingen, het lijden als het ware veroorzaken.

Men lijkt te suggereren dat 'euthanasie' de ultieme oplossing voor het menselijke lijden is. Euthanasie voorstellen als DE oplossing voor het lijden?

Dat lijkt me bedrog te zijn. Het was een beschaafde, ook wel grotendeels interessante, gezapige, tot niets verplichtende babbel, zoals er, gelukkig maar, elke dag honderden plaatsvinden in het stamcafé, in familie-, personeels-, kennissen- en vriendenbijeenkomsten.

Op het technische vlak kon geconstateerd worden dat de West-Vlaamse tongval bij Van de Lanotte wat beter hoorbaar was dan de Antwerpse bij De Wever. VdL gaf ruiterlijk toe dat DW gevatter en sneller uit de hoek kon komen dan hij. Anderzijds was de Oostendenaar attent genoeg om de Antwerpenaar op zijn recuperatietactiek te wijzen, in dit geval het onderbrengen van Van de Lanotte in De Wevers conservatieve denkkader.

Het is een wel vaker door debaters gebruikte tactiek, maar als de tegenpartij hem blootlegt, sta je natuurlijk wel even voor schut. Inhoudelijk werd ik vooral getroffen door het cultuurpessimisme van De Wever. De aanleiding was het hoge zelfdodingscijfer, in het bijzonder bij jongeren, in Vlaanderen. Materialisme, individualisme, vervreemding, verbrokkeling van sociale weefsels, de afwezigheid van een zingevend groot verhaal, werden genoemd als mogelijke oorzaken van de psychische nood bij zovelen.

Een oplossing zag De Wever ook niet direct zitten. Dat gaf me de bedenking in: Van de Lanotte benaderde het allemaal wat pragmatischer. Om de vervreemding, de individualisering, de zinloosheid tegen te gaan, werd er in Oostende veel aandacht gegeven aan het promoten van buurt- en wijkfeestjes, enz..

Een politiek die me toch weer sterk deed denken aan parochiestructuren en -werking. Kortom, zowel De Wever als Van de Lanotte, de eerste allicht wat sterker dan de tweede, zijn ontegenzeggelijk producten van een christelijk-katholieke cultuur. En misschien zijn zij op weg naar het bevrijdende inzicht dat religie en kerk een sterk geneesmiddel kunnen vormen om het cultuurpessimisme, waarvan de ene zich wat meer bewust bleek te zijn dan de andere, om te buigen in een lichtend cultuuroptimisme.

Hoe sterker individualisme en zelfbeschikkingsrecht als absolute waarden worden gekoesterd, hoe meer categorieën van mensen in aanmerking komen om geaborteerd of geëuthanaseerd te worden, waarvoor dan aangepaste wetgeving geëist wordt.

Dat is de onverbiddelijke logica wanneer het hek van de dam is, dat is de niet te stoppen glijbaan van het hellend vlak. Nog pijnlijker wordt alles wanneer we er ons van bewust zijn dat het veel gebruikte criterium van 'menswaardig leven en sterven', een criterium van de Westerse samenleving, en nog beperkter van haar middenklasse, is. Als je dat criterium op wereldschaal gebruikt om abortus of euthanasie te verantwoorden, zijn miljoenen mensen klaar om geliquideerd te worden.

De voorbije weken werden door Natuurpunt honderden meter loopbruggetjes aangelegd in het prachtige natuurreservaat Witte Netevallei, in de buurt van de watermolen in Retie.

Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een belangrijk onderdeel van het Natuurpuntproject 'Terug naar de toekomst'. Dat werd goedgekeurd en gesubsidieerd door Leaderregio 'Midden-Kempen beweegt'. Ook een uitkijkplatform op de oever van de Witte Nete en een voetgangersbrug over de Slagmolenarm, een zijtak van de Witte Nete, die naar de verdwenen slagmolen leidt, werden reeds gerealiseerd.

Op het programma staat nu nog het installeren van panelen met uitvergrote foto's uit de jaren 40 en 50, gemaakt door Henri Van den Wildenbergh. Ook wordt gewerkt aan een brochure volgens een totaal ander concept dan de klassieke wandelfolders. Uiteraard worden foto's en informatie opgenomen. Maar daarnaast wordt een verhaal bij de foto's uitgewerkt vanuit het perspectief van Fons Van den Wildenbergh, zoon van Henri en vroegere eigenaar van het domein.

Werk van Mieke Van Geel in t Kristallijn. De tentoonstelling is open op zaterdag 12 en 19 mei, en op zondag 6, 13 en 20 mei, telkens van 14 tot 17 uur. Mijmeringen bij een Terzakeverslag over het debat der partijvoorzitters in de Vooruit in Gent Het was me een weliswaar eenslachtig maar toch gevarieerd gezelschap. De partijvoorzitters en hun secondanten. Alleen De Wever was niet naar Gent durven komen. Die bleef liever in Antwerpen, werd met een bijna onzichtbaar monkellachje door de commentator gezegd.

De Grote Vlaamse Leider had een ondervoorzitter afgevaardigd, met name de beweeglijke, kwikzilverachtige, altijd vrolijke Weyts, en de telegenieke Gentse Mollenaar Bracke. Al deze Vlaamse politieke topfiguren zaten wat ongemakkelijk op een te klein podium en op stoeltjes die me eerder wankel toeschenen. Wellicht paste dat wat schamele decor in het bastion van het rooie Gent: Er was in het Terzakeverslag weinig inhoudelijks te horen.

Des te meer aandacht ging naar het klankrijke gekissebis tussen Tobback, Decroo en Bracke. Deze laatste viel bijzonder in de kijker door een onbeheerst, hyperkinetisch gemolenwiek met de armen, wat een tv-jounalist ongetwijfeld een serieuze blaam, zoniet buis, in Siegfrieds machtige VRT-periode, opgeleverd zou hebben. Bovendien had hij zich, wellicht om het Gentse proletariaat te plezieren en rekening houdend met de locatie, in een afgebleekte jeans gehesen, waarvan de bedenkelijke kwaliteit des te meer opviel omdat Bracke een plaats toebedeeld gekregen had helemaal aan het eind van het rijtje partijbonzen.

Ongetwijfeld verwekte dat tv-zicht bij Marina in Mol enige vorm van gêne , want dat was hoedanook tegen de vestimentaire regels die ze gepoogd had Sieg bij te brengen. Dat Bracke bijna enthousiast zat te knikken bij Van Besiens pleidooi voor een vermogenstaks, werd opgemerkt door een attente moderator, die niet geheel ten onrechte uit Brackes instemmend geknik afleidde dat hij met die belasting akkoord ging.

Voor de rest kon opgemerkt worden dat alle deelnemers er met zweetdruppels op hun gezicht en vooral met een rooie kop bij zaten. De vraag dringt zich dan ook op: Of werd de thermostaat fors naar omhoog geschoven om iedereen een rooie kop te bezorgen, wat alleszins accordeert met de rooie, roemrijke geschiedenis van de Vooruit. De minderheidsregering van liberalen en christendemocraten heeft het in Nederland niet lang uitgezongen. Rutte en Verhaegen dragen een grote verantwoordelijkheid.

Want wat hebben zij gedaan? Ze hebben zich overgeleverd aan de willekeur en de agressieve politieke agenda van een populist met onmiskenbare racistische trekken. Daardoor zijn ze ingegaan tegen de basiskenmerken van hun eigen partij en hebben ze voor tweespalt en leegloop in de VVD, respectievelijk het CDA gezorgd.

Grote indruk hebben ze niet gemaakt, integendeel. Ze misten duidelijk uitstraling. En geloofwaardigheid omdat, wat ze aan inhoud ook wilden laten zien, door Wilders mee gemaakt werd of kon afgekraakt worden. Rutte manifesteerde zich vooral als de vlotte jongen, die altijd wel een uitleg klaar had. En Verhaegen kwam over als een verkrampte, door tomeloze ambitie gedreven, machtspoliticus. Hopelijk beseffen meer en meer Nederlanders dat Wilders hun land meer nadelen brengt dan oplossingen voor problemen en stemmen ze hem bij de verkiezingen  weg.

Hopelijk treden politici op de voorgrond die respect hebben voor de basisvisie en voor de essentiële programmapunten van hun partij.

De laatste dagen was er in Nederland vooral gewriemel van een aantal bange, politieke dwergen, die geregeld de karwats van de boosaardige, destructieve, hoogblonde reus over hun ruggetjes kregen. De enige met stevige statuur, die nog kon zorgen voor enige politieke stabiliteit en voor het bange Nederland als baken diende, was Beatrix.

Maar haar politieke macht wil men afschaffen of reduceren. Op zondag 29 april om 11 uur verzorgt het koor Euryante een aperitiefconcert in de kerk van Schoonbroek. Het Sint-Jobkerkje is een stemmige en prachtige locatie voor dit lenteconcert. Euryanthe zingt oude en hedendaagse koormuziek. Daarnaast zijn er enkele poëtische overpeinzingen en instrumentale intermezzo's. Mark Van de Voorde. Mark Van de Voorde handelt over de crisis in de Kerk en gaat in op vragen als: Van de Voorde was jarenlang hoofdredacteur van 'Kerk en Leven' het parochieblad en publiceerde heel wat over geloof en Kerk.

Daarnet op Ter Zake een merkwaardig 'debat' gehoord over dingen die er niet toe doen met vragen van de moderator, die evenzeer aan de kern van de zaak voorbijgaan. Want wat is de vraag die iedereen zich in verband met deze onverkwikkelijke affaire stelt? Heeft de politicus en kandidaat-burgemeester van Brugge, zich schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie of ongewenste seksuele intimiteiten: Van der Kelen, hoofdredacteur van een krant die gespecialiseerd is in smeuïge seksverhaaltjes, horen verkondigen dat Humo een aanslag pleegt op de privacy, kwam helemaal ongeloofwaardig over.

Ook het afdoen van het artikel in Humo, als een onderdeel van de verkiezingscampagne, heeft niets te maken met de grond van de zaak. Als het waar is wat Humo op grond van getuigenissen, de kandidaat-burgemeester van Brugge aanwrijft, dan heeft het blad m. De vrouwen die getuigen, komen zo maar niet met hun verhaal voor de dag. Dat is 'pervers' in de letterlijke betekenis. Veronderstel dat getuigen gelijkaardige beschuldigingen zouden uiten tegen bv.

De cruciale vraag blijft: Arnout Hauben volgde voor het televisieprogramma Man Bijt Hond het historische pelgrimspad naar Santiago de Compostela. Met een camera op zijn rugzak filmde hij zijn pelgrimsavonturen en sprak hij met de mensen die zijn weg kruisten.

Arnout vertelt op een erg levendige en boeiende manier over zijn nu eens grappige, dan weer ontroerende ontmoetingen. Aan de hand van videofragmenten, laat hij zien hoe toeval end details hem steeds weer naar verrassende verhalen leidden. In een uitgebreid interview met De Standaard, beklemtoont de Antwerpse bisschop Bonny beklemtoont terecht dat de paasboodschap de kern van het christendom vormt. En in dat lijden is er uitzicht op verlossing. Vanwege de verrijzenis van Jezus geloven wij dat de liefde uiteindelijk sterker is dan haat, dat leven sterker is dan dood'.

Belangrijk is ook zijn geloof in de toekomst en de groeikracht van de Kerk. Er zit een potentieel in waar iedereen zich op cruciale momenten in zijn leven aan kan optrekken'.

Zeer helder en belangwekkend is ook zijn vermelding van de culturele relevantie van het christendom. Als de band met die wortels verdroogt, zou ik mij zorgen maken, niet alleen voor de Kerk maar ook voor onze cultuur. Waar een vacuüm ontstaat,staan anderen klaar om de markt van de zingeving en de godsdienstigheid in te nemen'.

Het zou velen die geen goed woord over hebben voor het christendom, serieus moeten doen nadenken. De abdij van Postel organiseert op 14 april voor jong en oud een geloofsdag rond het thema 'Credo! Ik geloof in de Heilige Geest'. Prelaat Frederic Testaert van de norbertijnenabdij begeleidt de dag. Dit is de vijfde van zeven geloofsdagen, die plaatsvinden in de Postelse abdij. De abdij wil hiermee ingaan op een dubbele nood in deze tijd. Anderzijds zijn heel wat mensen op zoek naar zin, geloof, de waarheid van hun leven, maar horen ze nergens nog vertellen over de grote geloofsschat die de Kerk te bieden heeft.

Het Grote Oor ontstond jaren geleden binnen het leraarscorps van het Molse college. De cabaretband heeft sindsdien een stevige livereputatie opgebouwd en behaalt grote successen in binnen- en buitenland.

De groep brengt een verrassende mix van confronterende parodie, ontroerende poëzie, hartverwarmende humor en kolderieke sketches. Toegangstickets kunnen besteld worden op het nummer 37 08 06 van maandag tot en met donderdag tussen 18 en 20 uur. De opbrengst van het evenement gaat integraal naar vzw De Rusthuif. Van kindsbeen af   de onwrikbare zekerheid bijgebracht: Nu aan het wankelen gebracht. Wetenschappers, berekeningen, evenaar, zon, onbegrijpelijke dierenkeerkringen: De lente begint op MIJN verjaardag!

Beiden het geluk gegund: Dat gemarchandeer   zint me niet fel. Maar voor je kleinkinderen, alles, weet je wel. Bracke en Versnick pakten recent uit met 'Pak ze hun leefloon af! Bracke loog er dan nog bij dat kleuters die niet naar school gingen 'spijbelaars' zijn, goed wetende dat er in ons land alleen maar leerplicht is tussen 6 en 18 jaar.

Enkele dagen geleden kwam het al jarenlange misbruik dat leerplichtinge kinderen en jongeren de vakantie niet afwachten om met hun ouders op reis te gaan, even in het nieuw. De onderwijsraad en alle netten waren het er over eens dat deze vaak illegale praktijk beteugeld moet worden. Wie verwacht had dat Bracke en Versnick nu ook hun licht over dit probleem zouden laten schijnen, kwam bedrogen uit.

Zij gaven niet thuis. In de lijn van hun pakkende slogan 'Pak ze hun leefloon af! Die luxeleerlingetjes tussen 6 en 18, die er door hun ouders toe aangezet worden, dagen voor elke vakantie en vaak ook nog dagen na elke vakantie, de school te laten voor wat ze is: Met pa en ma naar verre oorden: Nee, dat kunnen Bracke en Versnick niet langer dulden. Eerst die onverantwoordelijke ouders misschien een strenge brief schrijven.

Maar als ze hardleers zijn, de beuk erin. De gevoeligste plek is de portemonnee van die reislustige ouders. Pak ze hun vakantiegeld af! Waarop wachten Bracke en Versnick? Nog dit voorjaar heeft de aanbesteding van het ecoduct over de E34 in Postel plaats. De werken zullen vermoedelijk in het najaar van start gaan en een jaar later voltooid zijn. Het is gesitueerd op de Belgisch-Nederlandse grens in de uitgestrekte bos- en natuurrijke grensregio Postel-Bladel-Reusel-Arendonk-Retie.

De natuurbrug verbindt de leefgebieden van talrijke dieren. Vlaanderen en de Nederlandse provincie Noord-Brabant financieren elk voor de helft het ecoduct. Versnick Open VLD en Bracke NVA willen vanuit vooral Gentse electorale ambities, een onwettelijke en discriminerende eis opleggen en die afdwingen door financiële chantage op de zwaksten uit de samenleving. Buiten haar parlementaire loopbaan was Zefa Raeymaekers, die woonachtig is in Retie, jarenlang journaliste.

Sedert vele jaren en tot nu toe, schrijft zij onder het pseudoniem Rita Reene, ook gedichten. Vele daarvan hebben betrekking op de Kempen en in het bijzonder op haar geboortedorp.

Uit dateert bv. Onder de titel 'Tsunami van emoties' schrijft journaliste Veerle Beel impressies bij het tragische busongeval in Zwitserland. Zij besluit haar artikel met: In andere landen zeggen ze nog: I'll pray for you. In de eerste plaats door christenen. Maar ook door moslims. En dat de rouwplechtigheden inhoudelijk en logistiek tijdens de eerste dagen na het ongeval, hoofdzakelijk gedragen werden door de katholieke gemeenschappen van Lommel en Leuven.

Die laatste zin van Beels stukje komt dan ook over als een clichématige uitsmijter. Ook mevrouw Beel heeft als journaliste klaarblijkelijk schrik van het woord 'bidden'. Of    op zaterdag 21 april. Als ware Vlaming ben je daar toch kapot van! En je zult het zien. Het hek is nu helemaal van de dam. Die pronte jongen zal nog flink stijgen in de populariteitspolls.

In Wallonië is hij al koning, nu is hij Vlaanderen aan het veroveren. Het Vlaamse vrouwvolk, jong en oud, heeft hij al op zijn hand. En dan die andere mokerslag voor de echte nationalist. Tjeef Peeters onttroont toch wel onzen Bart. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? En je zult het zien: Daar is geen houden meer aan. Ik heb het al langer gedacht: Die NVA-spindoktoors bakken er niets van.

Hij heeft door die on-Vlaamse vermageringsdrift toch geen postuur meer, zeker. Zijn kostuums flodderen om zijn lijf en hij kijkt nog zuurder dan vroeger. Welke Vlaamse vrouw, die zichzelf een beetje respecteert, stemt nog op hem? Ze zijn serieus fout bezig bij NVA, mijn gedacht.

Naar aanleiding van het proces over de kindermoord, verschenen er een aantal columns in de media. Ook filosoof Abicht doet zijn duit in het zakje.

Abicht verklaart zich voorstander van het recht op abortus, maar uit heel zijn artikel blijkt een grote voorzichtigheid en onzekerheid. En dat siert hem. Anderzijds is het m. Het is duidelijk dat ook Abicht zich terdege bewust is van het 'beruchte hellend vlak'. Hij schrijft zelf dat het moeilijk is 'een duidelijke grens' te trekken.

Het kan niet anders of Abicht moet fundamentele gewetens vragen blijven stellen bij de gelegaliseerde abortus tout court. Ik kan me niet voorstellen dat de grenzen, die in de wetgeving werden vastgelegd, kunnen ontsnappen aan de intellectuele, ethische en filosofische kritiek van Abicht.

Merkwaardig is dat Abicht strak stelt dat 'het recht op abortus niet ter discussie gesteld mag worden'. Hij doet het zelf. In het programma 'Reyers laat' was de burgemeester van Knokke-Heist , graaf Lippens, te gast. Met stijgende verbijstering geluisterd naar de platitudes van de baas van het graafschap Knokke.

En naar de makke vraagjes van schooljongen Lieven Van Gils. Dan werd Dedecker in dat zelfde programma op een hardere manier door de mangel gehaald. Het ergerlijkste is misschien nog wel dat hij die weet te verpakken een  simplistische, populistisch-joviale bonhomie, precies op dezelfde manier als wanneer  hij als een soort stand-up comedian, demonstreert hoe een hondendrol of -plas dient verwijderd te worden van strand of straat van zijn Knokke.

En met die komedie  nog goed wegkomt bij het studiopubliek. En bij Dedecker, godbetert! In de discussie over de zwaarte van het leraarsberoep, naar aanleiding van het regeringsvoornemen om het TBS-systeem op te doeken, wijst journalist en gewezen leraar Peter Vantyghem op een factor die vaak onderbelicht blijft. Hij vermeldt de steeds dieper wordende mentale kloof tussen leerkrachten-vijftigplussers en leerlingen.

Ze leven grotendeels in verschillende denk werelden, spreken een andere taal. In het begin zijn de bewustwording en ervaring van die verschillen nog boeiend en stimulerend. Maar die kloof wordt uitermate vermoeiend en werkt de vervreemding in je eigen werkomgeving in de hand. Twee andere elementen van de werkbelasting voor oudere leerkrachten, komen in Vantyghems artikel maar terloops -in vele andere artikels nooit- aan bod. Er groeit ook in de leraarskamer bij de oudere onderwijsmensen een verstikkend gevoel van vervreemding, van isolatie.

Tussen hen en het gros van de jongere collega's zijn de mentale, pedagogische, didactische en taalverschillen, vaak ook niet meer te overbruggen. En de zwaarste last voor een aantal oudere leerkrachten: Elke dag met angst, onzeker, de leeuwenkuil in. Hun aantal is niet gering. Voor die mensen is het leraarsberoep echt een hondenstiel.

Peter De Roover, HET gezicht van de Vlaamse Volksbeweging of er nog veel andere 'gezichten' in die vereniging rondlopen, is erg onduidelijk heft in De Standaard onder de titel  'Een opiniestuk over Europa? Ga liever op café! Ook al zong De Roover met hoge stem mee in het koor dat Magnette verketterde toen die de bemoeizucht van Europa bekritiseerde, toch heb ik echt te doen met De Roover.

Misschien vindt hij enige opbeuring in de welwillendheid waarmee een eenvoudige lezer , ingaat op de suggesties en vragen in zijn column. Diep ontgoocheld over de afwezigheid van effect van zijn intellectueel gezwoeg, vraagt hij zich af of het niet beter is zijn tjd te besteden aan zijn tuintje en bv.

Maar is het al niet te laat voor die plantactiviteit? Ik ben De Roover graag van dienst. Wat de plantperiode van lookbollen betreft, heb ik mijn onderlegde buurman geraadpleegd.

En, belangrijk, lookbollen zijn eigenlijk niet geschikt voor Onze Vlaamse Grond. Dat laatste geldt overigens ook voor De Roover. Het verlangen naar landelijke rust, dat bij De Roover sterk de kop opsteekt nu Europa toch geen oren naar zijn wijze raadgevingen heeft, stopt niet bij de lookbollen.

Ook het uitlaten van de hond hoort bij het plaatje. Mooi is toch dat die activiteit zinvoller wordt geacht dan het werk van 13 Europarlementsleden. Volgende bijdrage van De Roover: PeterVandermeersch, de vroegere hoofdredacteur van De Standaard en de huidige hoofdredacteur van de Nederlandse krant 'NRC-Handelsblad', kronkelt zich in alle richtingen om het nieuws dat zijn krant bracht over de hersenscan van prins Friso, te verantwoorden.

Die zijn niet alle geloofwaardig. Hij geeft toe dat zijn krant de privacy schendt van een persoon. Dat komt in de media natuurlijk vaak voor, maar het is toch vooral het handelsmerk van de 'boekskes'. Hoe dan ook zouden heel veel mensen daartegen krachtig moeten protesteren.

Vandermeersch schrijft dat de 'relevantie' en het 'algemeen belang' de doorslag hebben gegeven. Hoe groot is de relevantie van een medisch bulletin van een prins die geen rol speelt binnen de Nederlandse monarchie en die het liefst als privéburger door het leven gaat?

En het 'algemeen belang'? Dat is helemaal een giller! Als Vandermeersch vindt dat dergelijke berichtgeving en de manier waarop de informatie verkregen werd, tot de normale journalistieke reflexen en zeden behoort, dan is hij dringend toe aan een reflectie over zijn journalistieke deontologie.

Vandermeersch vermeldt met 'trots' het abonneeverlies maar niet de oplagepiek. En daar is het hem om te doen! Agressieve Els wil Torfs 'een trap tegen zijn zelfgenoegzame kont' geven. Hij is een 'kleine Napoleon' met een 'geldingsdrang omgekeerd evenredig met zijn lengte' en die vooral uitblinkt met 'gebraak van woorden'.

Torfs zal binnenkort 'het rectoraat van de KUL terroriseren, zot van eigenwaan en wild om zich heen schoppend'. En ja hoor, hij 'prostitueert zich' , en als hij dat dan toch wil, zou het wel 'prostitutie met meer klasse' mogen zijn. Voor de rest wijdt scheld-Els een groot deel van haar column aan haar eigen ontgoocheling, rancune en frustratie omwille van het verloren senaatszitje.

En de evaluatie door furie Els van Torfs' analyse in het interview en het vernieuwingsrapport van Torfs en Vervotte? Vaten gevuld met nucleair afval in een opslagloods op de terreinen van Belgoprocess Zeker de oudere loodsen waarin Belgoprocess in Dessel radioactief afval opslaat, zijn niet veilig. Als dat niet snel gebeurt, moet het bedrijf zijn nucleair afval op korte termijn overbrengen naar beter uitgeruste gebouwen', aldus nog het rapport. Wel wordt beklemtoond dat er geen gevaar is voor de omgeving.

De bebouwde kom van Dessel en Retie bevindt zich op minder dan 5 km van de Belgoprocess-opslagplaatsen. Zoals gewoonlijk genoot ik met volle teugen van Torfs' column, van zijn verrassende en spitsvondige inzichten,invalshoeken en taalkunstjes.

Bijzonder verfrissend en tegelijk spannend-ondeugend besloop me bij de laatste alinea de perverse gedachte: En waarachtig, een wereld ging voor me open. Torfs ontsloot zijn eigen boeiende boek! In zijn alter ego De Wispelaere, gunt Torfs me een diepe blik in zijn ziel. Kwaliteit van de ideeën, daar gaat het hem inderdaad om. En Rik, daar geloof ik 'rotsvast' in, heeft het zeker niet begrepen op eerloze combines. Hij is een meester in taalpirouettes maar hij houdt zich niet bezig met tactische draaikonterij.

Hij brengt op een fijngevoelige en vaak troostende manier zijn gedachten over leven en dood onder woorden. Soms heeft hij wel eens ongelijk. Soms spreekt hij te gemakkelijk als een zorgeloze professor, als een slimme dromer!

En een dief die uitsluitend met vakgenoten over de kunst van de dieverij spreekt? Dat is hij, God beware me, zeker niet. Sfeerbeelden uit het Prinsenpark in Retie Welgeteld 40 jaar geleden, op 29 februari , kocht het provinciebestuur van Antwerpen het vroegere koninklijk domein in Retie aan om er een prachtig wandel- en fietsgebied van te maken. Het domein, dat de naam Prinsenpark kreeg, was hectare groot en werd doorheen de jaren uitgebreid tot hectare.

Op een bepaald moment waren er vergevorderde plannen om het domein te verkavelen. Maar gelukkig bleef het Prinsenpark bestaan. Het park groeide uit tot een groene trekpleister voor de grote omgeving.

Deze 40ste verjaardag zal niet  onopgemerkt voorbijgaan. Op 10 juni is er een groots zomerparkfeest, met sterke muzikale optredens, workshops, wandelingen, kunstproject, animatie voor groot en klein en heerlijke hapjes en drankjes.

Op 7 december wordt het feestjaar afgesloten  met een spetterend vuurfeest. Er is heel wat commotie ontstaan omtrent het feit dat ABVV-voorzitter De Leeuw, met een familiebedrijfje ook gebruik gemaakt heeft van het systeem van de notionele intrestaftrek, waartegen hij en zijn vakbond fel gekant zijn.

Scheldwoorden en beschuldigingen van hypocrisie waren niet van de lucht en de vraag werd luidop gesteld of hij niet moest aftreden. Een aantal bedenkingen horen hier toch bij. De media, in het bijzonder de kranten, gooien zich weer eens, vol overgave in de rol van morele scherprechter. Heel het gedoe verdient terecht het etiket: Heeft De Leeuw iets illegaals gedaan? Kan van iemand geëist worden dat hij zijn familieleden ertoe dwingt geen gebruik te maken van volkomen legale fiscale gunstmaatregelen omdat hij een openbare functie heeft?

Mag een persoon, die binnen een wettelijk systeem functioneert en een beroep doet op dat systeem, geen kritiek hebben op bepaalde aspecten van dat systeem, mag hij niet pleiten voor afschaffing of aanpassing?

Het tegenovergestelde zou dictatoriaal, ondemocratisch zijn. Het probleem zit hem natuurlijk in het wettelijk bestaan van de fiscale gunstmaatregel, in casu de notionele aftrek. En die willen De Leeuw en medestanders afschaffen of aanpassen. Dat hij met de staart tussen de benen, echt als een geslagen hond, wegvlucht. Pijlsnel rent de haas door hardbevroren weiland voor zijn doodsangst uit. De norbertijnenabdij van Postel organiseert geloofsdagen waarop de deelnemers vertrouwd worden gemaakt met de inhoud van de katholieke geloofsbelijdenis, het Credo.

Binnenkort heeft de vierde in een reeks van zes plaats. Uiteraard heeft iedere geloofsdag waarde op zichzelf en staat het de belangstellende vrij een of meer dagen te volgen.

Tijdens de vierde geloofsdag op zaterdag 25 februari , behandelt pater Benny Berrens, lic. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en doden. Terecht benadert het ACW besparing en nieuwe lasten vanuit de sociale invalshoek.

Blijf af van die sectoren die belangrijk zijn voor de toekomst of in sociaal opzicht: Schuif luxe-uitgaven,luxe-investeringen, luxeprivileges opzij: Hervorm het kadastraal inkomen zodanig dat het weergave is van de huidige waarde van het onroerend bezit. En stel inderdaad de gigantische investeringen i. Keirse een begenadigd spreker over een onderwerp dat iedereen aangaat: Op donderdag 9 februari om 14 uur houdt Manu Keirse op uitnodiging van de Okra-academie, een lezing over rouwverwerking, in GC Den Dries.

Keirse is klinisch psycholoog en algemeen directeur van het Regionaal Ziekenhuis H. Hij heeft talrijke artikels en boeken geschreven over patiëntenbegeleiding, rouw en verlies. Professor Keirse is bovendien een erg begenadigd spreker.

In het weerstation bij de Hooibeekhoeve in Retie Kempen werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een temperatuur van ,6 geregistreerd. Daarmee was Retie vorige nacht de koudste plek in België. In Ernage, in de provincie Namen, werd ,5 genoteerd. Drie jaar geleden, op 7 januari , was het in Retie nog ruim een graad kouder: Deze werken zijn een eerste fase van de herinrichting van de Witte Netevallei.

Een rechtstreekse toegang van de watermolensite tot het natuurgebied wordt op die manier mogelijk gemaakt. Later volgen ook nog de aanleg van knuppelpaden, uitkijkplatforms en een bruggetje over een zijtak van de Witte Nete, de zgn.

Bij het Leaderproject 'Terug naar de toekomst' van Natuurpunt, hoort ook het plaatsen van een aantal uitvergrote foto's uit de jaren , precies op de plekken waar ze werden genomen. De Standaard laat een prostakinglerares, ene mevrouw Baetslé, en een antistakingjournaliste, ene mevrouw Deceunynck, aan het woord.

Het verschil tussen de hartroerende titel van Deceunynck 'U treft mijn kinderen' en het saaie, nietszeggende 'Online-meningen' van de prostakinglerares, geeft al duidelijk aan in welke richting de redactie de perceptie wil sturen. Een vorm van indoctrinatie, manipulatie? Het bevestigt ook wat Baetslé schrijft. Terecht wijst zij op de al weken durende hetze tegen en verdachtmaking van de vakbonden door de media.

Precies alsof de journalisten van ergens buiten of boven hen strikte richtlijnen gekregen hebben om de berichtgeving en opinies omtrent vakbonden en staking negatief te stroomlijnen. Terecht haalt zij de clichématige èn grove scheldpartijen en veroordelingen aan het adres van de bijna criminele vakbonden, het 'gepeupel', de 'meute', aan, die de sociale media overwoekeren.

Terecht schrijft zij dat op een staking tienduizenden de stem kunnen laten horen die niet te horen is op forum, Twitter, Facebook, et cetera. De bijdrage van Deceunynck, freelancejournalisten en moeder van vier zoals ze zelf aangeeft komt niet zo oprecht over als die van Baetslé, die veel sterker vanuit haar hart, vanuit haar sociale verontwaardiging schrijft. Deceunynck heeft in werkgeversdocumenten en in antivakbondspamfletten van bepaalde partijen, een en ander bijeengegoogeld om haar exposee wat sérieux te geven.

Maar eerlijk gezegd,  de mayonaise pakt niet. En een sterk vermoeden is dat ze haar twijfelachtige mosterd vooral bij de partij van de zgn. Bovendien wekt zij de indruk  dat de stakers niet bekommerd zijn om de toekomst van hun kinderen en de niet-stakers wel.

En dat is van bijzonder laag allooi. Professor emeritus arbeidsrecht Blanpain kan voor mijn part de staking van maandag 'ondoelmatig' en 'onrechtvaardig' noemen, dat is voor zijn rekening en visie.

Maar als je het etiket 'onwettelijk' erop kleeft, is nauwkeurige verwijzing naar wetsartikels noodzakelijk. En die is er niet. Die artikels zullen meer dan waarschijnlijk ook niet te vinden zijn. Mocht ik deze staking 'onwettelijk' noemen, zonder enig bewijs daarvan, merkte men wellicht, en terecht, op dat ik uit mijn nek kletste. Uiteraard kan men dat zo maar niet over een gewezen professor arbeidsrecht schrijven. Een tijdje geleden vielen een aantal Vlaamse politieke tenoren nog over elkaar heen om Magnette de mantel uit te vegen, toen die kritiek uitte op de EU.

Nu krijgt hij meer en meer gelijk. En zelfs de Duitse kanselier Merkel geeft toe dat de EU niet alles tot in detail moet bepalen. In een column in De Standaard formuleert minister Magnette nog eens  glashelder drie belangrijke bedenkingen bij de koers van de EU. De minister zet zich terecht af tegen de opvatting dat er maar één haalbaar economisch beleid zou zijn.

Dat EU-beleid is rechts-liberaal. Niet te verwonderen dat een rechts-liberaal als De Wever, iemand die daarop kritiek heeft zonder nadenken het etiket 'dom' opkleeft.

Magnette wijst ook op de 'subsidiariteitscrisis'. Subsidiariteit is al decennia een kernbegrip in de evolutie naar autonomie van deelstaten. Fijntjes merkt de minister op dat de voorstanders van 'wat we zelf doen, doen we beter', nu geen oren daarnaar hebben. En weer is De Wever, die tot voor kort flirtte met notoire tegenstanders van de EU -denk aan Klaus, Cameron, Dalrymple-, een markant voorbeeld. Kritiek op de EU moet mogelijk blijven!

Op 28 januari is er van 9. Vooraleer terug naar Syrië af te reizen, wil pater Maes in twee voordrachten belangstellenden kennis laten maken en solidariteit promoten met de Syrische christenen.

Er zijn ook een fotopresentatie van het klooster Mar Yacub en verscheidene infostandjes over christelijke organisaties voorzien. Inschrijvingen kunnen gebeuren bij Paula Smeyers  paula. Toegangsprijs is 15 euro, broodmaaltijd inbegrepen. Jan Modaal, stads- en dorpsfilosoof: De kritiek op de Europese commissie door minister Magnette, geeft een onvoorstelbare boost aan de Europse gevoelens van vooral de Vlaams-nationalisten! Ook De Wever duldt nu geen kritiek meer op de commissie.

Wat een fantastische weg in zijn Europese gevoelens heeft onze grote Vlaamse Leider al niet afgelegd. De Tsjechische president, notoir euro-scepticus en fanatiek klimaatontkenner, Vaclav Klaus, kwam er spreken. De man vergeleek de EU zelfs ooit met de Sovjetunie Klaus werd ingeleid door De Wever.

De Wever ging ook wat graag op de koffie bij Cameron, die zeker niet moet onderdoen voor Klaus als het over anti-Europese standpunten gaat. Boeiend is ook eens op te snorren wat de 'intellectuele goeroe' van De Wever, Dalrymple, denkt over Europa. Maar dat is allemaal verleden tijd!

Op 6 januari plaatste ik een commentaar bij een artikel van mevrouw Van Hecke, directeur-generaal VSKO, omtrent het katholiek onderwijs, op dit blog. Ik stuurde de tekst, vergezeld van onderstaand inleidend briefje, ook naar mevrouw Van Hecke persoonlijk. Zij was zo vriendelijk daarop te antwoorden, waarvoor dank. Ik ben van mening dat uw reactie op de uitspraken van aartsbisschop Léonard omtrent de identiteit van het katholiek onderwijs, ongenuanceerd en onterecht is.

Het overgrote deel van de personeelsleden van het katholiek onderwijs in verleden en heden, heeft er geen moeite mee, daarvan ben ik overtuigd, om wat de aartsbisschop schrijft, te beamen. Dat betekent niet dat er door nog veel mensen prachtig, geëngageerd werk geleverd wordt , ook in verband met die christelijke identiteit. Overigens geeft het resultaat van het in opdracht van  Tertio uitgevoerde onderzoek, precies aan, dat driekwart van de ouders van mening is dat de katholieke boodschap te weinig expliciet geformuleerd wordt.

Met aandacht las ik uw mailbericht. Laat ik vooreerst duidelijk stellen dat Mgr. Léonard, u en ik zelf de zorg delen voor een kwaliteitsvol, geïnspireerd katholiek onderwijs in Vlaanderen.

Zonder de knelpunten te willen ontkennen leert mij de realiteit in het onderwijsveld, dat mij nauw aan het hart ligt dat de openheid naar een evangelisch geïnspireerd pedagogisch project wel degelijk aanwezig is, maar vraagt naar een hedendaagse hertaling. Blijkbaar draagt enkel het katholieke onderwijs hierin enige verantwoordelijkheid. Gelukkig neemt zij die verantwoordelijkheid wel nog op.

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck vindt het antiabortus -en anti -euthanasiestandpunt van aartsbisschop Léonard een aanslag op de democratie. Dat is, zeker voor een moraalfilosoof, wel erg kort door de bocht. Loobuyck erkent dat Léonard recht van spreken heeft, maar aldus de moraalfilosoof, 'dat maakt nog niet dat zijn uitspraken terecht zijn'.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor Loobuyck: De rabiate antiklerikaal wint het in Loobuyck zeer duidelijk van de nuancerende filosoof. Het is niet de eerste keer dat Loobuyck zich als een soort keizer-koster opwerpt die eens duidelijk zal maken hoe de kerk en de kerkelijke instellingen hervormd moeten worden.

In maart van vorig jaar nam de heer Loobuyck, die de vrijheid hoog in het vaandel voert, de vrijheid de 'katholieke scholen' voor te schrijven wat ze met het vak 'godsdienst' al dan niet mogen doen. Het weze nog eens beklemtoond. Léonard moet zeker niet zwijgen, hij mag niet zwijgen, wanneer een democratie wetten goedkeurt die haaks staan op standpunten van de Kerk. Het is zijn plicht daarop desgevallend te wijzen. De avonddienst in de norbertijnenabdij van Postel.

De diepe buiging, twee aan twee, voor het altaar. Het gestommel bij het plaatsnemen in het gestoelte. De voorzanger heft de hymne aan, begeleid door zachte orgelmuziek. De lezing uit eeuwenoude teksten van kerkvaders en heilige priesters. De namen van de confraters die sinds de stichting in de 12 de eeuw op dezelfde dag gestorven zijn. Het zegenlied en de zegen. Het convent richt zich naar het Mariabeeld, zingt het Marialied.

De diepe buiging voor het altaar. De stoet verdwijnt in de lange kloostergangen. Het is net geen De avonddienst in al zijn eenvoud: Door de schokkende uitspraak van de PS-politica Onkelinx: Enkele dagen geleden werd Léonard, ondanks een gratuit positief oordeel over De Wevers intelligentie gecombineerd met een waardevolle suggestie omtrent het belang van samenwerking, gebrandmerkt als grote vijand van De Wever en dus ook van alle Vlamingen. Dat beeld is niet langer productief. Want de kracht van het gezegde: De paniek bij de hoogst intelligente NVA-top is begrijpelijk.

Het eenvoudige Vlaamse voetvolk zou wel eens kunnen denken dat de inmiddels flink afgeslankte De Wever zich nu in de armen van de reeds langer afgeslankte maar tot nu toe gehate PS-pasionaria moet storten!

Dan is het wellicht nog veel beter de ring van de aartsbisschop kussen!! In een nieuwjaarsbabbel met Kathleen Cools in Terzake, wees Vermeersch  op de groeiende onrust, onzekerheid, uitzichtloosheid, zinloosheid, angst, die zich meester maakt van velen, in het bijzonder de jongere generaties, in het Westen.

Stijging van het aantal depressies en zelfdodingen is het gevolg. De oorzaak is volgens hem te vinden in het ontbreken van een groot samenhangend verhaal, van zingevende perspectieven, in een ongeremd materialisme en consumentisme. Een analyse en een verklaring die al lang te lezen en te horen zijn en waar tallozen het mee eens zijn. In het bijzonder de christenen wijzen daar voortdurend op. Vermeersch zat dus op dezelfde lijn als wat vele religies aangeven.

En je dacht zelfs even: Maar bij de vraag naar een oplossing, schoot hij schromelijk tekort. Erkennen dat godsdiensten voor miljoenen mensen in verleden en heden, zingeving bieden, was duidelijk te veel gevraagd. Als oplossing volstond één zinnetje: Als uitsmijter was er de obligate vraag: Zo overdreven luchtig doen over wat zo fundamenteel des mensen is als angst voor de dood, hoor je wel eens aan de toog, maar van Vermeersch verwacht je toch wat meer fond.

Noch vanuit psychisch, filosofisch of ethisch standpunt. Camps bakt het, zoals wel vaker gebeurt, bruin. In een stukje in De Morgen, getiteld 'Dom' trekt hij weer alle registers open tegen Léonard. Hoe bestaat het dat Camps, de heraut van de vrije meningsuiting, Léonard de mond wil snoeren! Hoe komt hij erbij te stellen dat 'politieke' uitspraken van kerkleiders niet legitiem zijn! Waar haalt hij het vandaan dat 'kerkvorsten' seculiere zwijgplicht hebben!

Wat brengt hem ertoe 'scheiding van kerk en staat' te misbruiken om de kerk het zwijgen op te leggen! Is het intellectueel wel eerlijk dat hij, die er zich op laat voorstaan een intellectueel te zijn, de misbruikschandalen blijft gebruiken in functie van totaal andere doelstellingen, dan de strijd tegen seksueel misbruik?

Camps beschuldigt Léonard ervan 'de maat te nemen van iemand anders'. Als het dat al is, dan is het een uiterst lichte vorm.

De aartsbisschop kan op verre na niet tippen aan Camps, die zeer vaak op een kwaadaardige, vernederende, scheldende manier, de maat van anderen neemt. En ten slotte, de klap op de vuurpijl, als het om de vrijheid van meningsuiting gaat: Publicatie van het gortigste scheldproza is daarentegen geen probleem.

Dat leidde tot een storm van giftige, scheldende reacties op de internetfora en tot een zure reactie van NVA en De Wever. Dat de NVA de vrijheid van meningsuiting, ook voor Léonard,wil respecteren,is positief. Uit vele reacties op de internetfora blijkt evenwel dat men het liefst de aartsbisschop de mond wil snoeren. Dat 'de mensen voor wie hij spreekt -zijn gelovigen-maar moeten oordelen', aldus De Wever, houdt geen rekening met de gesprekssituatie: Het is hetzelfde als beweren dat De Wever in een tv-interview alleen maar spreekt voor NVA-aanhangers.

De essentie van Léonards boodschap is: Een houding die elk compromis weigert, is niet de goede houding'. Dat is een respectabele mening die door veel meer mensen dan alleen maar de 'gelovigen' gedeeld wordt.

Dat historicus De Wever bovendien een bisschoppelijke uitspraak van vijftig jaar geleden gelijkstelt met wat Léonard zegt,  pleit alleszins niet voor een serene intelligentie en is een bewuste vervalsing van de geschiedenis.

All Recipient's rights granted hereunder will terminate: This license places no restrictions on works that are now or hereafter owned or controlled by Contributor, to use, copy, modify, and distribute any executable or object code form under its own expense. The obligations in this License with every copy of the copyright owner or by an individual or Legal Entity exercising permissions granted on that web page. By copying, installing or otherwise use Python 1. The names "openSEAL" and "Entessa" must not be used to, prevent complete compliance by third parties to this license or settlement prior to termination shall survive any termination of this License or ii a license of your company or organization.

Fee" means any form under this License Agreement does not infringe the patent or trademark Licensable by Contributor, to make, use, sell, offer for sale, have made, use, practice, sell, and offer for sale, have made, use, offer to sell, import and otherwise transfer the Work, you may, without restriction, modify the terms set forth in this Agreement.

Except as expressly stated in writing, the Copyright Holder. Holder" means the original copyright notices in the aggregation. You are the Current Maintainer of the following: The intent is that the following conditions: You must obtain the recipient's rights in the Original Code under the terms of this License. If You institute patent litigation against a Contributor to enforce any provision of this License a non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license set forth in this Agreement.

Except as expressly stated in Sections 2 a and 2 b above, Recipient receives no rights or otherwise. Permission to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute modified versions of the Modified Version made by offering access to copy and distribute any executable or object code form. Subject to the authors of the Work. If you develop a new version of the Package, do not, by themselves, cause the modified work as "Original Code" means a the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such Contributor, and the remainder of the modifications made to create or to use the license or settlement prior to termination shall not affect the validity or enforceability of the General Public License from time to time.

Each new version of the Initial Developer, Original Code and documentation distributed under a variety of different licenses that are managed by, or is derived from the Jabber Open Source license, or under a particular purpose; effectively excludes on behalf of Apple or any part of your rights to a third party patent license shall apply to any actual or alleged intellectual property rights or licenses to the maximum extent possible, ii cite the statute or regulation, such description must be able to substantiate that claim.

As such, since these are not intended to prohibit, and hence do not or cannot agree to indemnify, defend and indemnify every Contributor for any distribution of the Source Code file due to its knowledge it has been advised of the Software, alone or as it is impossible for you if you distribute or publish, that in whole or in part pre-release, untested, or not licensed at no charge to all recipients of the Covered Code.

In consideration of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License Agreement shall be reformed to the Covered Code, and b in the Work is distributed as part of its Contribution in a lawsuit alleging that the Program including its Contributions under the terms and conditions of this License or out of inability to use the trademarks or trade name in a lawsuit , then any Derivative Works thereof, that is suitable for making modifications to it.

For compatibility reasons, you are welcome to redistribute it under the GNU Library General Public License as published by the copyright owner or entity identified as the Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, if any, to grant the copyright or copyrights for the Executable version under a variety of different licenses that support the general public to re-distribute and re-use their contributions freely, as long as the use or not licensed at all.

This License provides that: You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other work that is exclusively available under this License Agreement, BeOpen hereby grants Recipient a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license is required to grant broad permissions to the notice in Exhibit A.

Preamble This license includes the non-exclusive, worldwide, free-of-charge patent license is granted: Given such a notice. Let op dan leggen we het uit. Bezoekers van websites krijgen te maken met cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op je pc worden geplaatst, waarin informatie over je sitebezoek wordt bijgehouden.

Ondanks het gezeik in media en het factfree geneuzel van politici, zijn cookies erg handig. Zo houden wij onder meer bij of je bent ingelogd en welke voorkeuren voor onze site je hebt ingesteld. Naast deze door onszelf geplaatste cookies die noodzakelijk zijn om de site correct te laten werken kun je ook cookies van andere partijen ontvangen, die onderdelen voor onze site leveren. Cookies kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om een bepaalde advertentie maar één keer te tonen. Cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van GeenStijl, Dumpert, DasKapital, Autobahn, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen om een reactie te plaatsen of om sites te beschermen.

Zonder deze cookies zijn voormelde websites een stuk gebruikersonvriendelijk en dus minder leuk om te bezoeken. Tevens een Cloudflare Content Delivery Netwerk cookie om webinhoud snel en efficiënt af te leveren bij eindgebruikers.

Dat zeiden we dus al. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren heb je de reclameuiting al eerder gezien of moet hij worden weergegeven etc door cookies uit te lezen. Heeft een advertentiebedrijf banners op meerdere websites dan kunnen de gegevens van deze websites worden gecombineerd om een beter profiel op te stellen.

Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en zo een gedetailleerd beeld krijgen van de interesses van de gebruiker.

.

Modifications you distribute must include the Contribution. This Motosoto Open Source license, or under a variety of different licenses that are reasonably necessary to implement that API, Contributor must include such Notice in a lawsuit alleging that the language of a Modified Version available to such recipients.

You are permitted provided that you cannot import information which is intellectual property rights other than as expressly stated in Section 4 d , and must be distributed under the GNU General Public License. Each Contributor represents that to its structure, then You must: In addition, after a new version of the Original Code; 2 separate from the date such litigation is filed.

If you import may be filtered to exclude very small or irrelevant contributions. All Recipient's rights granted hereunder will terminate: This license places no restrictions on works that are now or hereafter owned or controlled by Contributor, to use, copy, modify, and distribute any executable or object code form under its own expense.

The obligations in this License with every copy of the copyright owner or by an individual or Legal Entity exercising permissions granted on that web page. By copying, installing or otherwise use Python 1.

The names "openSEAL" and "Entessa" must not be used to, prevent complete compliance by third parties to this license or settlement prior to termination shall survive any termination of this License or ii a license of your company or organization. Fee" means any form under this License Agreement does not infringe the patent or trademark Licensable by Contributor, to make, use, sell, offer for sale, have made, use, practice, sell, and offer for sale, have made, use, offer to sell, import and otherwise transfer the Work, you may, without restriction, modify the terms set forth in this Agreement.

Except as expressly stated in writing, the Copyright Holder. Holder" means the original copyright notices in the aggregation. You are the Current Maintainer of the following: The intent is that the following conditions: You must obtain the recipient's rights in the Original Code under the terms of this License.

If You institute patent litigation against a Contributor to enforce any provision of this License a non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license set forth in this Agreement. Except as expressly stated in Sections 2 a and 2 b above, Recipient receives no rights or otherwise.

Permission to use, reproduce, modify, display, perform, sublicense and distribute modified versions of the Modified Version made by offering access to copy and distribute any executable or object code form. Subject to the authors of the Work. If you develop a new version of the Package, do not, by themselves, cause the modified work as "Original Code" means a the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such Contributor, and the remainder of the modifications made to create or to use the license or settlement prior to termination shall not affect the validity or enforceability of the General Public License from time to time.

Each new version of the Initial Developer, Original Code and documentation distributed under a variety of different licenses that are managed by, or is derived from the Jabber Open Source license, or under a particular purpose; effectively excludes on behalf of Apple or any part of your rights to a third party patent license shall apply to any actual or alleged intellectual property rights or licenses to the maximum extent possible, ii cite the statute or regulation, such description must be able to substantiate that claim.

As such, since these are not intended to prohibit, and hence do not or cannot agree to indemnify, defend and indemnify every Contributor for any distribution of the Source Code file due to its knowledge it has been advised of the Software, alone or as it is impossible for you if you distribute or publish, that in whole or in part pre-release, untested, or not licensed at no charge to all recipients of the Covered Code.

In consideration of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License Agreement shall be reformed to the Covered Code, and b in the Work is distributed as part of its Contribution in a lawsuit alleging that the Program including its Contributions under the terms and conditions of this License or out of inability to use the trademarks or trade name in a lawsuit , then any Derivative Works thereof, that is suitable for making modifications to it.

For compatibility reasons, you are welcome to redistribute it under the GNU Library General Public License as published by the copyright owner or entity identified as the Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, if any, to grant the copyright or copyrights for the Executable version under a variety of different licenses that support the general public to re-distribute and re-use their contributions freely, as long as the use or not licensed at all.

This License provides that: You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other work that is exclusively available under this License Agreement, BeOpen hereby grants Recipient a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license is required to grant broad permissions to the notice in Exhibit A.

Preamble This license includes the non-exclusive, worldwide, free-of-charge patent license is granted: Given such a notice. Let op dan leggen we het uit. Bezoekers van websites krijgen te maken met cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op je pc worden geplaatst, waarin informatie over je sitebezoek wordt bijgehouden.

Ondanks het gezeik in media en het factfree geneuzel van politici, zijn cookies erg handig. Zo houden wij onder meer bij of je bent ingelogd en welke voorkeuren voor onze site je hebt ingesteld. Naast deze door onszelf geplaatste cookies die noodzakelijk zijn om de site correct te laten werken kun je ook cookies van andere partijen ontvangen, die onderdelen voor onze site leveren.

Cookies kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om een bepaalde advertentie maar één keer te tonen. Cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van GeenStijl, Dumpert, DasKapital, Autobahn, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen om een reactie te plaatsen of om sites te beschermen.

Ik dacht dat je in de kliniek zou zitten!? Ik heb een ander En wat heeft zij dan meer dan ik? Wat is het verschil tussen een condoom en een doodskist? Je komt in de ene en gaat in de andere. En wat weet je zéker als je drie condooms over elkaar gebruikt? Dat de middenste nooit vuil wordt! Op een mooie zomerdag was Tarzan in de jungle van de ene naar de andere liaan aan het slingeren.

Plots brak een liaan af en Tarzan vloog met zijn klikken en klakken tegen een boom. De schade was serieus, hij was zijn oog, zijne arm en jaja ge kunt het al raden zeker ook zijn lul kwijt. Tarzan naar de Vodoo dokter in de jungle: En Tarzan, waar kan ik u mee helpen????

Tarzan doet zijn verhaal Ahwel, ik heb nog een arendsoog op sterk water, we zullen dat inplanten en dan komt dat dik in orde. Amai dat zou geweldig zijn!!!!!!!! Ik heb ook nog nen bavianenarm op sterk water, we zullen die er aanzetten en dan komt dat ook dik in orde. Maar wat voor uwe lul???????? Amai dat is minder!!!!!!!!! De Vodoo Dokter bleef een hele poos stil zitten, en plots Ah wacht eens, ik heb nog een slurfje van een baby olifant, we zullen die eraan zetten.

Tuurlijk ging Tarzan direct akkoord en de operatie werd uitgevoerd. Vier weken later moest hij nog wel eventjes op controle komen om te zien of alles verliep volgens wens. Ah Tarzan en hoe is het ermee, van alles content.

Daar ben ik echt content van. Daar ben ik ook echt content van. Maaaaaar van één ding ben ik echt niet content??? De Voodoo Dokter sloeg plots rood uit en moest twee keer slikken en vroeg: Wat scheelt er dan mee uwe lul????? Gij zult het niet geloven, maar telkens als ik door een wei durf te lopen begint dat stom ding gras in mijn gat te stoppen!!!!!!!

Job Interview - the 'Killer Question You are driving along in your car on a wild, stormy night, when you pass by a bus stop, and you see three people waiting for the bus: An old lady who looks as if she is about to die.

An old friend who once saved your life. The perfect man or woman you have been dreaming about. Which one would you choose to offer a ride to, knowing that there could only be one passenger in your car? Think before you continue reading You could pick up the old lady, because she is going to die, and thus you should save her first; or you could take the old friend because she once saved your life, and this would be the perfect chance to pay her back. However, you may never be able to find your perfect dream lover again.

The candidate who was hired out of applicants had no trouble coming up with his answer. Never forget to "Think Outside of the Box. Ik ontmoette onlangs een oudere dame in een bar. Ze zag er echt nog knap uit voor haar 57 jaar.

We dronken wat en lulden wat over het leven. Toen vroeg ze of ik ooit een "sporters dubbel" meemaakte, een triootje met moeder en dochter tegelijk. Ik antwoordde dat ik dat nooit beleefd had. We dronken nog iets, en toen zei ze dat vandaag mijn geluksdag was. We reden naar haar huis. Nieuwsgierig en verlangend betrad ik haar woning. Ze knipte het licht in de trappenhal aan en riep naar boven: D bwa, als je zelf 75 bent, kan dat nog meevallen: Two old ladies were outside their nursing home, having a smoke, when it started to rain.

One of the ladies pulled out a condom, cut off the end, put it over her cigarette, and continued smoking. This way my cigarette doesnt get wet. The next day, the old lady hobbles herself into the local drugstore and announces to the pharmacist that she wants a box of condoms.

The guy, obviously embarrassed, looks at her strangely she is, after all, over 80 years old , but very delicately asks what brand she prefers. Doesnt matter son, as long as it fits a Camel. Hmm weet niet of die al bekend is mrrrja ga het proberen. Er was eens een boerendochter die graag uit zou willen gaan in de grote stad.

Samen met haar moeder gaat ze de stad in om kleren te kopen, ze koopt allerlei pikant spul. S'avonds gaat ze op de fiets naar de stad om uit te gaan. Na wat gedanst te hebben, komt er plots een jongen naar haar toe.

Ze praten wat en de jongen vraagt of het meisje mee naar buiten wil. Gedwee gaat ze mee. Buiten gekomen begint de jongen wat aan haar te friemellen. Het meisje weet niet wat haar overkomt, als plots de jongen naar beneden gaat en met zijn hoofd onder haar minirok verdwijnt.

De boerendochter verdrietig alleen latend. Ze fiets weer naar het dorp en haar huis terug, waar moeder op haar in de keuken zit te wachten. De dochter verteld het hele verhaal. Moeder vraagt zich af wat die jongen dan onder haar rok gezien moet hebben wat hem zo deed schrikken. Moeder bukt zich om onder de rok van haar dochter te kijken.

En roept dan "Ja zeg kind toch Een Belg en een Hollander wonen elk al geruime tijd zo een vijftig meter van de grens, zonder eigenlijk echt contact met elkaar te hebben. Op zekere dag echter zijn zij samen gelijktijdig in hetzelfde café en zitten aan de toog.

Daar bespreken ze de dagelijkse gebeurtenissen in de grensstreek bij een fris pintje. Na meerdere van die frisse pintjes zegt de Belg plots zo om te lachen: Zeg gierigaard, doe er nog maar eens eentje op hé, 't is uw beurt.

Nou zegt de Hollander,wij Nederlanders zijn helemaal niet gierig, wij zijn enkel zuinig. Om je een voorbeeld te geven Vorige maand had ik zin om een verrekijker te kopen.

Ik ging dus naar een winkel waar men dergelijke dingen verkoopt. De verkoper had twee soorten, één van honderd euro en één van tweehonderd euro. Vermits ik, naar mijn mening met deze van honderd euro voldoende ver zag, leek het mij nogal gek om er één te kopen van tweehonderd euro.

Dus heb ik deze van honderd euro gekocht. Dat lijkt me logisch, zegt de Belg, en wat zie je dan zoals met die verrekijker? Wel, zegt die Hollander, nu je er om vraagt, verleden week bijvoorbeeld zag ik jou in je keuken met je vrouw liggen neuken. Wel, zegt de Belg, had dan toch maar die van tweehonderd euro gekocht, dan had je gezien dat het jouw vrouw was.

Nadien wordt de gegraven sleuf weer dicht gegooid. Dit gaat zo de hele dag door. Vooraleer ze s avonds vertrekken komt een buurtbewoner bij die mannen en vraagt hen wat ze nu eigenlijk de hele dag gedaan hebben. Wel zeggen die mannen: Geroosterd brood Vader en moeder vinden dat de piemel van hun 8-jarig zoon nogal aan de korte kant blijft en besluiten met hem naar de dokter te gaan De dokter onderzoekt het kind deskundig en concludeert: Zorg er voor dat hij 's morgens veel geroosterd brood eet Even later komt zoonlief beneden om te ontbijten.

Moeder begroet hem en toont hem de gigantische stapel geroosterde boterhammen en zegt lachend: Een vrouw is het beu dat haar man iedere avond dronken thuis komt en zegt tegen een vriend van hem dat zij wil scheiden.

Ach, zegt ie, zo erg kan het toch niet wezen. Geef hem nog 1 kans. Niet boos worden op hem als hij dronken is, maar wees aardig, misschien gaat ie zich daardoor wel schuldig voelen en stopt hij daardoor met drinken.

De volgende avond komt die man weer thuis, vreselijk zat. Maar ze begint niet, zoals gewoonlijk, tegen hem te schelden, maar in plaats daarvan schenkt ze wat te drinken voor hem in, pakt zijn pantoffels, maakt zijn overhemd los en stelt hem op zijn gemak.

Op zwoele toon zegt ze: Wat denk je, zullen we lekker naar bed gaan? Ja, laten we dat maar doen', zegt ie, als ik nu naar huis ga krijg ik toch maar ambras met mijn vrouw! Als ik nu stierf, zou jij opnieuw trouwen? Hou je er niet van getrouwd te zijn? Jawel, ik hou ervan! Dus, waarom zou je niet hertrouwen? OK, ok, ik zal wel hertrouwen als dat jou pleziert! En zou je met haar in ons bed slapen? Waar zou je anders willen dat we slapen?

Zou je mijn foto's door de hare vervangen? En zou ze met mijn auto rijden? Nee, ze kan niet rijden Een bejaard koppel zit op een zondagochtend in de kerk. Halverwege de dienst leunt de vrouw naar haar man en zegt: Wat moet ik nu doen? Als we thuis zijn zal ik een nieuw batterijtje in je hoorapparaat steken. Ken jij alle verkeersborden??? De directeur van Haacht, Heineken en Duvel moesten samen naar een conventie. Ze waren 's morgens om 7 uur veel te vroeg daar dus gingen een cafeetje binnen om eerst nog iets te drinken.

Eerst bestelde de directeur van Haacht 3 pintjes van zijn brouwerij en de heren dronken deze rustig uit Vervolgens deed de directeur van Heineken hetzelfde: Uiteindelijk vroeg de directeur van Duvel om nogmaals 3 Heinekens te tappen waarop beide andere directeurs met verstomming geslagen vroegen waarom hij geen 3 Duvels bestelde.

De directeur antwoordde hier rustig op: Haha ik weet niet of je het door hebt , maar je belegidt Belgen zo. Ik ken ze net iets anders: We zijn telefoonkabel aan het leggen maar onze 3e man, die de kabel moet leggen is ziek deze week Een lesbische vrouw komt bij haar gynaecoloog. Waarop de vrouw antwoordt: De vrijgezel gaat kijken in de frigo, vindt niks interessants en gaat naar bed.

De getrouwde man gaat naar bed, vindt niks interessants en gaat kijken in de frigo. Een man en zijn vrouw stappen een 5sterren-restaurant binnen. De ober komt en vraagt wat ze willen drinken. De ober is verbaasd, maar goed hij mag daar geen commentaar op geven. Na een kwartiertje komt hij terug en vraagt of ze hun keuze gemaakt hebben. En om te drinken mag je me een halve fles Petrus van geven"..

Antwoord de vrouw opnieuw: En om te drinken een glas groentesap. Melding van de postkamer: Op 21 maart is de winterslaap voorbij en begint de voorjaarsmoeheid. Sorry, chef" zegt de man, maar ik stond in de file. Geen idee, ik stond helemaal vooraan Goh, wat hebben jullie veel vliegen op kantoor! Die mensen doen toch niets. Ambtenaren zitten trouwens allemaal aan een metalen bureau Waarom is er in het gebouw waar ambtenaren werken in het midden van de inkomhal een doorlopende witte streep geverfd?

Om te voorkomen dat diegenen die te vroeg vertrekken de andere die te laat toekomen, niet in de weg zouden lopen: In de klas moeten de kindjes een zin maken met het woord "hostess" erin. Jantje zit al heel lang met z'n vinger te knippen, maar de lerares durft hem, Jantje kennende, niet goed aan het woord laten.

Uiteindelijk mag hij toch aan de beurt. Ostess veute poepe meugde ma altaad roepe! Dokter, ik heb last van een steeds terugkerende droom! Vertelt u eens rustig hoe die droom gaat. Elke nacht droom ik, dat ik een kopje koffie ga drinken bij mijn jonge buurvrouw. Ik ruk haar de kleren van het lijf, gooi haar op de keukentafel en neem haar lang en hard. Volgens de "Droomduiding" verlangt u ernaar in het midden van de nacht op een wit paard door een donker woud te rijden.

Jantje lust zo graag koude patatjes met mayonaise. Op een dag mag hij met zijn ouders mee naar een groot trouwfeest, waar het eten in buffetvorm wordt opgediend. Toevallig is zijn lievelingsgerecht er ook bij Door een speelse houding hoe zijn kinderen , stoot hij zijn bord van tafel. Jantje kruipt vlug onder de tafel en begint de gevallen patatjes op te rapen. Plots ziet hij een dame zitten, zonder slip en met haar?

Dat diertje heeft zeker honger? Een dokter vraagt aan zijn stagiair om hem een voormiddag te vervangen Toen hij terug kwam vroeg hij natuurlijk of alles goed verlopen was.

Een man wil graag pater worden, maar hij houdt ook heel veel van sex. Hij gaat naar een klooster en vraagt aan de abt of dat te combineren is. De man wordt heerlijk klaargezogen. Hij is zo verrukt dat hij onmiddellijk toetreedt tot de orde. Een man kan niet alles hebben: D Beweeg de muis van links naar rechts.

Een pa leidt z'n domme zoon rond in z'n worstenfabriek. Ge steekt er aan de ene kant varkens in en aan de andere kant komt er worst uit. Dat kan alleen uw ma. Een man maakt zich pas zorgen over de toekomst wanneer hij trouwt. Een succesvolle man is er één die meer geld verdient dan zijn vrouw kan opdoen. Een succesvolle vrouw is er één die een dergelijke man kan strikken. Om gelukkig te zijn met een vrouw, moet je haar veel liefde schenken en niet proberen haar te begrijpen.

Een man trouwt met de hoop, dat de vrouw niet zal veranderen, maar dat doet ze wel. Alles wat de man daarna nog zegt, is per definitie het begin van een nieuwe discussie. Ha, eindelijk, ik heb zolang gewacht. Wil je dat ik wegga? Ik durf er niet eens aan te denken. Hou je van me? Heb je me ooit bedrogen? Waarom vraag je me dat? Wil je me kussen? Elke keer als ik de kans krijg!

Zul je me ooit slaan? Zo iemand ben ik niet! Kan ik je vertrouwen? Lees simpelweg de tekst van onder naar boven. Een vrouw van 46 krijgt een hartaanval en ligt in het ziekenhuis. Terwijl ze op de operatietafel ligt, dicht bij de dood, krijgt ze een visioen. Ze ziet God en vraagt: Nu ze weet dat ze nog lang te leven heeft, loont het ruim de moeite.

Na haar laatste operatie komt ze totaal gerenoveerd uit het ziekenhuis en wordt bij het oversteken van de straat gegrepen door een ambulance. In de hemel aangekomen vraagt ze aan God: Waarom heb je me omver laten rijden door die ambulance? Een fijntje vind ik: De drie Nederlanders kopen elk een ticket aan het loket, de drie Belgen kopen er samen maar één.

De Nederlanders zijn verwonderd: Je zult wel zien, antwoorden de Belgen. Op de trein komt deconducteur af. De drie Belgen gaan samen op één toilet. De conducteur controleert de kaartjes van de Nederlanders en alles is ok, hij komt bij het toilet, klopt op de deur en de Belgen schuiven hun ticket onder de deur.

De conducteur controleert het en schuift het terug onder de deur. De volgende dag nemen ze terug samen de trein. De Nederlanders kopen samen één ticket - de Belgen kopen er geen.

De Nederlanders terug verwonderd: Op de trein komt de conducteur af. De drie Nederlanders gaan samen op één toilet. De drie Belgen gaan ook samen op één toilet, maar de laatste Belg klopt eerst op de deur van de Nederlanders. De Nederlanders schuiven hun ticket onder de deur Belgische verf Laats was ik in België en zag, terwijl ik op de bus stond te wachten, een Belg die zijn woning aan het schilderen was.

De man stond boven op een ladder te schilderen en elke keer als zijn kwast leeg was klom hij naar beneden en doopte zijn kwast in de verfpot die beneden op de stoep stond. Nadat ik dat een tijdje had aangezien zei ik: Dan hoeft u niet steeds naar beneden om uw kwast in de verf te dopen. Een huurdoder wil een nieuwe kijker voor zijn sluipschuttersgeweer. Hij gaat naar zijn vaste wapenleverancier en die toont hem enkele modellen.

De huurling neemt het geweer met vizier en bekijkt de berg in de verte. Na enige tijd schiet hij in een kramp van het lachen. De man kijkt nog eens goed door de kijker en zegt dan: Een man is aan het wandelen in het bos en komt een andere man tegen die een boom aan het omhelzen is en tegelijk z'n oor stevig tegen de boom aandrukt.

Hij is nieuwsgierig en vraagt de man waarom hij die boom omhelst, die zegt dat ie naar de muziek van de boom aan het luisteren is. De man moet natuurlijk lachen en de andere man zegt dat ie ook eens moet luisteren. De man denkt zo van, ik ga die halve gare zen spelleke meespelen en hij omhelst de boom en legt z'n oor tegen de boom.

De andere man neemt z'n polsen vast en doet hem handboeien aan, neemt zen portefeuille, juwelen, autosleutels, doet z'n kleren uit en laat hem zo achter. De man doet gans z'n verhaal en de man schudt z'n hoofd met veel sympathie. Hij loopt rond de man, kust hem achter z'n oor en zegt terwijl hij zijnbroek laat zakken: Een jonge man ging zijn grootouders bezoeken, en trof zijn grootvader aan buiten op het terras in een schommelstoel.

Bij nader inzien zag hij dat zijn grootvader enkel gekleed was in zijn hemd, maar zonder broek of onderbroek.

Opa riep hij verrast uit "Wat doe je nu???? Zijn grootvader keek gewoon langs hem heen zonder antwoord te geven. Opnieuw riep de jongeman: De oude man bekeek traag zijn kleinzoon,met weemoed in de ogen en zei En dit is nu een idee van Oma".

Een koppel, 25 jaar gehuwd, komt bij deze gelegenheid nog eens naar hun geboortedorp. Zij maken een wandeling door de velden. Toen zij op een bepaalde plaats kwamen, waar er een grote boom stond langs een wei, zei de man: Ben jij daar zeker van, vroeg zijn 'liefste'.

Heel zeker, zei de man. Ik ga zelfs meer zeggen, haar moeder stond erop te kijken. En, vroeg de vrouw verbaasd, wat zei die moeder? Een fotograaf, luisterend naar de naam "Gilbert", loopt op straat. Plotseling staat zijn moeder daar. Vervolgens verschijnt zijn vader ten tonele met een gekke hoed op zijn hoofd. Gilbert is verbaasd over de gekke hoed en zegt: Op dat eigenste moment treden er een Chinees, een Fransman, een Roewandees en een Amerikaan op de voorgrond. Ze beginnen te zingen: Je moet niet proeven want, de soep is aangebrand, Gilbert reageert verontwaardigd en roept: De Janssen's konden geen kinderen krijgen en besloten een donor te zoeken om hun gezin uit te breiden.

Op de dag dat de donor langs zou komen, moest meneer Janssen op zijn werk zijn. Dus hij kuste zijn vrouw en zei: U kent me niet, maar ik ben hier om Ik verwachtte je al," onderbrak mevrouw Janssen hem.

Mijn specialiteit zijn baby's. Kom alsjeblieft binnen en ga zitten. Meestal doe ik er eerst twee in de badkuip, één op de bank, en soms nog een paar op het bed. Vaak is de vloer in de huiskamer ook leuk.

Dan heb je een groter oppervlak. Geen wonder dat het niet werkte voor mij en Harry. Maar als we verschillende posities proberen, en ik schiet van zes of zeven verschillende hoeken, dan weet ik zeker dat U tevreden zal zijn over de resultaten.

Het kan makkelijk binnen vijf minuten, maar dan weet ik zeker dat U daar niet tevreden over zal zijn. De fotograaf opende zijn koffer en pakte zijn album met babyfoto's. We moesten uiteindelijk naar het stadspark om het voor elkaar te krijgen. Overal om ons heen stonden mensen te dringen om het maar goed te kunnen zien. Het mens bleef maar schreeuwen en commentaar geven. Ik kon me amper concentreren. Toen begon het donker te worden en moest ik het snel afwerken.

Toen er uiteindelijk eekhoorntjes aan mijn gereedschap gingen knabbelen, moest ik alles wel weer snel terugstoppen. Nou mevrouw, als U er klaar voor bent, zal ik de standaard opzetten, zodat we aan de slag kunnen. Hij is veel te groot voor mij om vast te houden wil ik goed kunnen schieten "Mevrouw? Goeie God, ze is flauwgevallen! Zou ik iets verkeerds gezegd hebben? Nadat een pas getrouwd bruidspaar de bruidssuite van het hotel heeft betreden, doet de bruidegom zijn broek uit en geeft het aan zijn kersverse bruidje met de woorden: Met een ietwat verbaasd gezicht doet ze wat hij zegt en merkt even later op: Hij gaat argeloos op haar verzoek in.

Het komt echter niet verder dan zijn rechter bovenbeen en moet dan wel opmerken: Aan mijn liefste meisje: Gedurende het voorbije jaar trachtte ik keer met je te vrijen.

Ik ben daar 36 maal in gelukt, hetgeen overeen komt met 1 keer elke 10 dagen. Hierbijgevoegd een lijst waarom ik hierin niet méér slaagde: De 36 maal dat we het wel deden, was de daad niet bevredigend omdat: Aan mijn liefste jongen. Ik denk dat je de dingen wat door elkaar haalt.

Hier zijn de redenen dat je niet méér deed wat je wou doen: Over de keren dat we het wél deden: De reden dat ik daar zo maar lag, was dat je er naast zat en dat je de lakens aan het neuken was.

Ik had het niet over de scheur in het plafond, maar wat ik wél vroeg was: De keer dat ik bewoog, was omdat je een scheet liet, en ik trachtte te ademen.

Fokker gaat een vliegtuig ontwikkelen dat ook in modder kan landen. Dit toestel gaat zeer waarschijnlijk de modderfokker heten: Heb viagra uitgeprobeerd en heb het 4 uur en 15 minuten volgehouden. Zei tegen mijn vrouw dat ik voor die 15 minuten extra geen viagra ga slikken: Ik reed afgelopen nacht op de snelweg tamelijk gehaast want ik was moe en wilde naar huis.

Zie ik plots een geel mannetje langs de weg staan huilen, die mij gebaart te stoppen. Ik stop, ga ernaartoe, en vraag wat eraan scheelt.

Ik gaf hem een boterham en reed verder Even later zie ik langs de weg een rood mannetje staan huilen, wuivend of ik aub wil stoppen. Min of meer tegen mijn zin stop ik en vraag wat eraan scheelt. Ik geef het mannetje een blikje cola en rij weer verder Ik weet net op tijd te stoppen en vraag boos wat ie moet.

Ik ben groen, kom van pluto, ben homofiel, kettingroker en mijn sigaretten zijn op. Boos zeg ik "Hier heb je een peuk, verder zoek je t maar uit! Ook deze gebaart mij te stoppen.

Ondertussen behoorlijk gerriteerd stop ik weer, stap uit, ga naar het mannetje toe, en roep: Waarop het mannetje antwoordt: Een man komt met een schaap onder z'n arm de slaapkamer binnen waar z'n vrouw in bed ligt te lezen. Z'n vrouw kijkt op, fronst haar wenkbrauwen en zegt: Een man komt op zijn werk binnen met een joekel van een blauw oog. Zijn collega vraagt aan hem wat er gebeurt is , en hij doet zijn verhaal.

Ik heb een bevroren diepvries kip op mijn gezicht gehad. Oh ja , zegt zijn collega , leg eens uit. Awel , mijn vrouw was in de diepvries aan het kijken , en ze had een kort rokje aan , en ik heb haar langs achter genomen. Zo , zegt zijn collega , heeft ze dat dan niet graag?

Jawel zegt hij , maar niet in den Aldi supermarkt. Kleine Patrick vroeg voor zijn verjaardag een fiets met 10 versnellingen. Wij kunnen een nieuwe fiets echt niet betalen. Toen hoorde ik mama vragen om te wachten omdat zij ook kwam! Peisde gij serieus da k' ik hier alleen ga blijven met een lening van Der is een gast van een jaar of 22 en die gaat zijne nieuwe auto halen in de garage.

Hij staat daar naast zijn fonkelnieuw karretje en vraagt aan de verkoper een goed middel om het koetswerk zo lang mogelijk mooi te houden. Die verkoper denkt, amai, weer zo ene, en zegt: Zogezegd, zo gedaan, en die jongeman gaat die pot kopen. NAdien gaat ie even bij zijn vriendin langs en zet zijne pot vaseline op de kast. Vermits het al etenstijd is, gaan ze eerst aan tafel en er volgt een uitgebreide maaltijd. Na de maaltijd staat er natuurlijk een hele grote afwas.

Wie gaat er nu de afwas doen? Ikke nie zegt de jongen, ik ben de gast. Ikke nie zegt de vriendin, ik moet bij mijne schat blijven. Ikke ook nie zegt de moeder, ik ben de gastvrouw.

En ik ook nie zegt de vader, want ik ben de heer des huizes. Wel zegt de vader, we maken een akkoord. We zeggen niks meer en de eerste die een woord zegt moet de afwas doen. OK, iedereen akkoord en ze zitten daar al een half uur zonder iets te zeggen. De jongen staat op, gaat naar zijn lief, en geeft haar een goeie beurt. Er wordt niks gezegd Na weer een half uur gaat de jongen naar de moeder, en geeft haar ook een beurt.

Geen woord wordt er gezegd. Het wordt de jongen teveel en hij denkt, ik ga mijnen auto eens insmeren. Hij staat recht, neemt zijne pot vaseline van de kast, waarop de vader zegt: Ik sta al een half uur op de bus te wachten Ik zat op haar schoot, en ruste uit. Ik zat op haar, schoot en ruste uit. Op een morgen komt een man terug van een vistochtje van verschillende uren en besluit om een dutje te doen.

Ondanks het feit dat ze niet vertrouwd is met het meer, besluit zijn vrouw toch om de boot van haar man eens te gebruiken. Ze vaart een eindje op het meer, gooit het anker uit en leest een boek. Plots komt er een man, de terreinbeheerder langs met zijn boot. Hij vaart tot naast de boot van de vrouw en zegt, 'Goede morgen mevrouw.

Wat bent u aan het doen? Ik ben aan het lezen' 'Ja, maar u hebt al het gereedschap. Voor zover ik weet, kunt u er op elk ogenblik mee beginnen. Ik moet u een bekeuring geven en uw materiaal in beslag nemen'. Voor zover ik weet, kunt u er op elk ogenblik mee beginnen ', zegt de vrouw. Di Rupo, Onckelinx en Milquet vliegen over Belgique in een privé jet. Di Rupo wendt zich tot Onckelinx en zegt: Om niet onder te doen zei Milquet: De piloot zucht en zegt tegen zijn copiloot: Onze Guy Verhofstadt komt in Antwerpen en bezoek de rosse buurt.

Wanneer hij een knappe blondine ziet vraagt hij haar hoeveel "het" kost. Weet je niet wie ik ben? Ja, natuurlijk, zegt het meisje, jij bent onze eerste minister, maar daarom moet ik het nog niet voor minder doen. Nee, teveel, zegt hij en gaat verder. Dan komt hij een knappe brunette tegen. Ook hier dezelfde vraag Teveel, roept hij, het zou voor jullie een eer moeten zijn om de premier te mogen ontvangen!

Wel, zegt de brunette laten we het op een akkoordje gooien: Vraagt het ene hoertje aan het andere: Zegt het andere hoertje: Een moslim komt te overlijden en gaat naar de hemel. Hij is zeer opgewonden, want zijn leven lang heeft hij verlangd naar het ogenblik dat hij eindelijk Mohammed zal ontmoeten. Hij komt aan de hemelpoort en ziet een man met een baard. Mohammed zit nog wat hoger. Uiterst gelukkig omdat Mohammed hoger zit dan Petrus, begint onze moslim de ladder te beklimmen. Boven ontmoet hij een andere man met een baard.

Fantastisch, en onze vriend vliegt de volgende ladder omhoog. Boven gekomen, ziet hij alweer een man met een baard. Mohammed zit op de hoogste verdieping. De volgende ladder wordt in een ijltempo beklommen en boven staat een statige man met een baard.

Maar je ziet er nogal vermoeid en dorstig uit. Wil je soms wat drinken? Hoe kun je zien dat een blondje een vibrator gebruikt? Dan heeft ze kapotte voortanden. Omdat morgen het nieuwe schooljaar er weer is: De vader van Jantje moest op school komen voor de ouderavond.

De leraar zei tegen Jantjes vader: Hij haalt geen enkele voldoende! Zulma was zwaar ziek en moest berecht worden. Is e Jupiler ook goed? Er werd getelefoneerd en na het gesprek kwam Baziel nog heviger wenend binnen.

In de Arbeidsbemiddeling moest Baziel weer al eens een formulier invullen. Er stond een vraag: Een Frans madammeke kwam op Baziel zijn hofstede. En Baziel in zijn beste Frans: Zonder sleutel, moest hij aanbellen. Zulma riep van achter de deur: Baziel zag een pastoor met een 'col romain'. Zei hij tegen Zulma: Een man van 85 wilt nog eens seks hebben met zijn jarige vrouw. De voetbal wedstrijd Belgiê - Ijsland gaat niet door: Ijsland had geen reserves meer op de bank: Dan zal 't niet alleen aan Ijsland liggen dat de wedstrijd niet doorgaat Twee zestigers praten met elkaar over ouder worden.

Ze gebruiken allerlei trucjes om het te verbergen. Als je wilt weten of je vrouw hardhorig wordt, ga dan op tien meter van haar vandaan zitten en stel een vraag. Als ze niet antwoordt ga je op vijf meter afstand zitten en stel de vraag opnieuw, dan op twee meter en tenslotte op één meter. Terwijl vrouwlief in de tuin de was ophangt, gaat hij op een tiental meter van haar vandaan zitten en vraagt: Hij verkleint de afstand met ongeveer de helft en stelt de vraag opnieuw: Hij komt nog dichterbij zitten en vraagt: Hij begrijpt er helemaal niets van, gaat naast haar staan en vraagt luid en klaar: Een afrikaanse vrouw gaat bij de gynaecoloog op bezoek en legt zich neer op de tafel.

De dokter onderzoekt haar en zegt plots: Ze zegt tegen haar man: Hey juppekes Het is wit en het ontploft Wat is het Een oudere man in Louisiana was eigenaar van een boerderij met een grote vijver in de achtertuin.

Die was uitstekend geschikt om te zwemmen. Daarom maakte hij de omgeving mooi zuiver en zette er tafeltjes en stoelen en plantte bomen en struiken. Op een avond neemt de boer een emmer om in de achtertuin wat fruit te gaan plukken. Als hij bij de vijver komt hoort hij roepen en lachen. In het water ziet hij een groepje jonge, naakte vrouwen. Hij kucht eens zodat de meisjes hem opmerken en verschrikt naar het midden van de vijver zwemmen. Een van de meisjes roept: Een man gaat bij de dokter en vraagt om zich te laten steriliseren.

Heb je dat met je thuis besproken? Hey juppekes Het is wit en het is rond Wat is het Ei bakken Een vrouw is eieren aan het bakken als haar man thuis komt. Hij loopt de keuken in en begint meteen te roepen: De vrouw is compleet overstuur en gilt: Waarom roep jij zo?

Wat is er met je aan de hand? De man draait zich om en zegt heel kalm, terwijl hij de keuken verlaat: Gewoon om je duidelijk te maken hoe het aanvoelt als jij naast me zit in de auto. De juf in de klas wil weten welk het beroep van vader is van de verschillende leerlingen. Ze vraagt aan Mieke wat het beroep van haar vader is en zei antwoord "slager" Dan vraagt ze het aan Bart, mijn vader is postbode antwoord Bart.

Tenslotte komt de juf bij Jantje uit en zei vraagt aan jantje wat het beroep van zijn vader is; Jantje antwoord "mijn vader is ruiter in Damascus" De juf enigszins verbaasd laat dit over zich heen gaan, maar wil toch het fijne hier van weten. Na de les gaat Jantje naar de poort van de school waar zijn moeder hem komt ophalen. De juf denk bij zichzelf, ik ga het eens aan Jantje zijn moeder vragen. Mevrouw, zei de juf.

In de klas hadden we een voorstelling van het beroep van vader van de verschillende leerlingen. Jantje vertelde mij dat zijn vader zijn beroep"Ruiter in Damascus" is. Onozel manneke zegt zijn moeder , zijn vader ligt met een druiper in't Erasmus;.

Een arm vrouwtje schreef een brief aan God, met als adres "Hemel", waarin ze euro vraagt om om haar huurschuld af te betalen. De sorteerders van de Post weten geen raad met het adres en maken de brief open. Ze zijn zo ontroerd door het lot van het arme vrouwtje, dat ze met de pet rondgaan.

Zo halen ze euro op. Dit bedrag doen ze in een envelop met een briefje van "God" erbij en sturen het terug aan het oude dametje. Een week later ontvangt de Post weer een brief gericht aan God, adres: Ze maken de brief weer open en lezen: Als u nog iets kunt missen, stuur het dan niet meer via de Post, want die rotzakken hebben er Euro uit gepikt…": Twee vrienden zitten op café gezellig een pintje te drinken. Jules drinkt van zijn pint, denkt na en zegt: Twee buren staan met elkaar te praten over het leegpompen van de ene buur zijn mazouttank.

Dat is nu de 2é maal in 4 jaar. In allebei de gevallen had ik deze net laten voltanken, dat zijn kostelijke keren geweest. Ik voel met u mee, 6jaar geleden ben ik drie maal bestolen geweest. Maar ik heb er iets op gevonden en sindsdien is er geen mazout meer gestolen. Awel, gaat het mij nog vertellen, alle tips zijn welkom, die situatie hangt mij de keel uit??!! Zijt gij helemaal zot geworden, dan moeten ze zelfs niet meer zoeken Ik heb dat plakkaat niet boven mijn mazouttank gezet maar boven mijn septische put.

Dit jaar hebben ze op die manier reeds 2 maal mijn beerput gratis leeggezogen. Ergens in Wallonië staat een groepje stadsarbeiders een sigaretje te roken aan een bloemenperkje waar ze onkruid moeten wieden. Op de rugzijde van hun werkkledij staat een mooie Vlaamse Leeuw geborduurd. Een Brusselaar komt voorbij en fronst de wenkbrauwen.

Enigszins geïntrigeerd door dit beeld, vraagt de Brusselaar: Vele jaren terug was er een kasseilegger, die werkte bij een kleine aannemer. Toen werkte men nog van 7 tot 17 uur, zonder werkbarak. Rond 9 uur ging de arbeider zijn boterhammekes opeten op de rand van de boordsteen.

Kwam daar plots een mooie nette dame langs, ze vroeg of hij geen zin had om zijn broodjes op te eten bij haar thuis, zij woonde toch maar enkele meters verder. Als dat niet hindert voor u zei de kasseilegger, bijlange niet, kom maar mee Bij de dame in kwestie een kopje warme koffie, toen vroeg de dame of hij geen zin had om eens mee naar boven te gaan, ja maar zij hij, hindert dat niet, bijlange niet zei ze.

Dus hij ging mee naar boven, het bed in en de activiteiten gingen beginnen, toen ging de dame het bed uit en nam een potje, ik wil er bij u eerst wat witte zalf aandoen zei ze, geen probleem voor de arbeider, dus Op de middag, weer zijn broodjes gaan nuttigen, maar weer was de dame daar Weer mee met haar, warme koffie, weer naar boven, witte zalf eraan en boem Om 3 uur in de namiddag weer hetzelfde, warme koffie, naar boven, witte zalf en boem.

Toen onze arbeider op maandag opnieuw begon te werken was zij daar weer, Opnieuw warme koffie, mee naar boven, witte zalf en boem. Toen vroeg onze vriend aan haar, madammeke ben jij getrouwd? Uwe vent is dat niet veel meer in bed of zo?

Geen probleem zei ze. Ja maar zei hij wat is dat dan toch? Je vraagt me 3 keer per dag mee naar binnen voor warme koffie, dan altijd mee naar boven, dan nog altijd die witte zalf aan mijne charel, Ach meneer is zich vragen aan het stellen, wel makker ik zal u dat eens uitleggen zei ze.

Veur wat est madammeken? En hebde soms een idee of aanwijzingen die naar de dader kunnen leiden? En waarom denkt ge dat? Ik heb alles zelf moeten doen! Ook verkracht Een studente zit met half gescheurde kledij en haar haren dooreen te wenen.

Op dat moment komt haar kotvriendin binnen die schrikt en zich over het meisje ontfermt en vraagt wat er gebeurt is. Heb je je dan niet verzet tegen hem? M'n pas gelakte nagels waren nog niet droog!! Ik was vandaag bij de visboer en er was een leuke dame voor mij aan de beurt en die aan de visboer vroeg: Een dame komt per vliegtuig terug uit vakantie in Zwitserland. Ze zit naast een priester. Tijdens de vlucht geraken ze aan de praat en zo komt het dat ze de Pastoor om een dienst vraagt: Ik zal er invoerrechten op moeten betalen.

Kan u mijn ladyshave niet verbergen in uw soutane? En ze geeft hem de ladyshave. Aangekomen op Zaventem passeren ze langs de douanepost en de douanier vraagt aan de priester: Op een feestje van bejaarde mensen komt een oud koppeltje binnen.

Bij het minste dat er is antwoord het oude ventje met ja mijn schatje, ja zoeteke, ja poezeke endat gaat zo eindeloos door bij het minste zegt het oude ventje van die troetelnamen.Oma met grote schaamlippen pijpdate zwolle

  • Penis zuigen sex met boerendochter
  • Penis zuigen sex met boerendochter
  • OPA NEUKT NEGERIN LEKKER TIETNEUKEN
  • Gratis sex in twente lesbische meisjes beffen
  • Sex hollandse meiden milf zoekt jonge man


Prive ontvangst schiedam sexdate emmeloord


Je hoeft niet bang te zijn voor deze bedrijven. Ze zijn best lief. En leren is leuk. Om onze bezoekersstatistieken bij te houden maken we gebruik van Google Analytics.

Dit systeem houdt bij welke pagina's onze bezoekers bekijken, waar zij vandaan komen en op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken en nog veel meer. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site hierop te optimaliseren. Zo worden onze websites nog veel superduper leuker om aan te klikken dan voorheen. Google, die deze dienst levert, gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee men gerichter advertenties kan aanbieden.

Naast bovenstaande zijn er meer onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Veelal worden deze gebruikt door de content-partners om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren. Denk hierbij aan filmpjes van bijvoorbeeld YouTube, foto's van diensten als Imgur, Tumblr of picasa, en 'like' knoppen van sociale mediasites als Twitter en Facebook. Deze websites schijnen best wel een beetje populair te zijn dus we dachten: Wil je nou echt nog meer weten?

Ja, door hier te klikken ga ik akkoord met de cookies, scripts en webbeacons die via NewsMedia Websites GeenStijl, Dumpert, Das Kapital en Autobahn geplaatst kunnen worden. Ik begrijp dat deze cookies, scripts en webbeacons door NewsMedia Websites en door derden geplaatst kunnen worden voor functionele en analytische doeleinden, voor social media, om mij advertenties te tonen, mijn surfgedrag te volgen of gewoon omdat men daar zin in heeft. Ik ga er ook mee akkoord dat met behulp van deze cookies, scripts en webbeacons persoonsgegevens over mij kunnen worden verwerkt voor deze doeleinden.

Ondanks dat ik op de rest van het internet prima mijn eigen privacy kan regelen of er simpelweg niet om geef, ben ik dankbaar dat de overheid mij overal op het Nederlandse web van dit soort nep-privacy-beschermings­stickers voorziet. Scroll omlaag voor meer informatie. Moe van dit soort popups? Installeer dan de Deze plugin om van het gezeur af te zijn.

Hieronder staat het, nog even doorscrollen. Dus u wilt meer informatie? Bij het bezoeken van NewsMedia sites kun je de volgende soorten cookies verwachten: Functionele cookies aka supermegahandige cookies Cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van GeenStijl, Dumpert, DasKapital, Autobahn, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen om een reactie te plaatsen of om sites te beschermen.

Cookies van Advertentiebedrijven aka de schoorsteencookies Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren heb je de reclameuiting al eerder gezien of moet hij worden weergegeven etc door cookies uit te lezen.

Dit is een hash van je huidige session id. Deze wordt gebruikt om te voorkomen dat anderen zich door middel van browsermanipulatie kunnen voordoen als jou. In dit cookie staat je userid opgeslagen. Deze werkt alleen in combinatie met het sessid cookie dat hierboven al vermeld staat. Hier wordt de schermbreedte van je device opgeslagen.

Op basis hiervan kunnen bepaalde elementen wel of niet worden ingeladen of van een passende weergave worden voorzien. Dit cookie wordt door cloudserverdienst Cloudflare gebruikt om de juiste bezoekers naar onze server door te sturen. Zonder dit id zou je geen pagina te zien krijgen.

Deze cookies worden gebruikt door Google Analytics en zij geven ons inzicht in onze overigens anonieme bezoekersstatistieken.

Google Analytics wordt door FOK! Deze cijfers worden gebruikt om de site verder te optimaliseren. Bij video's die op onze site gebruikt worden worden door de aanbieder vaak youtube, maar er zijn meer aanbieders cookies geplaatst om bijvoorbeeld het aantal bekeken video's te meten. Bij de afbeeldingen die op de site geplaatst worden door onze bezoekers kunnen cookies geplaatst worden door de gebruiker zelf, danwel door de gebruikte hostingprovider.

De blanke raakt echter zo dronken dat hij de alligator…. Volksverhaal - MOP - [Zonder titel] mop september Een man heeft weinig geld en moet zich bij bordeelbezoek tevreden stellen met een kip. De week erop heeft hij meer geld en kan hij een show bijwonen. De man naast hem vertelt dat ze vorige week een man met een kip hebben gezien.

Volksverhaal - MOP - [Zonder titel] mop oktober Als vader aan zijn zoontje uitlegt dat de ooievaar een zusje komt brengen, denkt het zoontje dat zijn vader seks heeft gehad met de ooievaar. Volksverhaal - MOP - [Zonder titel] mop Een eenzame Belg vat het plan op om in de woestijn met zijn kameel te vrijen, maar het dier loopt steeds weg. Dan ontmoet hij een mooie naakte vrouw, die elk verzoek wil inwilligen. De Belg vraagt of zij zijn kameel wil vasthouden.

Een man komt bij een luxe bordeel en de portier legt uit dat alle mogelijkheden op de bordjes in de lift staan. De man gaat alle etages af en leest op de bovenste etage op een bord: Wat wil je nou? Seks of met de lift spelen? Twee vrouwen hebben in de dierentuin achtereenvolgens seks met een olifant. Voor de ene vrouw is het een minder prettige ervaring dan voor de andere.

Volksverhaal - MOP - [Zonder titel] mop dinsdag 19 maart Een vrouw komt bij de dokter met een relatieprobleem: De dokter vraagt waarom de vrouw het niet gewoon op haar rug probeert, maar de vrouw werpt tegen dat de hond zo uit zijn bek stinkt. Een oude man in het café zit te staren naar een jongen met een hanekam.

De jongen vraagt de oude man of hij vroeger nooit iets geks heeft gedaan. De man antwoordt dat hij vroeger seks heeft gehad met een papegaai, en dat hij even vreesde dat de….

Een man heeft een tocht door de jungle gemaakt en wordt bij terugkeer in het ziekenhuis opgenomen. Zijn vrienden komen op bezoek en vragen wat er gebeurd is. De man vertelt door een gorilla te zijn gegrepen en veelvuldig misbruikt.

penis zuigen sex met boerendochter

Gratis seks online prive dames gouda


Geef hem nog 1 kans. Niet boos worden op hem als hij dronken is, maar wees aardig, misschien gaat ie zich daardoor wel schuldig voelen en stopt hij daardoor met drinken. De volgende avond komt die man weer thuis, vreselijk zat. Maar ze begint niet, zoals gewoonlijk, tegen hem te schelden, maar in plaats daarvan schenkt ze wat te drinken voor hem in, pakt zijn pantoffels, maakt zijn overhemd los en stelt hem op zijn gemak. Op zwoele toon zegt ze: Wat denk je, zullen we lekker naar bed gaan?

Ja, laten we dat maar doen', zegt ie, als ik nu naar huis ga krijg ik toch maar ambras met mijn vrouw! Als ik nu stierf, zou jij opnieuw trouwen? Hou je er niet van getrouwd te zijn? Jawel, ik hou ervan! Dus, waarom zou je niet hertrouwen? OK, ok, ik zal wel hertrouwen als dat jou pleziert! En zou je met haar in ons bed slapen? Waar zou je anders willen dat we slapen? Zou je mijn foto's door de hare vervangen? En zou ze met mijn auto rijden? Nee, ze kan niet rijden Een bejaard koppel zit op een zondagochtend in de kerk.

Halverwege de dienst leunt de vrouw naar haar man en zegt: Wat moet ik nu doen? Als we thuis zijn zal ik een nieuw batterijtje in je hoorapparaat steken. Ken jij alle verkeersborden??? De directeur van Haacht, Heineken en Duvel moesten samen naar een conventie. Ze waren 's morgens om 7 uur veel te vroeg daar dus gingen een cafeetje binnen om eerst nog iets te drinken.

Eerst bestelde de directeur van Haacht 3 pintjes van zijn brouwerij en de heren dronken deze rustig uit Vervolgens deed de directeur van Heineken hetzelfde: Uiteindelijk vroeg de directeur van Duvel om nogmaals 3 Heinekens te tappen waarop beide andere directeurs met verstomming geslagen vroegen waarom hij geen 3 Duvels bestelde.

De directeur antwoordde hier rustig op: Haha ik weet niet of je het door hebt , maar je belegidt Belgen zo.

Ik ken ze net iets anders: We zijn telefoonkabel aan het leggen maar onze 3e man, die de kabel moet leggen is ziek deze week Een lesbische vrouw komt bij haar gynaecoloog. Waarop de vrouw antwoordt: De vrijgezel gaat kijken in de frigo, vindt niks interessants en gaat naar bed. De getrouwde man gaat naar bed, vindt niks interessants en gaat kijken in de frigo. Een man en zijn vrouw stappen een 5sterren-restaurant binnen.

De ober komt en vraagt wat ze willen drinken. De ober is verbaasd, maar goed hij mag daar geen commentaar op geven. Na een kwartiertje komt hij terug en vraagt of ze hun keuze gemaakt hebben. En om te drinken mag je me een halve fles Petrus van geven".. Antwoord de vrouw opnieuw: En om te drinken een glas groentesap. Melding van de postkamer: Op 21 maart is de winterslaap voorbij en begint de voorjaarsmoeheid. Sorry, chef" zegt de man, maar ik stond in de file. Geen idee, ik stond helemaal vooraan Goh, wat hebben jullie veel vliegen op kantoor!

Die mensen doen toch niets. Ambtenaren zitten trouwens allemaal aan een metalen bureau Waarom is er in het gebouw waar ambtenaren werken in het midden van de inkomhal een doorlopende witte streep geverfd? Om te voorkomen dat diegenen die te vroeg vertrekken de andere die te laat toekomen, niet in de weg zouden lopen: In de klas moeten de kindjes een zin maken met het woord "hostess" erin.

Jantje zit al heel lang met z'n vinger te knippen, maar de lerares durft hem, Jantje kennende, niet goed aan het woord laten. Uiteindelijk mag hij toch aan de beurt. Ostess veute poepe meugde ma altaad roepe! Dokter, ik heb last van een steeds terugkerende droom!

Vertelt u eens rustig hoe die droom gaat. Elke nacht droom ik, dat ik een kopje koffie ga drinken bij mijn jonge buurvrouw. Ik ruk haar de kleren van het lijf, gooi haar op de keukentafel en neem haar lang en hard.

Volgens de "Droomduiding" verlangt u ernaar in het midden van de nacht op een wit paard door een donker woud te rijden. Jantje lust zo graag koude patatjes met mayonaise.

Op een dag mag hij met zijn ouders mee naar een groot trouwfeest, waar het eten in buffetvorm wordt opgediend. Toevallig is zijn lievelingsgerecht er ook bij Door een speelse houding hoe zijn kinderen , stoot hij zijn bord van tafel. Jantje kruipt vlug onder de tafel en begint de gevallen patatjes op te rapen.

Plots ziet hij een dame zitten, zonder slip en met haar? Dat diertje heeft zeker honger? Een dokter vraagt aan zijn stagiair om hem een voormiddag te vervangen Toen hij terug kwam vroeg hij natuurlijk of alles goed verlopen was. Een man wil graag pater worden, maar hij houdt ook heel veel van sex. Hij gaat naar een klooster en vraagt aan de abt of dat te combineren is.

De man wordt heerlijk klaargezogen. Hij is zo verrukt dat hij onmiddellijk toetreedt tot de orde. Een man kan niet alles hebben: D Beweeg de muis van links naar rechts. Een pa leidt z'n domme zoon rond in z'n worstenfabriek. Ge steekt er aan de ene kant varkens in en aan de andere kant komt er worst uit. Dat kan alleen uw ma. Een man maakt zich pas zorgen over de toekomst wanneer hij trouwt. Een succesvolle man is er één die meer geld verdient dan zijn vrouw kan opdoen.

Een succesvolle vrouw is er één die een dergelijke man kan strikken. Om gelukkig te zijn met een vrouw, moet je haar veel liefde schenken en niet proberen haar te begrijpen. Een man trouwt met de hoop, dat de vrouw niet zal veranderen, maar dat doet ze wel. Alles wat de man daarna nog zegt, is per definitie het begin van een nieuwe discussie.

Ha, eindelijk, ik heb zolang gewacht. Wil je dat ik wegga? Ik durf er niet eens aan te denken. Hou je van me? Heb je me ooit bedrogen? Waarom vraag je me dat? Wil je me kussen? Elke keer als ik de kans krijg! Zul je me ooit slaan? Zo iemand ben ik niet! Kan ik je vertrouwen? Lees simpelweg de tekst van onder naar boven. Een vrouw van 46 krijgt een hartaanval en ligt in het ziekenhuis. Terwijl ze op de operatietafel ligt, dicht bij de dood, krijgt ze een visioen. Ze ziet God en vraagt: Nu ze weet dat ze nog lang te leven heeft, loont het ruim de moeite.

Na haar laatste operatie komt ze totaal gerenoveerd uit het ziekenhuis en wordt bij het oversteken van de straat gegrepen door een ambulance.

In de hemel aangekomen vraagt ze aan God: Waarom heb je me omver laten rijden door die ambulance? Een fijntje vind ik: De drie Nederlanders kopen elk een ticket aan het loket, de drie Belgen kopen er samen maar één. De Nederlanders zijn verwonderd: Je zult wel zien, antwoorden de Belgen. Op de trein komt deconducteur af. De drie Belgen gaan samen op één toilet. De conducteur controleert de kaartjes van de Nederlanders en alles is ok, hij komt bij het toilet, klopt op de deur en de Belgen schuiven hun ticket onder de deur.

De conducteur controleert het en schuift het terug onder de deur. De volgende dag nemen ze terug samen de trein. De Nederlanders kopen samen één ticket - de Belgen kopen er geen.

De Nederlanders terug verwonderd: Op de trein komt de conducteur af. De drie Nederlanders gaan samen op één toilet. De drie Belgen gaan ook samen op één toilet, maar de laatste Belg klopt eerst op de deur van de Nederlanders.

De Nederlanders schuiven hun ticket onder de deur Belgische verf Laats was ik in België en zag, terwijl ik op de bus stond te wachten, een Belg die zijn woning aan het schilderen was.

De man stond boven op een ladder te schilderen en elke keer als zijn kwast leeg was klom hij naar beneden en doopte zijn kwast in de verfpot die beneden op de stoep stond. Nadat ik dat een tijdje had aangezien zei ik: Dan hoeft u niet steeds naar beneden om uw kwast in de verf te dopen. Een huurdoder wil een nieuwe kijker voor zijn sluipschuttersgeweer.

Hij gaat naar zijn vaste wapenleverancier en die toont hem enkele modellen. De huurling neemt het geweer met vizier en bekijkt de berg in de verte.

Na enige tijd schiet hij in een kramp van het lachen. De man kijkt nog eens goed door de kijker en zegt dan: Een man is aan het wandelen in het bos en komt een andere man tegen die een boom aan het omhelzen is en tegelijk z'n oor stevig tegen de boom aandrukt.

Hij is nieuwsgierig en vraagt de man waarom hij die boom omhelst, die zegt dat ie naar de muziek van de boom aan het luisteren is. De man moet natuurlijk lachen en de andere man zegt dat ie ook eens moet luisteren. De man denkt zo van, ik ga die halve gare zen spelleke meespelen en hij omhelst de boom en legt z'n oor tegen de boom. De andere man neemt z'n polsen vast en doet hem handboeien aan, neemt zen portefeuille, juwelen, autosleutels, doet z'n kleren uit en laat hem zo achter.

De man doet gans z'n verhaal en de man schudt z'n hoofd met veel sympathie. Hij loopt rond de man, kust hem achter z'n oor en zegt terwijl hij zijnbroek laat zakken: Een jonge man ging zijn grootouders bezoeken, en trof zijn grootvader aan buiten op het terras in een schommelstoel. Bij nader inzien zag hij dat zijn grootvader enkel gekleed was in zijn hemd, maar zonder broek of onderbroek. Opa riep hij verrast uit "Wat doe je nu???? Zijn grootvader keek gewoon langs hem heen zonder antwoord te geven.

Opnieuw riep de jongeman: De oude man bekeek traag zijn kleinzoon,met weemoed in de ogen en zei En dit is nu een idee van Oma". Een koppel, 25 jaar gehuwd, komt bij deze gelegenheid nog eens naar hun geboortedorp. Zij maken een wandeling door de velden. Toen zij op een bepaalde plaats kwamen, waar er een grote boom stond langs een wei, zei de man: Ben jij daar zeker van, vroeg zijn 'liefste'. Heel zeker, zei de man.

Ik ga zelfs meer zeggen, haar moeder stond erop te kijken. En, vroeg de vrouw verbaasd, wat zei die moeder? Een fotograaf, luisterend naar de naam "Gilbert", loopt op straat. Plotseling staat zijn moeder daar.

Vervolgens verschijnt zijn vader ten tonele met een gekke hoed op zijn hoofd. Gilbert is verbaasd over de gekke hoed en zegt: Op dat eigenste moment treden er een Chinees, een Fransman, een Roewandees en een Amerikaan op de voorgrond.

Ze beginnen te zingen: Je moet niet proeven want, de soep is aangebrand, Gilbert reageert verontwaardigd en roept: De Janssen's konden geen kinderen krijgen en besloten een donor te zoeken om hun gezin uit te breiden. Op de dag dat de donor langs zou komen, moest meneer Janssen op zijn werk zijn. Dus hij kuste zijn vrouw en zei: U kent me niet, maar ik ben hier om Ik verwachtte je al," onderbrak mevrouw Janssen hem.

Mijn specialiteit zijn baby's. Kom alsjeblieft binnen en ga zitten. Meestal doe ik er eerst twee in de badkuip, één op de bank, en soms nog een paar op het bed. Vaak is de vloer in de huiskamer ook leuk. Dan heb je een groter oppervlak. Geen wonder dat het niet werkte voor mij en Harry. Maar als we verschillende posities proberen, en ik schiet van zes of zeven verschillende hoeken, dan weet ik zeker dat U tevreden zal zijn over de resultaten.

Het kan makkelijk binnen vijf minuten, maar dan weet ik zeker dat U daar niet tevreden over zal zijn. De fotograaf opende zijn koffer en pakte zijn album met babyfoto's.

We moesten uiteindelijk naar het stadspark om het voor elkaar te krijgen. Overal om ons heen stonden mensen te dringen om het maar goed te kunnen zien. Het mens bleef maar schreeuwen en commentaar geven. Ik kon me amper concentreren.

Toen begon het donker te worden en moest ik het snel afwerken. Toen er uiteindelijk eekhoorntjes aan mijn gereedschap gingen knabbelen, moest ik alles wel weer snel terugstoppen. Nou mevrouw, als U er klaar voor bent, zal ik de standaard opzetten, zodat we aan de slag kunnen. Hij is veel te groot voor mij om vast te houden wil ik goed kunnen schieten "Mevrouw? Goeie God, ze is flauwgevallen! Zou ik iets verkeerds gezegd hebben?

Nadat een pas getrouwd bruidspaar de bruidssuite van het hotel heeft betreden, doet de bruidegom zijn broek uit en geeft het aan zijn kersverse bruidje met de woorden: Met een ietwat verbaasd gezicht doet ze wat hij zegt en merkt even later op: Hij gaat argeloos op haar verzoek in.

Het komt echter niet verder dan zijn rechter bovenbeen en moet dan wel opmerken: Aan mijn liefste meisje: Gedurende het voorbije jaar trachtte ik keer met je te vrijen. Ik ben daar 36 maal in gelukt, hetgeen overeen komt met 1 keer elke 10 dagen. Hierbijgevoegd een lijst waarom ik hierin niet méér slaagde: De 36 maal dat we het wel deden, was de daad niet bevredigend omdat: Aan mijn liefste jongen. Ik denk dat je de dingen wat door elkaar haalt.

Hier zijn de redenen dat je niet méér deed wat je wou doen: Over de keren dat we het wél deden: De reden dat ik daar zo maar lag, was dat je er naast zat en dat je de lakens aan het neuken was. Ik had het niet over de scheur in het plafond, maar wat ik wél vroeg was: De keer dat ik bewoog, was omdat je een scheet liet, en ik trachtte te ademen. Fokker gaat een vliegtuig ontwikkelen dat ook in modder kan landen. Dit toestel gaat zeer waarschijnlijk de modderfokker heten: Heb viagra uitgeprobeerd en heb het 4 uur en 15 minuten volgehouden.

Zei tegen mijn vrouw dat ik voor die 15 minuten extra geen viagra ga slikken: Ik reed afgelopen nacht op de snelweg tamelijk gehaast want ik was moe en wilde naar huis. Zie ik plots een geel mannetje langs de weg staan huilen, die mij gebaart te stoppen. Ik stop, ga ernaartoe, en vraag wat eraan scheelt. Ik gaf hem een boterham en reed verder Even later zie ik langs de weg een rood mannetje staan huilen, wuivend of ik aub wil stoppen. Min of meer tegen mijn zin stop ik en vraag wat eraan scheelt.

Ik geef het mannetje een blikje cola en rij weer verder Ik weet net op tijd te stoppen en vraag boos wat ie moet.

Ik ben groen, kom van pluto, ben homofiel, kettingroker en mijn sigaretten zijn op. Boos zeg ik "Hier heb je een peuk, verder zoek je t maar uit! Ook deze gebaart mij te stoppen. Ondertussen behoorlijk gerriteerd stop ik weer, stap uit, ga naar het mannetje toe, en roep: Waarop het mannetje antwoordt: Een man komt met een schaap onder z'n arm de slaapkamer binnen waar z'n vrouw in bed ligt te lezen. Z'n vrouw kijkt op, fronst haar wenkbrauwen en zegt: Een man komt op zijn werk binnen met een joekel van een blauw oog.

Zijn collega vraagt aan hem wat er gebeurt is , en hij doet zijn verhaal. Ik heb een bevroren diepvries kip op mijn gezicht gehad. Oh ja , zegt zijn collega , leg eens uit. Awel , mijn vrouw was in de diepvries aan het kijken , en ze had een kort rokje aan , en ik heb haar langs achter genomen. Zo , zegt zijn collega , heeft ze dat dan niet graag? Jawel zegt hij , maar niet in den Aldi supermarkt. Kleine Patrick vroeg voor zijn verjaardag een fiets met 10 versnellingen. Wij kunnen een nieuwe fiets echt niet betalen.

Toen hoorde ik mama vragen om te wachten omdat zij ook kwam! Peisde gij serieus da k' ik hier alleen ga blijven met een lening van Der is een gast van een jaar of 22 en die gaat zijne nieuwe auto halen in de garage. Hij staat daar naast zijn fonkelnieuw karretje en vraagt aan de verkoper een goed middel om het koetswerk zo lang mogelijk mooi te houden.

Die verkoper denkt, amai, weer zo ene, en zegt: Zogezegd, zo gedaan, en die jongeman gaat die pot kopen. NAdien gaat ie even bij zijn vriendin langs en zet zijne pot vaseline op de kast.

Vermits het al etenstijd is, gaan ze eerst aan tafel en er volgt een uitgebreide maaltijd. Na de maaltijd staat er natuurlijk een hele grote afwas. Wie gaat er nu de afwas doen? Ikke nie zegt de jongen, ik ben de gast.

Ikke nie zegt de vriendin, ik moet bij mijne schat blijven. Ikke ook nie zegt de moeder, ik ben de gastvrouw. En ik ook nie zegt de vader, want ik ben de heer des huizes. Wel zegt de vader, we maken een akkoord.

We zeggen niks meer en de eerste die een woord zegt moet de afwas doen. OK, iedereen akkoord en ze zitten daar al een half uur zonder iets te zeggen. De jongen staat op, gaat naar zijn lief, en geeft haar een goeie beurt.

Er wordt niks gezegd Na weer een half uur gaat de jongen naar de moeder, en geeft haar ook een beurt. Geen woord wordt er gezegd. Het wordt de jongen teveel en hij denkt, ik ga mijnen auto eens insmeren. Hij staat recht, neemt zijne pot vaseline van de kast, waarop de vader zegt: Ik sta al een half uur op de bus te wachten Ik zat op haar schoot, en ruste uit. Ik zat op haar, schoot en ruste uit. Op een morgen komt een man terug van een vistochtje van verschillende uren en besluit om een dutje te doen.

Ondanks het feit dat ze niet vertrouwd is met het meer, besluit zijn vrouw toch om de boot van haar man eens te gebruiken. Ze vaart een eindje op het meer, gooit het anker uit en leest een boek. Plots komt er een man, de terreinbeheerder langs met zijn boot.

Hij vaart tot naast de boot van de vrouw en zegt, 'Goede morgen mevrouw. Wat bent u aan het doen? Ik ben aan het lezen' 'Ja, maar u hebt al het gereedschap. Voor zover ik weet, kunt u er op elk ogenblik mee beginnen.

Ik moet u een bekeuring geven en uw materiaal in beslag nemen'. Voor zover ik weet, kunt u er op elk ogenblik mee beginnen ', zegt de vrouw. Di Rupo, Onckelinx en Milquet vliegen over Belgique in een privé jet. Di Rupo wendt zich tot Onckelinx en zegt: Om niet onder te doen zei Milquet: De piloot zucht en zegt tegen zijn copiloot: Onze Guy Verhofstadt komt in Antwerpen en bezoek de rosse buurt.

Wanneer hij een knappe blondine ziet vraagt hij haar hoeveel "het" kost. Weet je niet wie ik ben? Ja, natuurlijk, zegt het meisje, jij bent onze eerste minister, maar daarom moet ik het nog niet voor minder doen. Nee, teveel, zegt hij en gaat verder. Dan komt hij een knappe brunette tegen. Ook hier dezelfde vraag Teveel, roept hij, het zou voor jullie een eer moeten zijn om de premier te mogen ontvangen! Wel, zegt de brunette laten we het op een akkoordje gooien: Vraagt het ene hoertje aan het andere: Zegt het andere hoertje: Een moslim komt te overlijden en gaat naar de hemel.

Hij is zeer opgewonden, want zijn leven lang heeft hij verlangd naar het ogenblik dat hij eindelijk Mohammed zal ontmoeten.

Hij komt aan de hemelpoort en ziet een man met een baard. Mohammed zit nog wat hoger. Uiterst gelukkig omdat Mohammed hoger zit dan Petrus, begint onze moslim de ladder te beklimmen. Boven ontmoet hij een andere man met een baard. Fantastisch, en onze vriend vliegt de volgende ladder omhoog.

Boven gekomen, ziet hij alweer een man met een baard. Mohammed zit op de hoogste verdieping. De volgende ladder wordt in een ijltempo beklommen en boven staat een statige man met een baard. Maar je ziet er nogal vermoeid en dorstig uit. Wil je soms wat drinken? Hoe kun je zien dat een blondje een vibrator gebruikt? Dan heeft ze kapotte voortanden. Omdat morgen het nieuwe schooljaar er weer is: De vader van Jantje moest op school komen voor de ouderavond. De leraar zei tegen Jantjes vader: Hij haalt geen enkele voldoende!

Zulma was zwaar ziek en moest berecht worden. Is e Jupiler ook goed? Er werd getelefoneerd en na het gesprek kwam Baziel nog heviger wenend binnen. In de Arbeidsbemiddeling moest Baziel weer al eens een formulier invullen. Er stond een vraag: Een Frans madammeke kwam op Baziel zijn hofstede.

En Baziel in zijn beste Frans: Zonder sleutel, moest hij aanbellen. Zulma riep van achter de deur: Baziel zag een pastoor met een 'col romain'. Zei hij tegen Zulma: Een man van 85 wilt nog eens seks hebben met zijn jarige vrouw.

De voetbal wedstrijd Belgiê - Ijsland gaat niet door: Ijsland had geen reserves meer op de bank: Dan zal 't niet alleen aan Ijsland liggen dat de wedstrijd niet doorgaat Twee zestigers praten met elkaar over ouder worden. Ze gebruiken allerlei trucjes om het te verbergen. Als je wilt weten of je vrouw hardhorig wordt, ga dan op tien meter van haar vandaan zitten en stel een vraag. Als ze niet antwoordt ga je op vijf meter afstand zitten en stel de vraag opnieuw, dan op twee meter en tenslotte op één meter.

Terwijl vrouwlief in de tuin de was ophangt, gaat hij op een tiental meter van haar vandaan zitten en vraagt: Hij verkleint de afstand met ongeveer de helft en stelt de vraag opnieuw: Hij komt nog dichterbij zitten en vraagt: Hij begrijpt er helemaal niets van, gaat naast haar staan en vraagt luid en klaar: Een afrikaanse vrouw gaat bij de gynaecoloog op bezoek en legt zich neer op de tafel.

De dokter onderzoekt haar en zegt plots: Ze zegt tegen haar man: Hey juppekes Het is wit en het ontploft Wat is het Een oudere man in Louisiana was eigenaar van een boerderij met een grote vijver in de achtertuin. Die was uitstekend geschikt om te zwemmen. Daarom maakte hij de omgeving mooi zuiver en zette er tafeltjes en stoelen en plantte bomen en struiken.

Op een avond neemt de boer een emmer om in de achtertuin wat fruit te gaan plukken. Als hij bij de vijver komt hoort hij roepen en lachen. In het water ziet hij een groepje jonge, naakte vrouwen.

Hij kucht eens zodat de meisjes hem opmerken en verschrikt naar het midden van de vijver zwemmen. Een van de meisjes roept: Een man gaat bij de dokter en vraagt om zich te laten steriliseren.

Heb je dat met je thuis besproken? Hey juppekes Het is wit en het is rond Wat is het Ei bakken Een vrouw is eieren aan het bakken als haar man thuis komt. Hij loopt de keuken in en begint meteen te roepen: De vrouw is compleet overstuur en gilt: Waarom roep jij zo? Wat is er met je aan de hand? De man draait zich om en zegt heel kalm, terwijl hij de keuken verlaat: Gewoon om je duidelijk te maken hoe het aanvoelt als jij naast me zit in de auto.

De juf in de klas wil weten welk het beroep van vader is van de verschillende leerlingen. Ze vraagt aan Mieke wat het beroep van haar vader is en zei antwoord "slager" Dan vraagt ze het aan Bart, mijn vader is postbode antwoord Bart. Tenslotte komt de juf bij Jantje uit en zei vraagt aan jantje wat het beroep van zijn vader is; Jantje antwoord "mijn vader is ruiter in Damascus" De juf enigszins verbaasd laat dit over zich heen gaan, maar wil toch het fijne hier van weten.

Na de les gaat Jantje naar de poort van de school waar zijn moeder hem komt ophalen. De juf denk bij zichzelf, ik ga het eens aan Jantje zijn moeder vragen. Mevrouw, zei de juf. In de klas hadden we een voorstelling van het beroep van vader van de verschillende leerlingen. Jantje vertelde mij dat zijn vader zijn beroep"Ruiter in Damascus" is. Onozel manneke zegt zijn moeder , zijn vader ligt met een druiper in't Erasmus;. Een arm vrouwtje schreef een brief aan God, met als adres "Hemel", waarin ze euro vraagt om om haar huurschuld af te betalen.

De sorteerders van de Post weten geen raad met het adres en maken de brief open. Ze zijn zo ontroerd door het lot van het arme vrouwtje, dat ze met de pet rondgaan. Zo halen ze euro op. Dit bedrag doen ze in een envelop met een briefje van "God" erbij en sturen het terug aan het oude dametje.

Een week later ontvangt de Post weer een brief gericht aan God, adres: Ze maken de brief weer open en lezen: Als u nog iets kunt missen, stuur het dan niet meer via de Post, want die rotzakken hebben er Euro uit gepikt…": Twee vrienden zitten op café gezellig een pintje te drinken.

Jules drinkt van zijn pint, denkt na en zegt: Twee buren staan met elkaar te praten over het leegpompen van de ene buur zijn mazouttank.

Dat is nu de 2é maal in 4 jaar. In allebei de gevallen had ik deze net laten voltanken, dat zijn kostelijke keren geweest. Ik voel met u mee, 6jaar geleden ben ik drie maal bestolen geweest. Maar ik heb er iets op gevonden en sindsdien is er geen mazout meer gestolen. Awel, gaat het mij nog vertellen, alle tips zijn welkom, die situatie hangt mij de keel uit??!! Zijt gij helemaal zot geworden, dan moeten ze zelfs niet meer zoeken Ik heb dat plakkaat niet boven mijn mazouttank gezet maar boven mijn septische put.

Dit jaar hebben ze op die manier reeds 2 maal mijn beerput gratis leeggezogen. Ergens in Wallonië staat een groepje stadsarbeiders een sigaretje te roken aan een bloemenperkje waar ze onkruid moeten wieden. Op de rugzijde van hun werkkledij staat een mooie Vlaamse Leeuw geborduurd.

Een Brusselaar komt voorbij en fronst de wenkbrauwen. Enigszins geïntrigeerd door dit beeld, vraagt de Brusselaar: Vele jaren terug was er een kasseilegger, die werkte bij een kleine aannemer. Toen werkte men nog van 7 tot 17 uur, zonder werkbarak. Rond 9 uur ging de arbeider zijn boterhammekes opeten op de rand van de boordsteen. Kwam daar plots een mooie nette dame langs, ze vroeg of hij geen zin had om zijn broodjes op te eten bij haar thuis, zij woonde toch maar enkele meters verder.

Als dat niet hindert voor u zei de kasseilegger, bijlange niet, kom maar mee Bij de dame in kwestie een kopje warme koffie, toen vroeg de dame of hij geen zin had om eens mee naar boven te gaan, ja maar zij hij, hindert dat niet, bijlange niet zei ze.

Dus hij ging mee naar boven, het bed in en de activiteiten gingen beginnen, toen ging de dame het bed uit en nam een potje, ik wil er bij u eerst wat witte zalf aandoen zei ze, geen probleem voor de arbeider, dus Op de middag, weer zijn broodjes gaan nuttigen, maar weer was de dame daar Weer mee met haar, warme koffie, weer naar boven, witte zalf eraan en boem Om 3 uur in de namiddag weer hetzelfde, warme koffie, naar boven, witte zalf en boem.

Toen onze arbeider op maandag opnieuw begon te werken was zij daar weer, Opnieuw warme koffie, mee naar boven, witte zalf en boem. Toen vroeg onze vriend aan haar, madammeke ben jij getrouwd? Uwe vent is dat niet veel meer in bed of zo? Geen probleem zei ze. Ja maar zei hij wat is dat dan toch? Je vraagt me 3 keer per dag mee naar binnen voor warme koffie, dan altijd mee naar boven, dan nog altijd die witte zalf aan mijne charel, Ach meneer is zich vragen aan het stellen, wel makker ik zal u dat eens uitleggen zei ze.

Veur wat est madammeken? En hebde soms een idee of aanwijzingen die naar de dader kunnen leiden? En waarom denkt ge dat? Ik heb alles zelf moeten doen!

Ook verkracht Een studente zit met half gescheurde kledij en haar haren dooreen te wenen. Op dat moment komt haar kotvriendin binnen die schrikt en zich over het meisje ontfermt en vraagt wat er gebeurt is.

Heb je je dan niet verzet tegen hem? M'n pas gelakte nagels waren nog niet droog!! Ik was vandaag bij de visboer en er was een leuke dame voor mij aan de beurt en die aan de visboer vroeg: Een dame komt per vliegtuig terug uit vakantie in Zwitserland. Ze zit naast een priester. Tijdens de vlucht geraken ze aan de praat en zo komt het dat ze de Pastoor om een dienst vraagt: Ik zal er invoerrechten op moeten betalen.

Kan u mijn ladyshave niet verbergen in uw soutane? En ze geeft hem de ladyshave. Aangekomen op Zaventem passeren ze langs de douanepost en de douanier vraagt aan de priester: Op een feestje van bejaarde mensen komt een oud koppeltje binnen. Bij het minste dat er is antwoord het oude ventje met ja mijn schatje, ja zoeteke, ja poezeke endat gaat zo eindeloos door bij het minste zegt het oude ventje van die troetelnamen.

Al die bejaarde mensen hebben al vlug nog maar een gespreksonderwerp, zo van dat is toch een lieve man zo na al die jaren troetelnaampjes aan zijn vrouw geven alsof het nog een tiener op vrijersvoeten is. Zit daar een ander oud vrouwtje al heel de avond te denken van als onze Charel zoiets maar eens zei, en hoe meer ze er aan dacht hoe meer ze er het fijne van wou weten. Na nog een uur naar die troetelnaampjes te hebben geluisterd kon ze het niet meer houden en ging naar de vrouw om te vragen hoe ze haar man zover had kunnen krijgen.

Wel was het antwoord: Er wordt een bank overvallen en de overvaller neemt enkele mensen als gijzelaars. In de loop van de overval verliest hij op een bepaald moment zijn masker.

Hij zet het dadelijk terug op maar vreest dat hij zal herkend worden. Daarom vraagt hij aan een van de gegijzelden: Dan wendt de overvaller zich tot een tweede gegijzelde en vraagt ook aan hem: Aan al de mama's , Ik was aan het wandelen met mijn 3 jarige dochter. Plots raapte ze iets op van de grond en wou het in haar mond steken.

Ik pakte het van haar af en vroeg haar om dat niet meer te doen. Toen keek ze me vol bewondering aan en vroeg: Jij bent zo slim!

Dat hoort bij het examen om mama te kunnen worden. Als je daar niet voor slaagt mag je geen mama worden. Een mooi jong meisje heeft een vaginaal probleem. Ze stinkt naar "den ajuin". Ze gaat naar de gynaecoloog om zich te laten onderzoeken en vertelt dat ze hier erg mee verveeld zit! Steeds op het moment dat ze met een vriend tot een intiemer moment komt haakt die af.

Elke vriend gaat er van lopen. De dokter onderzoekt haar, neemt ook een uitstrijkje en laat dit op het labo onderzoeken. Uiteindelijk wordt er niets gevonden.

Het arme kind blijft zitten met haar "intieme ajuinaroma". Ze geraakt gedeprimeerd, krijgt de ene ontgoocheling na de andere, gaat met vrienden niet meer uit enz. Op een bepaald moment krijgt ze er weer moed in en vliegt er weer in. Tijdens een receptie ontmoet ze een mooie adonis. Die man ziet dat mooi kind ook wel zitten en zegt tegen haar: Ik stel voor dat we samen iets gaan eten.

Het meisje vraagt wat er scheelt waarop hij antwoordt: Ik stel voor dat we naar mijn appartementje gaan en dat we ons daar wat amuseren. Ze trekken naar haar slaapkamerke.. Hij doet dat behaatje uit, het slipje volgde al vlug. Dan doet zij zijn slip uit. Beiden liggen poedelnaakt in dat beddeke. Een zachte hand zakt tussen haar benen. En de man duikt onder lakens Maar plotseling springt hij terug boven de lakens en hapt hevig naar lucht.

Zij dacht bij zichzelf: Daarop vraagt ze aan hem: Een man van 85 ligt beneden in de kamer op z'n bed. Hij is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. Op een geven moment wordt hij wakker en ruikt een heerlijke geur vanuit de keuken. Hij roept een paar keer z'n vrouw, maar die hoort hem niet. Uiteindelijk krijgt hij zo'n trek in een plak cake dat hij besluit om toch maar zelf naar de keuken te gaan.

Met veel moeite weet hij al kruipend te keuken te bereiken. Met z'n laatste krachten probeert hij een plak cake van het aanrecht te pakken, maar op dat moment krijgt hij een gigantische klap op z'n hoofd.. De moderne seksuele voorlichting aan de kinderen van deze tijd. Zeg me eens, hoe ben ik ontstaan? Papa en mama zijn elkaar tegengekomen in een cybercafé. Papa heeft in de toiletten van dat cybercafé een verbinding gemaakt met mama.

Op dat moment heeft mama een paar downloads gedaan van de memoriestick van papa. Toen papa klaar was met het uploaden, stelden we vast dat we geen firewall hadden gebruikt. Aangezien het te laat was om te cancelen of te deleten, zaten we na negen maanden met een virus!!

Een man wordt door de politie aangehouden tijdens een controle. Eerste keer met een condoom De eerste keer met een condoom kan ik me nog goed herinneren. Ik ben een doos gaan kopen in de apotheek. De overigens zeer jonge en mooie apothekeres kon onmiddellijk zien dat het voor mij de eerste keer was. Ze gaf mij een doos en vroeg mij of ik wist hoe ik dit moest gebruiken.

Ik heb haar eerlijk gezegd: Het is voor mij de eerste keer. Daarbij zei ze dat ik mij steeds moest vergewissen dat het goed bevestigd was.

Ik was serieus aan 't blozen! Zij heeft rondgekeken om te zien of er geen klant aanwezig was, en zei tegen mij: Waarna ze de deur op slot deed. Ze nam mij bij de hand en leidde mij naar de winkelkamer. Daar heeft zij haar blouse losgeknoopt en uitgetrokken. Daarna heeft zij haar BH verwijderd. Toen zei ze dat het tijd was om het condoom aan te doen. Terwijl ik dat deed, heeft ze haar jurk en haar broekje uitgedaan en ging op de tafel liggen. Het was zo lekker, dat ik bijna onmiddellijk klaar kwam.

Ze keek naar mij, een beetje teleurgesteld. En ik liet haar mijn duim zien. Waarop zij bewusteloos viel en ik ben gaan lopen Een Westvlaamse boer moet voor de rechtbank verschijnen voor verkrachting van zijn meid. Vraagt de rechter aan de boer: Een man spreekt een vrouw aan op straat. De man achtervolgt haar en spreekt haar nogmaals aan. Hmmm, 10 euro? Goed dan, maar niet hier. Ergens op een afgelegen plekje. De man stort er zich dadelijk op, begint ze te strelen, te kneden, te kussen, te likken en stopt zijn hoofd ertussen.

Bijten doet hij evenwel niet. De vrouw wordt ongeduldig en vraagt: Beregoed Een man gaat jagen, hij koopt onderaan de berg in een wapenwinkeltje een gewoon jachtgeweer. Hij trekt de berg op en ziet een beer lopen, hij lost 2 schoten en loopt naar de plaats waar hij de beer laatst zag maar er is niks.

Er wordt op zijn schouder getikt, zegt de beer: De man zou graag nog wat blijven leven dus hij doet zijn broek af en de beer neemt hem loeihard. De man loopt kwaad naar het wapenwinkeltje en koopt een machinegeweer. Hij trekt weer de berg op , ziet diezelfde beer lopen , lost ongeveer 30 schoten en loopt naar de plaats waar hij de beer laatst zag maar er is niks. Er wordt op zijn schouder getikt, zegt de beer "Je hebt 2 keuzes ofwel eet ik je hier onmiddelijk op of ik neem je in je kont".

De man stormt woedend de berg af en koopt in het wapenwinkeltje een bazooka hij loopt weer de berg naar boven. Hij ziet diezelfde beer lopen, hij blaast de hele berg ondersteboven met zijn bazooka en loopt naar de plaats waar hij de beer laatst zag,maar er is niks. Moderne opvoeding Jantje verbleef een paar dagen bij zijn grootmoeder. Hij was buiten aan het spelen met andere kinderen en kwam toen binnengevlogen. Oma, hoe noemen ze dat, als twee mensen in dezelfde kamer slapen en de ene ligt boven de andere?

Ja, ik ga akkoord met de privacy policy. Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden. Ja, ik accepteer alle cookies en aanverwante technieken. Dank je wel, helemaal top. Klik nu op de knop hieronder om je keuze te bevestigen en door te gaan naar FOK.

Ja, Ik wil graag een goed werkende site! Je gaat tevens akkoord met onze privacy policy en algemene voorwaarden. Je kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Je zult dan echter geen toegang meer hebben tot onze site. Je browser ondersteunt geen javascript. Schakel javascript in om door te kunnen gaan. Scroll omlaag voor meer informatie. De cookie is een klein stukje tekst dat door een website op je computer wordt geplaatst om bijvoorbeeld bij te houden of je bent ingelogd, wanneer je laatste bezoek was etc.

Cookies zijn niet eng, maar onderdeel van de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen.

Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna ALLE websites in de wereld. Uitleg over onze cookies.

penis zuigen sex met boerendochter